Pravidlá súťaže

Miss leta 2019

1. Názov súťaže: „Miss leta 2019“

2. Organizátor súťaže:
Obchodné meno: FPD Media, a. s.
Sídlo: Palisády 29/A, 811 06 Bratislava                               Korešpondečná adresa: Prievozská 14, 821 09 Bratislava                     IČO: 47 237 601
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 6882/B
Organizátor súťaže je vydavateľom tlačových titulov Nový Čas, Nový Čas víkend, Nový Čas Nedeľa a prevádzkovateľom online portálu Cas.sk.

3. Trvanie súťaže a miesto konania súťaže:
Začiatok súťaže: 17. júna 2019. Koniec súťaže: 19. septembra 2019. Miestom konania súťaže je územie Slovenskej republiky.

4. Tlačový titul a online portál určený pre súťaž:
Denník Nový Čas a online portál Cas.sk.

5. Základný princíp súťaže:
V termíne od 17.6.2019 do 22.8.2019 sa dievčatá a ženy vo veku 15 – 28 rokov môžu prihlásiť do súťaže o titul „Miss leta 2019“ prostredníctvom prihlasovacieho formulára uverejneného na http://www.cas.sk/miss-leta/registracia.
Zároveň bude možné zapojiť sa do súťaže v hlasovaní formou online hlasovania alebo hlasovania prostredníctvom SMS a súťažiť o vecné výhry.

6. Podmienky účasti v súťaži:
Súťaže o titul „Miss leta 2019“ sa môže osobne zúčastniť dievča/žena vo veku 15 – 28 rokov (v čase prihlásenia sa do súťaže), vrátane dievčat a žien, ktoré nemajú slovenské občianstvo, s výnimkou zamestnankýň organizátora alebo osôb blízkych zamestnancom organizátora (príbuzné v priamom rade, manželky, družky).
Do súťaže budú zaradené všetky prihlásené dievčatá alebo ženy, ktoré splnia podmienky súťaže uvedené v týchto pravidlách. Podmienkami pre zaradenie do súťaže sú:
1.    Správne vyplnenie všetkých registračných údajov a odoslanie online prihlasovacieho formulára na http://www.cas.sk/miss-leta/registracia. Súťažiaca je povinná uvádzať pravdivé a úplné údaje o svojej osobe.
2.    Uverejnenie (nahratie) súťažnej fotografie/fotografií na určenom mieste.
3.    Potvrdenie súhlasu s pravidlami súťaže a oboznámením sa so spracovaním osobných údajov zakliknutím príslušnej ikony.

O tom, či prihlásené fotografie vyhovujú podmienkam súťaže, rozhoduje organizátor. Organizátor je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu kedykoľvek vyradiť zo súťaže fotografie súťažiacich, ktoré:
a) nezodpovedajú téme súťaže,
b) mohli by poškodiť dobré meno organizátora alebo dobré meno tlačených a internetových médií vydávaných a prevádzkovaných organizátorom,
c) zobrazujú viac ako jednu osobu (na fotografii môže byť zobrazená výhradne súťažiaca),
d) obsahujú reklamnú informáciu (url, názov fotoštúdia a pod.),
e) u ktorých bolo zistené porušenie pravidiel hlasovania alebo nedodržanie iných podmienok súťaže.

Súťažiaca zodpovedá za to, že použitím fotografií podľa týchto pravidiel nebudú žiadnym spôsobom porušené ani ohrozené práva tretích osôb a zaväzuje sa organizátora súťaže odškodniť z prípadných nárokov týchto osôb vznesených proti organizátorovi.

Organizátor je oprávnený vylúčiť súťažiacu, ktorá porušuje pravidlá súťaže tým, že:
a) sa prihlási do súťaže duplicitne pod rôznymi identifikačnými údajmi,
b) uvedie pri prihlasovaní nepravdivé informácie,
c) neposkytne organizátorovi rozhovor alebo možnosť vyhotoviť zvukovoobrazový záznam pre potreby organizátora na účely realizácie súťaže a jej propagácie,
d) porušuje iným spôsobom pravidlá súťaže.

Organizátor si vyhradzuje právo overiť platnosť hlasovania, znížiť počet získaných hlasov, prípadne vylúčiť súťažiace, ak bolo v jednotlivých prípadoch zistené porušenie pravidiel pri hlasovaní, napríklad viacnásobným hlasovaním z jedného zariadenia alebo pravidelným a neúmerným hlasovaním prostredníctvom scriptov. Organizátor bude overovať platnosť hlasovania v prípade súťažiacich, ktoré v priebehu jedného dňa získajú viac ako 240 (slovom dvestoštyridsať) hlasov.
Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť súťažiacu zo súťaže aj bez uvedenia dôvodu.

7. Pravidlá súťaže o titul „Miss leta 2019“:
Súťažiace sa prihlasujú v termíne od 17.6.2019 do 22.8.2019 prostredníctvom online prihlasovacieho formulára uverejneného na http://www.cas.sk/miss-leta/registracia.

Súťažiace, ktoré sa prihlásia v termíne od 17.6.2019 do 30.6.2019 získavajú okamžite 100 bonusových hlasov, ktoré sa im pripočítajú k hlasom udeleným od hlasujúcich účastníkov.

Údaje do prihlasovacieho formulára je možné stiahnuť z FB profilu alebo vyplniť online.

Prihlasovací formulár obsahuje osobné údaje súťažiacej v rozsahu: meno, priezvisko, telefón, e-mail, mesto, vek, výška, hmotnosť, astrologické znamenie a iné osobné informácie („niečo o tebe“).

Súťažiaca musí nahrať jednu hlavnú profilovú fotografiu tváre spredu. Profilová fotografia je povinná a počas súťaže ju nie je možné meniť. Profilová fotografia je nesúťažná, nehlasuje sa za ňu.

Súťaž pozostáva z dvoch súťažných kategórii: Miss Selfie a Miss Bikiny. Súťažiaca sa musí prihlásiť minimálne do jednej kategórie, môže však súťažiť aj v oboch kategóriách.

Registráciou sa vytvára hlavný profil súťažiacej, ktorý zastrešuje profily z kategórií, do ktorých súťažiaca nahrala svoje fotografie.

Do každej kategórie (Miss Selfie, Miss Bikiny) môže súťažiaca nahrať 1 až 6 súťažných fotografií. Predtým, ako bude pridaná fotografia zverejnená v profile súťažiacej, podlieha schváleniu organizátorom súťaže. V prípade, ak je pridaná fotografia v súlade s pravidlami súťaže, organizátor ju uverejní v profile súťažiacej do 24 hodín. Fotografie do jednotlivých kategórií môže súťažiaca pridávať, avšak nie je možné ich meniť počas trvania súťaže (17.6.2019 – 18.9.2019).

Po odoslaní formulára a schválení fotografií organizátorom súťaže dostane súťažiaca do 24 hodín potvrdzujúci e-mail o vytvorení súťažného profilu.

Základný princíp súťaže je získať čo najviac hlasov v jednotlivých kategóriách. Hlasy z jednotlivých kategórií sa následne každej súťažiacej sčítavajú. Súťažiaca tak súťaží o najvyšší počet hlasov v kategórii a najvyšší celkový počet hlasov. Hlasy získané v jednotlivých kategóriách (Miss Selfie, Miss Bikiny) určujú poradie súťažiacej v konkrétnej kategórii. Celkový počet hlasov (t.j. súčet hlasov z kategórií) určuje priebežné poradie súťažiacej v hlavnej súťaži o titul „Miss leta 2019“.

8. Pravidlá súťaže pre hlasujúcich účastníkov:
Okrem súťažiacich dievčat a žien sa do súťaže o vecné ceny môže zapojiť každý, kto bude posielať hlasy jednotlivým súťažiacim, spôsobom uvedeným v týchto pravidlách. Za jednotlivé profily súťažiacich bude možné hlasovať online a prostredníctvom SMS.

Hlasovanie sa uskutoční v dvoch kolách, v dňoch 17.6.2019 – 22.8.2019 a v dňoch 2.9.2019 - 18.9.2019. Na hlasovanie online sa vyžaduje odkliknutie ikonky „hlasuj“ pri profile konkrétnej súťažiacej v rámci danej kategórie. Hlasovanie je anonymné. Hlasovať online je možné 1-krát za hodinu, z jednej cookie, za jednu súťažiacu, v rámci jednej kategórie. Súťažiaca môže takto získať dva online hlasy za hodinu a to v prípade, že súťaží a hlasujúci sa ju rozhodne podporiť v oboch kategóriách. Do súťaže o vecné ceny bude zaradený hlasujúci, ktorý vyplní hlasovací formulár. Ten sa zobrazí používateľovi každých 7 dní.

Hlasovanie prostredníctvom SMS je neobmedzené a je spoplatnené. Hlasujúci môže odoslať SMS v hodnote 0,50 EUR s DPH na číslo 6661, ktorá predstavuje 3 hlasy pre súťažiacu alebo v hodnote 1 EUR s DPH na číslo 6667, ktorá predstavuje 20 hlasov pre súťažiacu. V SMS hlasujúci uvádza ID súťažiacej, ktorej posiela svoje hlasy.

Na platné hlasovanie prostredníctvom SMS sa vyžaduje odoslanie SMS v správnom tvare LETO (medzera) ID súťažiacej, na určené telefónne číslo.

Aktuálny stav hlasov získaných v online a v SMS hlasovaní, bude zobrazený v profile súťažiacej. Dňa 18.9.2019 o 23:59 hod. bude hlasovanie ukončené.

Z hlasujúcich účastníkov súťaže organizátor vyžrebuje celkom 6 (slovom: šesť) výhercov vecných výhier a 6 (slovom: šesť) náhradníkov. Žrebovanie sa uskutoční 19.9.2019 a výhercovia budú následne kontaktovaní e-mailom a telefonicky na adrese a telefónnom čísle uvedenom v hlasovacom formulári.

9. Vyhlásenie výsledkov „Miss leta 2019“, žrebovanie výhercov z hlasujúcich a výhry pre súťažiacich:

9.1 Vyhodnotenie súťaže „Miss leta 2019“
Po uzavretí prvého kola súťaže, ktoré bude prebiehať od 17.6.2019 do 22.8.2019 budú dňa 23.8.2019 vyhlásené víťazky kategórií Miss Selfie a Miss Bikiny. Víťazkou kategórie sa stane súťažiaca s najvyšším počtom hlasov v danej kategórii.

Z päťdesiatich (50) súťažiacich s najvyšším celkovým počtom hlasov a z desiatich (10) súťažiacich, ktoré postúpia ako držiteľky divokých kariet udelených redakciou Nového Času, vyberie odborná porota a zástupcovia redakcie Nového Času desať (10) finalistiek a dve (2) náhradníčky, ktoré postúpia do finálového kola. Zasadnutie poroty sa uskutoční dňa 27.8.2019. Mená finalistiek budú zverejnené na www.missleta.sk dňa 30.8.2019.

Vybrané finalistky a náhradníčky následne absolvujú sústredenie, ktoré sa uskutoční v dňoch 4.9.2019 – 7.9.2019.

V termíne od 2.9.2019 do 18.9.2019 sa uskutoční druhé kolo hlasovania, v ktorom bude desať (10) finalistiek súťažiť vo finálovom kole súťaže o tituly Miss leta 2019, 1. vicemiss leta 2019 a 2. vicemiss leta 2019. Dňa 18.9.2019 o 23:59 hod. bude hlasovanie ukončené a po sčítaní hlasov organizátor vyhlási výsledky súťaže a uverejní víťazky „Miss leta 2019“ na stránke www.missleta.sk a www.cas.sk dňa 19.9.2019.

Po ukončení hlasovania agentúra IN Agency, ktorá organizuje súťaž Miss Universe SR, v zastúpení riaditeľkou súťaže Miss Universe SR Silviou Lakatošovou, vyberie jednu súťažiacu, ktorá získa postup do semifinále Miss Universe 2020.

9.2 Výhry pre súťažiace o titul „Miss leta 2019“
Víťazkám súťaže „Miss leta 2019“ budú výhry odovzdané po vyhlásení výsledkov súťaže bez zbytočného odkladu.

Celková víťazka Miss leta 2019 získa výhry:

•  Započičanie vozidla SEAT Arona na pol roka v mesiacoch október 2019 - marec 2020 od spoločnosti Autoprofit, s.r.o.. Spoločnosť Autoprofit s.r.o. so sídlom v Galante, je autorizovaným predajcom vozidiel značiek SEAT, ŠKODA, VOLKSWAGEN a CUPRA. 

•  1x pobyt pre 2 dospelé osoby  v  hotelovom komplexe Eftalia Aqua Resort***** v Turecku - Alanya od HAPPY TRAVEL v hodnote 2 500 EUR.

 

Poloha: Hotel je situovaný v letovisku Türkler. Najbližšie nákupné možnosti sa nachádzajú nielen priamo v hoteli, ale aj na miestnom bazáre, ktorý sa organizuje raz do týždňa. Centrum najbližšieho mestečka Konakli je vzdialené od hotela 4 km. Známe a rušné mesto Alanya s historickým centrom a bohatými možnosťami nákupov je vzdialené 18 km. Pohodlne sa sem dostanete taxíkom alebo tzv. "dolmušom". Medzinárodné letisko v Antalyi je vzdialené 100 km a samotné centrum tohto mesta 110 km od hotela.

Vybavenie: 2 prepojené 5- poschodové budovy, 5 budov 3- poschodových viliek, 6 výťahov, 470 izieb, recepcia, lobby s WiFi, hlavná reštaurácia, a’la carte reštaurácia, 7 barov, 6 vonkajších bazénov, vnútorný bazén, aquapark- 9 toboganov, denné a večerné animácie, živá hudba, amfiteáter, disco, fitnes, aerobik, vodný aerobik, basketbal, plážový volejbal, tenisový kurt, stolný tenis, futbal, šípky, turecké kúpele, sauna. Za poplatok: SPA centrum, masáže, kaderník, peeling, parné kúpele, tenisové vybavenie a osvetlenie tenisového kurtu, internetová kaviareň, doktor, práčovňa, playstation, surfovanie, vodné skútre.

Ubytovanie: 2- lôžkové štandardné izby s možnosťou 1 alebo 2 prísteliek (24 m2), rodinné izby s možnosťou 2 prísteliek (34 m2, 1 miestnosť, max. 3+1), rodinné izby (43 m2, 2 miestnosti, max. 5+1), bezbariérové izby, centrálna klimatizácia, kúpeľňa, vaňa/sprcha, sušič na vlasy, TV, WiFi, trezor, minibar, balkón.

Stravovanie: 24 hod. ultra all inclusive formou bufetu, raňajky 07:00 – 10:00, neskoré raňajky 10:00 - 11:00, obedy 12:30 – 14:00, večere 19:00 – 21:00, snack 12:00 - 16:00, káva, čaj, koláčiky 11:00 - 17:00, lobby bar 24 hod., bar pri bazéne 10:00 - 23:30, Efes bar 18:00 - 24:00, Burgerland 24 hod., nealkoholické a alkoholické nápoje miestnej produkcie a niektoré importované nápoje 24 hod. Za poplatok: a´la carte reštaurácia 19:00 – 21:00 (rezervácia nutná vopred), čerstvé ovocné šťavy, pravá turecká káva, importované nápoje. Podrobný rozpis ultra all inclusive programu dostanete na recepcii pri ubytovaní.

Pláž: „Eftalia Island“ piesočnato-kamienková pláž sa nachádza pred hotelom a dostanete sa na ňu podchodom popod miestnu komunikáciu. Plážový servis ako sú ležadlá, slnečníky, matrace a plážový bar 10:00 - 24:00 sú k dispozícii zadarmo. Osušky sú k dispozícii za depozit. Vodné športy sú spoplatnené. Na pláži sa nachádza aquapark s množstvom ďalších športových aktivít. Vybavenie: aquapark (najväčší v oblasti), 2 bazény, tobogany– kamikadze 54 m, čierna diera 89 m, body 70 m, rafting 69 m, twister 55 m, multi 54 m, lietajúce lode 54 m, space 48 m, bowl 40 m, voľný pád 32 m, wide slide 30 m, boomerang 23 m, zóna pre dospelých, amfiteáter, fitnes zóna, plážový volejbal, šípky, animačný program 09:55 – 23:00, hudobná šou, disco 24:00 – 02:00, „Chill out“ bar  10:00 – 24:00 (alko aj nealko nápoje), týždenne živá hudba, „Amphi“ bar 09:00 – 24:00 (nealko, pivo, víno), plážový bar 10:00 - 24:00, 2 „pool“ bary 10:00 – 24:00 (nealko, pivo, víno), aqua bar 09:00 - 16:00, cukráreň 11:00 – 18:00, zmrzlina 12:00 - 16:00 (aqua bar, mini club bar), snack bar 12:00 – 16:00, hamburgery 12:00 – 16:00, špeciality z grilu 12:00 – 16:00, pizzeria 12:00 – 16:00, gozleme 12:00 - 16:00, wafle 12:00 - 16:00, 5 a´la carte reštaurácií 19:00 - 21:00 (ázijská, turecká, grill house, talianska, rybacia, rezervácia potrebná vopred), ležadlá, slnečníky a matrace, plážové osušky, sprchy, nealkoholické a alkoholické nápoje miestnej produkcie vo vyhradenom čase. Za poplatok: alkolické nápoje po 23.00 hod., Disco bar 00:00 - 02:00, altánky „Gazebo“ s baldachýnom, SPA & THALASSO masážne centrum s „Bali“ altánkami, a´la carte reštaurácia „fish & steak“ 13:00 - 23:00, vodné športy, nákupná zóna.

Termín zájazdu: Ľubovoľný termín podľa aktuálnej ponuky na www.happytravel.sk. Poukaz na pobyt je platný do 15.9.2020.

• Poukážku na akékoľvek služby v portfóliu Inštitútu zdravia a krásy FRAIS v hodnote  1 000 EUR.

• Originálnu korunku a kolekciu šperkov značky LEFERTY v hodnote 750 EUR.

• Nákupné poukážky do siete predajní FAnn parfumérie v hodnote 400 EUR.

• Nákupné poukážky do e-shopu topankovo.sk v hodnote 250 EUR.

• Dekoratívnu kozmetiku od značky REVLON v hodnote 150 EUR.

Modelingový book od profesionálneho fotografa v hodnote 500 EUR.

 

Prvá vicemiss leta 2019 získa výhry:

• Poukážku na akékoľvek služby v portfóliu Inštitútu zdravia a krásy FRAIS v hodnote 500 EUR.

• Nákupné poukážky do siete predajní FAnn parfumérie v hodnote 300 EUR.

• Nákupné poukážky do e-shopu topankovo.sk v hodnote 200 EUR.

• Dekoratívnu kozmetiku od značky REVLON v hodnote 150 EUR.

• Originálne náušnice značky LEFERTY v hodnote 150 EUR.

 

Druhá vicemiss leta 2019 získa výhry:

• Poukážku na služby lekárskej kozmetiky Inštitútu zdravia a krásy FRAIS v hodnote 200 EUR.

• Nákupné poukážky do siete predajní FAnn parfumérie v hodnote 200 EUR.

• Dekoratívnu kozmetiku od značky REVLON v hodnote 150 EUR.

• Originálne náušnice značky LEFERTY v hodnote 150 EUR.

• Nákupné poukážky do e-shopu topankovo.sk v hodnote 50 EUR.

 

Víťazky jednotlivých kategórií

Miss Selfie získa výhry:

• Poukážku na modeláciu pier v Inštitúte zdravia a krásy FRAIS v hodnote 200 EUR.

• Nákupné poukážky do siete predajní FAnn parfumérie v hodnote 150 EUR.

• Dekoratívnu kozmetiku od značky REVLON v hodnote 150 EUR.

• Originálne náušnice značky LEFERTY v hodnote 150 EUR.

• Nákupné poukážky do e-shopu topankovo.sk v hodnote 50 EUR.

 

Miss Bikiny získa výhry:

• Nákupné poukážky do siete predajní FAnn parfumérie v hodnote 150 EUR.

• Dekoratívnu kozmetiku od značky REVLON v hodnote 150 EUR.

• Originálne náušnice značky LEFERTY v hodnote 150 EUR.

• Poukážku na služby lekárskej kozmetiky Inštitútu zdravia a krásy FRAIS v hodnote 100 EUR.

• Nákupné poukážky do e-shopu topankovo.sk v hodnote 50 EUR.

 

9.3 Žrebovanie a výhry pre výhercov z hlasujúcich účastníkov súťaže
Organizátor po ukončení hlasovania vyžrebuje šiestich (6) výhercov a šiestich (6) náhradníkov zo všetkých účastníkov online a SMS hlasovania. Žrebovanie sa uskutoční v sídle organizátora súťaže v Bratislave na Prievozskej ulici 14 dňa 19.9.2019.

V prípade, ak výherca odmietne prevzatie výhry, odmietne poskytnúť súčinnosť nevyhnutnú k odovzdaniu výhry, nespĺňa podmienky účasti v súťaži (napr. ide o osobu vylúčenú zo súťaže) alebo napriek opakovaným pokusom organizátora nebude možné do troch (3) dní odo dňa žrebovania sa s ním skontaktovať e-mailom alebo telefonicky na e-mailovej adrese alebo telefónnom čísle uvedenom v hlasovacom formulári, osloví organizátor náhradného výhercu.

1. cena pre SMS hlasujúceho:

• 1 x pobyt pre 2 osoby na 3 noci v Hoteli Aphrodite Palace **** Rajecké Teplice v hodnote 810 EUR.

Pobyt zahŕňa:

- ubytovanie v izbe Superior alebo De luxe

- raňajky a večere vo forme bufetových stolov

- voľný vstup do bazénov, sáun a fitness

- procedúry pre každú osobu: 1x aromaterapeutický perličkový kúpeľ, 1x klasická masáž 30 min., 1x aromaterapeutická olejová masáž 30 min., 1x reflexná masáž chodidiel 30 min.

Poukaz na pobyt je platný do 30. 06. 2020 podľa voľných ubytovacích kapacít   zariadenia.

 

• Nákupné poukážky do e-shopu topankovo.sk v hodnote 250 EUR.
• Nákupné poukážky do siete predajní FAnn parfumérie v hodnote 200 EUR.
• Dekoratívna kozmetika od značky REVLON v hodnote 150 EUR.

• Poukážka na služby lekárskej kozmetiky Inštitútu zdravia a krásy FRAIS v hodnote 100 EUR.

 

2. cena pre SMS hlasujúceho:

• Nákupné poukážky do e-shopu topankovo.sk v hodnote 150 EUR.

• Nákupné poukážky do siete predajní FAnn parfumérie v hodnote 150 EUR.

• Dekoratívna kozmetika od značky REVLON v hodnote 150 EUR.

• Poukaz na 2 celodenné vstupy do Natural Spa Aphrodite Rajecké Teplice v hodnote 100 EUR s platnosťou do 30. 06. 2020.

• Poukážka na služby lekárskej kozmetiky Inštitútu zdravia a krásy FRAIS v hodnote 50 EUR.

 

3. cena pre SMS hlasujúceho:

• Nákupné poukážky do siete predajní FAnn parfumérie v hodnote 100 EUR.
• Dekoratívna kozmetika od značky REVLON v hodnote 150 EUR.
• Nákupné poukážky do e-shopu topankovo.sk v hodnote 50 EUR.

• Poukaz na 2 celodenné vstupy do Natural Spa Aphrodite Rajecké Teplice v hodnote 100 EUR s platnosťou do 30. 06. 2020.

• Poukážka na služby lekárskej kozmetiky Inštitútu zdravia a krásy FRAIS v hodnote 50 EUR.

 

1. cena pre ONLINE hlasujúceho:
• Nákupné poukážky do e-shopu topankovo.sk v hodnote 250 EUR.
• Nákupné poukážky do siete predajní FAnn parfumérie v hodnote 150 EUR.
• Dekoratívnu kozmetiku od značky REVLON v hodnote 150 EUR.

2. cena pre ONLINE hlasujúceho:
• Nákupné poukážky do e-shopu topankovo.sk v hodnote 150 EUR.
• Dekoratívnu kozmetiku od značky REVLON v hodnote 150 EUR.
• Nákupné poukážky do siete predajní FAnn parfumérie v hodnote 100 EUR.

3. cena pre ONLINE hlasujúceho:
• Dekoratívnu kozmetiku od značky REVLON v hodnote 150 EUR.
• Nákupné poukážky do siete predajní FAnn parfumérie v hodnote 50 EUR.
• Nákupné poukážky do e-shopu topankovo.sk v hodnote 50 EUR.

10. Informovanie účastníkov hlasovania o získaní výhry a odoslanie výhier:
Oboznámenie účastníkov hlasovania o získaní výhry vykoná organizátor bez zbytočného odkladu po žrebovaní prostredníctvom e-mailu na e-mailovej adrese alebo telefonickým oznámením na telefónnom čísle uvedenom v hlasovacom formulári a vyzve ich na poskytnutie súčinnosti nevyhnutnej k doručeniu výhry. Po skontaktovaní a overení totožnosti výhercov zverejní organizátor mená výhercov na www.missleta.sk.
Výhry doručí organizátor súťaže výhercom prostredníctvom poštovej zásielky najneskôr do dvoch (2) mesiacov od ukončenia súťaže. V prípade, ak sa zásielka z akýchkoľvek dôvodov vráti organizátorovi ako nedoručená, organizátor nevykonáva opätovné doručovanie a výherca je oprávnený prevziať si výhru v sídle organizátora na vyššie uvedenej adrese v pracovných dňoch medzi 8:30 - 16:00 hod. Nárok výhercu na uplatnenie výhry zaniká uplynutím dvoch (2) mesiacov od ukončenia súťaže.

11. Vylúčenie zamestnancov organizátora z účasti na súťaži:   Z účasti na súťaži sú vylúčení zamestnanci spoločnosti FPD Media, a. s. a ich blízke osoby v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka.

12. Informačná povinnosť dotknutej osoby k spracúvaniu osobných údajov                                                                                     Prevádzkovateľ:  FPD Media, a. s., so sídlom Palisády 29/A, 811 06 Bratislava, korešpondenčná adresa  Prievozská 14, 821 09 Bratislava, IČO: 47 237 601, zapísaná: Obchodný register SR vedený Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 6882/B, zastúpená: Ing. Peter Šveda – predseda predstavenstva, bude spracúvať osobné údaje účastníkov súťaže na základe nižšie uvedených právnych základov:

V súlade s ustanovením čl. 6 ods.1 písm. f) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej tiež ako „zákon o OOÚ“) oznamuje prevádzkovateľ, že osobné údaje účastníkov súťaže bude spracúvať na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa, a to v rozsahu meno, priezvisko, telefón, e-mail, mesto, vek, výška, hmotnosť, astrologické znamenie a iné osobné informácie („niečo o tebe“). Prevádzkovateľ bude osobné údaje spracúvať len po dobu splnenia účelu.

Test proporcionality: Účelom spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom je samotná realizácia súťaže, ktorej predmetom je hlasovanie o kráse, resp. atraktivite jednotlivých súťažiacich dievčat/žien, prezentácia ich výzoru, záujmov a možnosť odovzdania výhier na základe výsledkov súťaže. Pre účasť v súťaži je nevyhnutné poskytnutie osobných údajov, týkajúcich sa výzoru súťažiacej, jej výšky a váhy, ako aj astrologického znamenia a iných informácií, ktoré bude prevádzkovateľ publikovať za účelom jej prezentácie. Účasť v súťaži je dobrovoľná a prihlásenie sa do súťaže je podmienené oboznámením sa s jej pravidlami. Preto si je súťažiaca vedomá intenzity zásahu do jej súkromia ešte pred vyplnením súťažného formuláru.

Prevádzkovateľ v súlade so zásadou proporcionality dospel k záveru o tom, že spracúvanie uvedených osobných údajov súťažiacich je
- vhodné, keďže len spracúvaním uvedených osobných údajov sa dosiahne zamýšľaný cieľ,
- potrebné, keďže zamýšľaný účel spracúvania osobných údajov nemožno dosiahnuť iným spôsobom,
- primerané, keďže oprávnený záujem Prevádzkovateľa na spracúvaní osobných údajov je vyvážený voči dôsledkom, ktoré môže mať pre súťažiace osoby.

Práva dotknutej osoby:

Dotknutá osoba má právo:

a) požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
Ako dotknutá osoba máte právo na poskytnutie zoznamu osobných údajov, ktoré od Vás máme k dispozícii ako aj informácie o tom ako Vaše osobné údaje spracúvame.
b) na opravu osobných údajov,
Prijali sme opatrenia, aby sme uchovávali Vaše presné, úplné a aktuálne osobné údaje. Ak si myslíte, že Vaše osobné údaje, ktoré uchovávame nie sú presné, úplné a aktuálne, prosím informujte nás o tom.
c) na vymazanie osobných údajov,
Ako dotknutá osoba nás môžete požiadať aj o vymazanie Vašich osobných údajov, ak sú na to splnené zákonom uvedené dôvody, napr. ak už účel spracúvania skončil.
d) na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
Ako dotknutá osoba nás môžete pri splnení zákonných podmienok požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje, napr. za situácie ak si myslíte, že Vaše osobné údaje, ktoré uchovávame, sú nepresné a pod.
e) namietať spracúvanie osobných údajov,
Ako dotknutá osoba máte právo namietať spracúvaniu Vašich údajov, v prípade, ak ste nadobudli presvedčenie, že na spracúvanie osobných údajov nemáme právny dôvod; napr. ak naše oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov neprevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby.
f) na prenosnosť osobných údajov,
Ako dotknutá osoba máte za určitých okolností právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli. Toto právo na prenosnosť sa však týka len tých osobných údajov, ktoré sme nám poskytli na základe Vášho súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.
h) podať návrh na začatie konania resp. sťažnosť na dozorný orgán,
Ako dotknutá osoba máte právo podať návrh resp. sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Dotknutá osoba môže požadovať výkon vyššie uvedených práv kedykoľvek, a to prostredníctvom emailu advokat@banos.sk, alebo písomne na poštovú adresu sídla prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ vybaví žiadosť dotknutej osoby v súvislosti s vyššie uvedenými právami v zákonných lehotách. Dotknutá osoba potvrdzuje, že prevádzkovateľ splnil oznamovaciu povinnosť v súlade s čl. 13 Nariadenia a § 19 zákon o OOÚ.

13. Súdne vymáhanie výhier v súťaži:
V zmysle ustanovenia § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, výhry z tejto súťaže nie je možné vymáhať súdnou cestou a pravidlá ich uplatňovania sa riadia podmienkami upravenými týmto štatútom. V prípade, ak nastanú pochybnosti o splnení týchto podmienok a pravidiel, rozhodne o ich splnení, resp. nesplnení organizátor.

14. Úprava a zmena pravidiel súťaže:
Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek pred začiatkom súťaže aj počas trvania súťaže pozmeniť alebo upraviť tieto pravidlá súťaže, ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť, a to aj bez uvedenia dôvodu a poskytnutia náhrady.
Zmenu alebo úpravu pravidiel sa organizátor zaväzuje zverejniť rovnakým spôsobom, akým došlo k vyhláseniu súťaže. V prípade rozporu medzi týmito pravidlami súťaže a pravidlami uvedenými v propagačných alebo iných materiáloch určených spotrebiteľom má vždy prednosť znenie pravidiel uverejnené na internetovej stránke www.missleta.sk.

15. Zverejnenie pravidiel súťaže:
Tieto pravidlá súťaže budú uverejnené na internetovej stránke www.missleta.sk počnúc dňom 17.6.209. Tieto pravidlá súťaže budú zároveň k dispozícii na nahliadnutie v priestoroch sídla organizátora.

16. Daňová povinnosť:
Výhry z tejto súťaže v sume nad 350 € (slovom: tristopäťdesiat eur) sú predmetom dane z príjmov v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a zároveň aj predmetom odvodovej povinnosti v zmysle zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení. Pri zdanení výhry v hodnote vyššej ako 350 € je výherca povinný zdaniť iba sumu prevyšujúcu hodnotu 350 €. Výhercovia nepeňažných výhier v celom rozsahu zodpovedajú za splnenie daňových a odvodových povinností, ktoré im vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Hodnotu nepeňažnej výhry organizátor výhercovi oznámi písomne.

Oslobodené od dane sú prijaté výhry neprevyšujúce sumu 350 € (slovom: tristopäťdesiat eur).

17. Zodpovednosť za škodu:
Zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti so súťažou sa bude posudzovať podľa príslušných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. Ak v dôsledku zavineného konania účastníka súťaže vznikne organizátorovi alebo účastníkom, prípadne tretím osobám akákoľvek ujma, je účastník, ktorý ujmu spôsobil, povinný v plnom rozsahu ju nahradiť.

Organizátor neposkytuje účastníkom súťaže náhradu žiadnych nákladov, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži.

Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody zapríčinené poskytnutím nesprávnych údajov zo strany účastníkov súťaže alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, nedoručením alebo odmietnutím výhry.

Organizátor nie je zodpovedný za funkčnosť telefónnych liniek, sietí a zariadení, za prepravné a doručovacie služby ani za žiadne výkony, ktoré neprevádzkuje alebo neposkytuje priamo sám.

18. Všeobecné ustanovenie
Táto súťaž je organizovaná ako propagačná spotrebiteľská súťaž, ktorá v zmysle ustanovenia § 3 ods.5 zákona č.171/2005 Z.z. o hazardných hrách a zmene a doplnení niektorých zákonov nie je hazardnou hrou.
Účasť v súťaži je dobrovoľná a účastník svojou účasťou v súťaži vyjadruje svoj súhlas s jej pravidlami a zaväzuje sa ich dodržiavať. Porušenie, obchádzanie alebo zneužitie týchto pravidiel súťažiacim je dôvodom na vylúčenie súťažiaceho zo súťaže.


V Bratislave dňa 10.6.2019


Za FPD Media, a. s.


______________________________
Roman Fülöp (na základe plnej moci)

Obvinená Alena Zsuzsová Vražda Jána Kuciaka: Zsuzsová sa na súde niekoľkokrát hlásila o slovo
Policajti našli celkom 15 vrecúšok s drogou (ilustračné foto). V jednej z európskych krajín rastie počet laboratórií na výrobu pervitínu: Nové centrum drogových kartelov?
V Španielsku sa pomaly zmierňujú opatrenia. Ľudia konečne vyšli do ulíc. Dobré správy zo Španielska: Hranice pre turistov chcú otvoriť už čoskoro!