Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK

Pravidlá súťaže „Miss leta 2018“

 

1. Názov súťaže: „Miss leta 2018“

2. Organizátor súťaže:

Ringier Axel Springer Slovakia, a.s.

Prievozská 14, 821 09 Bratislava

IČO: 00 678 155

IČ DPH: SK2020299424

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

IBAN: SK18 1111 0000 0014 2310 9002

Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka číslo:19/B

3. Trvanie súťaže a miesto konania súťaže:

Začiatok súťaže: 6. júna 2018. Koniec súťaže: 28. septembra 2018. Miestom konania súťaže je územie Slovenskej republiky.

4. Tlačový titul a webový portál určený pre súťaž:

Denník Nový Čas a webový portál www.cas.sk.

5. Základný princíp súťaže:

V termíne od 6. 6. do 23. 8. 2018 sa dievčatá a ženy vo veku 15 – 28 rokov môžu prihlásiť do súťaže o titul „Miss leta 2018“ prostredníctvom najpredávanejšieho a najčítanejšieho denníka na Slovensku – Nový Čas a webovej stránky www.cas.sk. Do súťaže je možné prihlásiť sa na webe prostredníctvom prihlasovacieho formulára uverejneného na www.missleta.sk . Zároveň bude možné zapojiť sa do súťaže v hlasovaní formou online hlasovania alebo hlasovania prostredníctvom SMS a súťažiť o vecné výhry.

Súťažiaci svojím zapojením sa do súťaže  niektorým z vyššie uvedených spôsobov prejavia súhlas s Pravidlami súťaže a zároveň tým potvrdzujú, že boli s ich celým obsahom riadne oboznámení a zaväzujú sa ich riadne plniť a dodržiavať.

6. Podmienky účasti v súťaži o titul „Miss leta 2018“:

Súťaže o Miss leta 2018 sa môže osobne zúčastniť dievča/žena vo veku 15 – 28 rokov (v čase prihlásenia do súťaže), vrátane dievčat a žien, ktoré nemajú slovenské občianstvo, s výnimkou zamestnankýň organizátora alebo osôb blízkych zamestnancom organizátora (príbuzné v priamom rade, manželky, družky).

Do súťaže budú zaradené všetky prihlásené ženy alebo dievčatá, ktoré splnia podmienky súťaže uvedené v týchto pravidlách. Podmienkami pre zaradenie do súťaže sú:

 1. Správne vyplnenie všetkých registračných údajov a odoslanie online prihlasovacieho formulára na http://www.cas.sk/miss-leta/prihlasenie.  Súťažiaca je povinná uvádzať len pravdivé údaje.
 2. Uverejnenie (nahratie) súťažnej fotografie/fotografií na určenom mieste.
 3. Potvrdenie súhlasu s pravidlami súťaže a spracovaním osobných údajov zakliknutím príslušnej ikony. Súťažiaca je povinná vyplniť pravdivé a úplné údaje o svojej osobe.

O tom, či prihlásené fotografie vyhovujú podmienkam súťaže, rozhoduje organizátor. Organizátor je oprávnený aj bez uvedenia  dôvodu zo súťaže kedykoľvek vyradiť fotografie súťažiacich, ktoré:

 1. nezodpovedajú téme súťaže,
 2. mohli by poškodiť dobré meno organizátora alebo dobré meno tlačených a internetových médií vydávaných a prevádzkovaných organizátorom ,
 3. zobrazujú viac ako jednu osobu (na fotografii môže byť zobrazená výhradne súťažiaca),
 4. obsahujú reklamnú informáciu (url, názov fotoštúdia a pod.),
 5. u ktorých bolo zistené porušenie pravidiel hlasovania alebo nedodržanie iných podmienok súťaže.

Súťažiaca zodpovedá za to, že použitím fotografií podľa týchto pravidiel nebudú žiadnym spôsobom porušené ani ohrozené práva tretích osôb a zaväzuje sa organizátora  súťaže odškodniť z prípadných nárokov týchto osôb vznesených proti organizátorovi.

Súťažiaca umiestnením svojej fotografie na súťažný profil zároveň dáva organizátorovi dobrovoľný súhlas so zverejnením  a použitím fotografií so svojou podobizňou na webovej stránke www.cas.sk a v denníku Nový Čas a v ďalších printových a online médiách organizátora súťaže bez nároku na odmenu.

Organizátor je oprávnený vylúčiť súťažiacu, ktorá porušuje pravidlá súťaže tým, že:

 1. sa prihlási do súťaže duplicitne pod rôznymi identifikačnými údajmi,
 2. uvedie pri prihlasovaní nepravdivé informácie,
 3. neudelí organizátorovi súhlas so zhotovením a/alebo použitím fotografií, súhlas na rozhovor alebo na  zhotovenie zvukovoobrazového záznamu pre potreby organizátora  na účely realizácie súťaže a jej propagácie,
 4. neudelí organizátorovi súťaže súhlas so zhotovením, uverejnením a šírením redakčných materiálov, najmä, ale nie výlučne, fotografií s jej podobizňou, v denníku Nový Čas alebo zvukovoobrazových záznamov zhotovených zo súťaže na webe www.cas.sk, prípadne aj v ďalších printových a elektronických médiách, ktoré vydáva a spravuje organizátor,
 5. napriek udelenému súhlasu bez vážneho dôvodu odmietne realizáciu niektorých z vyššie uvedených spôsobov zhotovenia fotografických a zvukovoobrazových záznamov na účely dokumentácie súťaže a pre publicistické a propagačné  potreby organizátora,
 6. porušuje iným spôsobom súťažné pravidlá

Organizátor si vyhradzuje právo overiť platnosť hlasovania, znížiť počet získaných hlasov, prípadne vylúčiť súťažiace, ak bolo v jednotlivých prípadoch zistené porušenie pravidiel pri hlasovaní, napríklad viacnásobným  hlasovaním z jedného zariadenia alebo pravidelným  a neúmerným  hlasovaním prostredníctvom scriptov. Organizátor bude overovať platnosť hlasovania v prípade súťažiacich, ktoré v priebehu jedného dňa získajú viac ako 240 (slovom dvestoštyridsať) hlasov.

Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť súťažiacu zo súťaže aj bez uvedenia dôvodu.

7. Pravidlá súťaže o titul „Miss leta 2018“

 • Súťažiace sa prihlasujú v termíne od 6.6.2018 – 23.8.2018 prostredníctvom online prihlasovacieho formulára uverejneného na microsite na http://www.cas.sk/miss-leta/prihlásenie
 • Súťažiace, ktoré sa prihlásia v termíne od 6.6. – 30.6.2018 získavajú okamžite 100 bonusových hlasov, ktoré sa im pripočítajú k hlasom udeleným od hlasujúcich účastníkov. 
 • Údaje do prihlasovacieho formulára je možné stiahnuť z FB profilu, z Azet.sk alebo vyplniť online.
 • Prihlasovací formulár obsahuje osobné údaje súťažiacej v rozsahu: meno, priezvisko, telefón, email, mesto, vek, výška, hmotnosť, astrologické znamenie a iné osobné informácie („niečo o tebe“).
 • Súťažiaca musí nahrať jednu hlavnú profilovú fotografiu tváre spredu.  Profilová fotografia je povinná a  počas súťaže ju nie je možné meniť. Profilová fotografia je nesúťažná, nehlasuje sa za ňu.  
 • Súťaž pozostáva z troch súťažných kategórii: Miss Selfie, Miss Bikiny a Miss Crazy. Súťažiaca sa musí prihlásiť minimálne do jednej kategórie, môže však súťažiť v dvoch, prípadne aj vo  vo všetkých troch kategóriách.
 • Registráciou sa vytvára hlavný profil súťažiacej, ktorý zastrešuje profily z kategórií, do ktorých súťažiaca nahrala svoje fotografie.
 • Do každej kategórie (Miss Selfie, Miss Bikiny, Miss Crazy) môže súťažiaca nahrať 1 až 3 súťažné fotografie. Predtým, ako bude pridaná fotografia zverejnená v profile súťažiacej, podlieha schváleniu organizátorom súťaže. V prípade, ak je pridaná fotografia v súlade s pravidlami súťaže, organizátor ju uverejní v profile súťažiacej do 24 hodín. Fotografie do jednotlivých kategórií môže súťažiaca pridávať, avšak nie je možné ich meniť počas trvania súťaže (6.6.2018 – 23.8.2018).
 • Po odoslaní formulára a schválení fotografií organizátorom súťaže dostane súťažiaca do 24 hodín potvrdzujúci e-mail o vytvorení súťažného profilu.

Základný princíp súťaže je získať čo najviac hlasov v jednotlivých kategóriách.  Hlasy z jednotlivých kategórií sa následne každej súťažiacej sčítavajú. Súťažiaca tak súťaží o najvyšší počet hlasov v kategórii a najvyšší celkový počet hlasov. Hlasy získané v jednotlivých kategóriách (Miss Selfie, Miss Bikiny, Miss Crazy) určujú poradie súťažiacej v konkrétnej kategórii. Celkový počet hlasov (t.j. súčet hlasov z kategórií) určuje priebežné poradie súťažiacej v hlavnej súťaži o titul Miss leta 2018.

8. Pravidlá súťaže  pre hlasujúcich účastníkov

Okrem súťažiacich dievčat a žien sa do súťaže o vecné ceny môže zapojiť každý, kto bude posielať hlasy jednotlivým súťažiacim, spôsobom uvedeným v týchto pravidlách. Za jednotlivé profily súťažiacich bude možné hlasovať online a prostredníctvom SMS.

Z účasti na hlasovaní sú vylúčení zamestnanci spoločnosti Ringier Axel Springer Slovakia, a. s., Prievozská 14, 821 09 Bratislava a ich blízke osoby v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka.

 • Hlasovanie sa uskutoční v dvoch kolách, v dňoch 6.6.2018 – 23.8.2018 a v dňoch 7.9.2018 - 27.9.2018. Na hlasovanie online sa vyžaduje odkliknutie ikonky „hlasuj“ pri profile konkrétnej súťažiacej v rámci danej kategórie. Hlasovanie je anonymné. Hlasovať online je možné 1-krát za dve hodiny, z jednej cookie, za jednu súťažiacu, v rámci jednej kategórie. Súťažiaca môže takto získať až tri online hlasy za dve hodiny a to v prípade, že súťaží vo všetkých troch kategóriách a hlasujúci sa ju rozhodne podporiť vo všetkých. Do súťaže o vecné ceny bude zaradený hlasujúci, ktorý vyplní kontaktný formulár. Ten sa zobrazí používateľovi každých 7 dní.
 • Hlasovanie prostredníctvom SMS je neobmedzené a je spoplatnené. Hlasujúci môže odoslať SMS v hodnote 0,20 EUR s DPH na číslo 6661, ktorá predstavuje 3 hlasy pre súťažiacu alebo v hodnote 1 EUR s DPH na číslo 6667, ktorá predstavuje 20 hlasov pre súťažiacu. V SMS hlasujúci uvádza ID súťažiacej, ktorej posiela svoje hlasy.
 • Na platné hlasovanie prostredníctvom SMS sa vyžaduje odoslanie SMS v správnom tvare LETO (medzera) ID súťažiacej, na určené telefónne číslo. Aktuálny stav hlasov získaných v online a v SMS hlasovaní, bude zobrazený v profile súťažiacej. Dňa 27. 9. 2018 o 23:59 hod. bude hlasovanie uzatvorené.

Z hlasujúcich účastníkov súťaže organizátor vyžrebuje celkom 6 (slovom: šiestich) výhercov vecných výhier a 6 náhradníkov. Žrebovanie sa uskutoční 28.9.2017 a výhercovia budú následne kontaktovaní e-mailom a telefonicky na adrese a telefónnom čísle uvedenom v kontaktnom formulári.

9. Vyhlásenie výsledkov Miss leta 2018, žrebovanie hlasujúcich a výhry pre súťažiacich

9.1 Vyhodnotenie súťaže Miss leta

Po uzavretí prvého kola súťaže, ktoré bude prebiehať od 6.6.2018 – 23.8.2018 budú dňa 24.8. 2018 vyhlásené víťazky kategórií Miss Selfie, Miss Bikiny a Miss Crazy. Víťazkou kategórie sa stane súťažiaca s najvyšším počtom hlasov v danej kategórii.

Z päťdesiatich (50) súťažiacich s najvyšším celkovým počtom hlasov a z desiatich (10) súťažiacich, ktoré postúpia ako držiteľky divokých kariet udelených redakciou Nového Času, vyberie odborná porota a zástupcovia redakcie Nového Času desať (10) finalistiek a dve (2) náhradníčky, ktoré postúpia do finálového kola.  Zasadnutie hodnotiacej poroty sa uskutoční dňa 24.8.2018. Mená finalistiek budú zverejnené na www.missleta.sk dňa 30.8.2018.

Vybrané finalistky a náhradníčky následne absolvujú sústredenie v zahraničnom letovisku v Turecku, (konkrétne miesto určí organizátor priebežne), ktoré sa uskutoční v dňoch 5.9.2018 – 8.9.2018.

V termíne od 7.9.2018 do 27.9.2018 sa uskutoční druhé súťažné kolo hlasovania, kde bude desať (10) finalistiek  súťažiť vo finálovom kole súťaže o tituly Miss leta 2018, 1. Vicemiss a 2. Vicemiss. Dňa 27. 9. 2018 o 23:59 hod. bude hlasovanie uzatvorené a dňa 28.9.2018 po sčítaní hlasov organizátor vyhlási  výsledky súťaže a uverejní víťazky Miss leta 2018  na stránke www.missleta.sk a v denníku Nový Čas.

Dňa 28.9.2018 po ukončení hlasovania, zároveň agentúra Forza, ktorá organizuje súťaž Miss Slovensko 2019, v zastúpení riaditeľkou Miss Slovensko Karolínou Chomistekovou, vyberie jednu súťažiacu, ktorá získa postup do predfinálovej zostavy súťaže krásy Miss Slovensko 2019. Vybraná súťažiaca z Miss leta do Miss Slovensko absolvuje prípravu, v rámci ktorej agentúra vyberie 12 najkrajších dievčat Slovenska súťažiacich o Miss Slovensko 2019. Podmienkou pre výber súťažiacej je vek 18-24 rokov, výška nad 170cm, osobný status: slobodná, bezdetná, slovenská štátna príslušnosť, bez tetovania a plastických operačných zákrokov.

9.2 Výhry pre súťažiace o titul „Miss leta 2018“

Víťazkám súťaže Miss leta 2018 budú výhry odovzdané po vyhlásení výsledkov Miss leta 2018 po 3.10.2018 bez zbytočného odkladu. .

Celková víťazka Miss leta 2018 získa výhry:

 • Zapožičanie nového auta SUV Peugeot 2008 v štandardnej výbave na jeden rok.
 • Nákupné poukážky do siete predajní TEZENIS v hodnote 500 EUR.
 • Voucher na služby a procedúry od OPERA CLINIC v hodnote 500 EUR.
 • Nákupné poukážky do siete predajní FAnn parfumérie v hodnote 400 EUR.
 • Starostlivosť o telo a vlasy od značky ROWENTA v hodnote 400 EUR.
 • Značkové hodinky DKNY od Klenoty AURUM v hodnote 245 EUR.
 • Dekoratívnu kozmetiku od značky REVLON v hodnote 150 EUR.
 • Modelingový book od profesionálneho fotografa v hodnote 500 EUR.

 

Prvá vicemiss leta 2018 získa výhry:

 • Voucher na služby a procedúry od OPERA CLINIC v hodnote 400 EUR.
 • Nákupné poukážky do siete predajní TEZENIS v hodnote 300 EUR.
 • Nákupné poukážky do siete predajní FAnn parfumérie v hodnote 300 EUR.
 • Starostlivosť o telo a vlasy od značky ROWENTA v hodnote 300 EUR.
 • Značkové hodinky DKNY od Klenoty AURUM v hodnote 245 EUR.
 • Dekoratívnu kozmetiku od značky REVLON v hodnote 150 EUR.

 

Druhá vicemiss leta 2018 získa výhry:

 • Voucher na služby a procedúry od OPERA CLINIC v hodnote 300 EUR.
 • Nákupné poukážky do siete predajní TEZENIS v hodnote 200 EUR.
 • Nákupné poukážky do siete predajní FAnn parfumérie v hodnote 200 EUR.
 • Starostlivosť o telo a vlasy od značky ROWENTA v hodnote 200 EUR.
 • Značkové hodinky DKNY od Klenoty AURUM v hodnote 239 EUR.
 • Dekoratívnu kozmetiku od značky REVLON v hodnote 150 EUR.

 

Víťazky jednotlivých kategórií

Miss Selfie získa:

 • Voucher na služby a procedúry od OPERA CLINIC v hodnote 300 EUR.
 • Nákupné poukážky do siete predajní TEZENIS v hodnote 200 EUR.
 • Nákupné poukážky do siete predajní FAnn parfumérie v hodnote 150 EUR.
 • Starostlivosť o telo a vlasy od značky ROWENTA v hodnote 200 EUR.
 • Značkové hodinky DKNY od Klenoty AURUM v hodnote 239 EUR.
 • Dekoratívnu kozmetiku od značky REVLON v hodnote 150 EUR.

 

Miss Bikiny získa:

 • Voucher na služby a procedúry od OPERA CLINIC v hodnote 300 EUR.
 • Značkové hodinky DKNY od Klenoty AURUM v hodnote 215 EUR.
 • Nákupné poukážky do siete predajní TEZENIS v hodnote 200 EUR.
 • Starostlivosť o telo a vlasy od značky ROWENTA v hodnote 200 EUR.
 • Nákupné poukážky do siete predajní FAnn parfumérie v hodnote 150 EUR.
 • Dekoratívnu kozmetiku od značky REVLON v hodnote 150 EUR.

 

Miss Crazy získa:

 • Voucher na služby a procedúry od OPERA CLINIC v hodnote 300 EUR.
 • Značkové hodinky DKNY od Klenoty AURUM v hodnote 215 EUR.
 • Nákupné poukážky do siete predajní TEZENIS v hodnote 200 EUR.
 • Starostlivosť o telo a vlasy od značky ROWENTA v hodnote 200 EUR.
 • Nákupné poukážky do siete predajní FAnn parfumérie v hodnote 150 EUR.
 • Dekoratívnu kozmetiku od značky REVLON v hodnote 150 EUR.

 

Postup zo súťaže „Miss leta 2018“ do predkola súťaže Miss Slovensko 2019

Súťažiaca, ktorú vyberie riaditeľka súťaže Miss Slovensko Karolína Chomisteková, získa postup do predfinálovej zostavy súťaže krásy Miss Slovensko 2019 a absolvuje sústredenie, na ktorom organizátor súťaže Miss Slovensko vyberie 12 najkrajších dievčat Slovenska súťažiacich o titul Miss Slovensko.

9.3 Žrebovanie a výhry pre hlasujúcich

Organizátor zároveň po ukončení hlasovania vyžrebuje šiestich (6) výhercov a šiestich (6) náhradníkov zo všetkých účastníkov internetového hlasovania a SMS hlasovania. Žrebovanie sa uskutoční na pracovisku organizátora na Prievozskej ul. 14 v Bratislave, dňa 28.9.2018. V prípade, ak výherca odmietne prevziať výhru, alebo výhercu nebude možné z dôvodov na jeho strane kontaktovať, osloví organizátor náhradného výhercu. Nárok na výhru výhercovi resp. náhradnému výhercovi zaniká, ak výhru odmietol, ak nebolo možné ho kontaktovať do 48 hodín od odoslania oznámenia na kontaktný e-mail alebo ak sa mu nepodarilo výhru doručiť do 30 dní od uskutočnenia žrebovania.

1. cena pre SMS hlasujúceho:

 • Zájazd do Grécka pre dve osoby od HAPPY TRAVEL v hodnote 1 800 EUR.
 • Domáce spotrebiče od značky ROWENTA v hodnote 300 EUR.
 • Nákupné poukážky do siete predajní FAnn parfumérie v hodnote 200 EUR.
 • Nákupné poukážky do siete predajní TEZENIS v hodnote 150 EUR.
 • Dekoratívnu kozmetiku od značky REVLON v hodnote 150 EUR.
 • Značkové hodinky Berucci od Klenoty AURUM v hodnote 69 EUR.

 

2. cena pre SMS hlasujúceho:

 • Domáce spotrebiče od značky ROWENTA v hodnote 200 EUR.
 • Nákupné poukážky do siete predajní FAnn parfumérie v hodnote 150 EUR.
 • Dekoratívnu kozmetiku od značky REVLON v hodnote 150 EUR.
 • Nákupné poukážky do siete predajní TEZENIS v hodnote 100 EUR.
 • Značkové hodinky Berucci od Klenoty AURUM v hodnote 69 EUR.

 

3. cena pre SMS hlasujúceho:

 • Nákupné poukážky do siete predajní FAnn parfumérie v hodnote 150 EUR.
 • Dekoratívnu kozmetiku od značky REVLON v hodnote 150 EUR.
 • Domáce spotrebiče od značky ROWENTA v hodnote 100 EUR.
 • Značkové hodinky Berucci od Klenoty AURUM v hodnote 69 EUR.
 • Nákupné poukážky do siete predajní TEZENIS v hodnote 50 EUR.

 

1. cena pre ONLINE hlasujúceho:

 • Zájazd do Grécka pre dve osoby od HAPPY TRAVEL v hodnote 700 EUR.
 • Nákupné poukážky do siete predajní FAnn parfumérie v hodnote 150 EUR.
 • Nákupné poukážky do siete predajní TEZENIS v hodnote 150 EUR.
 • Dekoratívnu kozmetiku od značky REVLON v hodnote 150 EUR.
 • Domáce spotrebiče od značky ROWENTA v hodnote 100 EUR.
 • Značkové hodinky Berucci od Klenoty AURUM v hodnote 69 EUR.

 

2. cena pre ONLINE hlasujúceho:

 • Dekoratívnu kozmetiku od značky REVLON v hodnote 150 EUR.
 • Domáce spotrebiče od značky ROWENTA v hodnote 100 EUR.
 • Nákupné poukážky do siete predajní FAnn parfumérie v hodnote 100 EUR.
 • Nákupné poukážky do siete predajní TEZENIS v hodnote 100 EUR.
 • Značkové hodinky Berucci od Klenoty AURUM v hodnote 69 EUR.

 

3. cena pre ONLINE hlasujúceho:

 • Dekoratívnu kozmetiku od značky REVLON v hodnote 150 EUR.
 • Domáce spotrebiče od značky ROWENTA v hodnote 100 EUR.
 • Nákupné poukážky do siete predajní FAnn parfumérie v hodnote 100 EUR.
 • Nákupné poukážky do siete predajní TEZENIS v hodnote 50 EUR.
 • Značkové hodinky Berucci od Klenoty AURUM v hodnote 69 EUR.

 

10. Informovanie účastníkov hlasovania o získaní výhry a odoslanie výhier:

Oboznámenie účastníka súťaže o získaní výhry vykoná organizátor bez zbytočného odkladu po žrebovaní prostredníctvom e-mailu alebo telefonickým oznámením na kontaktnom telefónnom číslo uvedenom v prihlasovacom formulári a vyzve ho na poskytnutie súčinnosti nevyhnutnej k doručeniu výhry.  Výhry doručí organizátor súťaže poštovou zásielkou na kontaktnú adresu výhercu do dvoch mesiacov od žrebovania. Po skontaktovaní a overení totožnosti výhercov, ktorí neodmietli výhru, zverejní organizátor mená výhercov  na www.missleta.sk. V prípade, ak  výherca, ktorého organizátor kontaktoval, odmietne výhru, odmietne poskytnúť súčinnosť nevyhnutnú k odovzdaniu výhry alebo ak sa organizátorovi nepodarilo s výhercom skontaktovať telefonicky, resp. do 48 hodín od odoslania oznámenia na kontaktný e-mail, bude výhra ponúknutá náhradnému výhercovi podľa vyžrebovaného poradia.   

11. Súhlas so spracovaním osobných údajov účastníka súťaže a použitie prejavov osobnej povahy:

Účasť v súťaži si vyžaduje, aby súťažiaci udelili organizátorovi súťaže súhlas so spracúvaním osobných údajov nevyhnutných pre vykonanie súťaže. Môže tak urobiť pri kliknutím na príslušné tlačidlo po prečítaní textu súhlasu so spracovaním osobných údajov pri prihlásení sa do súťaže. Bez udelenia súhlasu organizátor súťaže nie je oprávnený spracúvať osobné údaje súťažiaceho na účely súvisiace s vykonaním  súťaže a prihlásenie súťažiaceho do súťaže nebude akceptované.

Osobné údaje, ku spracovaniu ktorých súťažiaci udelil súhlas, sú spravované organizátorom súťaže, spoločnosťou Ringier Axel Springer Slovakia, a.s., ktorá je vo vzťahu k týmto osobným údajom prevádzkovateľom v zmysle zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niekt. zákonov v znení nesk. predpisov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, „Nariadenie GDPR“ ( ďalej len “príslušné právne predpisy) a v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Ringier Axel Springer Slovakia, a.s.

Osobné údaje poskytnuté v súvislosti s vykonaním tejto súťaže bude prevádzkovateľ spracúvať na účely realizácie tejto súťaže, vyhodnotenia a zverejnenia jej výsledkov, kontaktovania výhercov, prípadne na propagáciu súťaže, ako aj poskytnutia osobných údajov tretím osobám, ktoré sa budú podieľať na priebehu súťaže a na odovzdaní výhier, ako sú poskytovatelia  služieb SMS agregátora, poskytovatelia výhier a pod. v nevyhnutnom rozsahu.

Rozsah spracúvaných osobných údajov potrebných na uvedené účely je uvedený v texte informovaného súhlasu.

Podrobné informácie týkajúce sa bezpečnosti spracúvania osobných údajov spoločnosťou organizátora súťaže nájdete TU

12. Súdne vymáhanie výhier v súťaži:

Výhry v súťaži nie sú vymáhateľné súdnou cestou, ani žiadnou inou právnou cestou. V prípade, ak nastanú pochybnosti o splnení týchto súťažných podmienok a pravidiel súťaže, rozhodne organizátor súťaže.

13. Úprava a zmena pravidiel súťaže:

Organizátor si vyhradzuje právo v prípade potreby alebo z dôvodov zmeny právnych predpisov kedykoľvek pred aj počas trvania súťaže zmeniť alebo upraviť tieto pravidlá  súťaže, ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť, a to aj bez uvedenia dôvodu a poskytnutia náhrady. Zmena je účinná zverejnením nového znenia pravidiel súťaže namiesto pôvodného znenia na www.missleta.sk. V prípade rozporu medzi týmto znením pravidiel súťaže a pravidlami súťaže uvedenými v  iných zverejnených a rozširovaných materiáloch je záväzné znenie pravidiel uverejnených na www.missleta.sk

14. Zverejnenie pravidiel súťaže:

Tieto pravidlá súťaže budú uverejnené na internetovej stránke http://www.cas.sk/miss-leta/  odo dňa  6. 6. 2018. Pravidlá budú zo stránky odstránené najneskôr do desiatich (10) dní od ukončenia súťaže. Pravidlá súťaže budú tiež k dispozícii na nahliadnutie v priestoroch sídla organizátora.

15. Daňová povinnosť:

Výhry a ceny zo súťaže v hodnote nad 350 € (slovom: tristopäťdesiat eur) sú predmetom dane z príjmov v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a vecné výhry aj predmetom odvodovej povinnosti v zmysle zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení. Pri zdanení výhry v hodnote vyššej ako 350 € je výherca povinný zdaniť iba sumu, prevyšujúcu hodnotu 350 €. Výhercovia nepeňažných výhier v celom rozsahu zodpovedajú za splnenie daňových a odvodových povinností, ktoré im vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Hodnotu nepeňažnej výhry organizátor výhercovi písomne oznámi.

16. Zodpovednosť za škodu:

Organizátor neposkytuje účastníkom súťaže náhradu žiadnych nákladov, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži. Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody v súvislosti s účasťou v súťaži, nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkom alebo v súvislosti s neprijatím, nedoručením alebo odmietnutím výhry. Organizátor nenesie zodpovednosť za funkčnosť telefónnych liniek a zariadení, za prepravné a doručovacie služby ani za žiadne výkony, ktoré neprevádzkuje alebo neposkytuje priamo sám.

17. Všeobecné ustanovenie:

Propagačná spotrebiteľská súťaž je organizovaná ako propagačná súťaž v zmysle ust. § 3 ods. 5 zákona č.171/2005 Z.z. o hazardných hrách a zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Bratislava, 4.6.2018

Milan Dubec, predseda predstavenstva, Ringier Axel Springer Slovakia, a.s.

Peter Hollý, člen predstavenstva, Ringier Axel Springer Slovakia, a.s.