Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
utorok 11. 12.
Hilda
3°C  Polooblačno  |  Bratislava
Vaše tipy Máte tip na článok, zaujímavé fotografie alebo video? Pošlite nám ich! Poslať tip
16.04.2018, 16:00 | Správy | Domáce správy

Vyhrajte skvelý JACKPOT v trhacej mánii s denníkom Nový Čas

Stále môžete vyhrať!!! Nazbierali ste 20 nevýherných ústrižkov z nálepiek v našej trhacej mánii Vianoce na jar? Pošlite ich do žrebovania o JACKPOT vo výške 19 250 Eur.

 

Stačí, ak do 8.6.2018 pošlete 20 nevýherných ústrižkov z nálepiek trhacej mánie Vianoce na jar v obálke so svojimi kontaktnými údajmi (meno, priezvisko, adresa a tel. číslo) na adresu Trhacia mánia, P. O. Box 38, 828 51 Bratislava 24 a budete zaradení do žrebovania.

Dňa 15. júna 2018 vyžrebujeme jedného z vás, ktorý si odnesie skvelý Jackpot v hodnote všetkých nenahlásených výhier!!!

 

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

„Vyhrajte Vianoce na jar! – Trhacia mánia“

Tento dokument upravuje pravidlá propagačnej súťaže s názvom „Vyhrajte Vianoce na jar! – Trhacia mánia“. Pravidlá uvedené v tomto dokumente sú záväzné a platné pre všetkých súťažiacich. Zmena pravidiel je účinná dňom zverejnenia pozmeneného znenia na www.cas.sk/trhaciamania

 1. Názov súťaže: „Vyhrajte Vianoce na jar! – Trhacia mánia“
 2. Organizátor súťaže:

Organizátorom súťaže je spoločnosť Ringier Axel Springer Slovakia, a. s., so sídlom Prievozská 14, 821 09 Bratislava, IČO: 00 678 155, IČ DPH: SK2020299424, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sa, vložka č.19/B (ďalej len „organizátor“). Organizátor je vydavateľom tlačových titulov Nový Čas, Nový Čas víkend, Nový Čas Nedeľa, Nový Čas Krížovky, Nový Čas pre ženy, Nový Čas Bývanie, Život, Eva, Madam Eva, GEO, AUTO BILD a prevádzkovateľom internetových portálov www.cas.sk, www.azet.sk a iné.

 1. Začiatok súťaže a miesto konania súťaže:

Začiatok súťaže: 21. 4. 2018. Koniec súťaže: 31. 5. 2018.

Miestom konania súťaže je územie Slovenskej republiky.

 1. Tlačový titul určený pre súťaž:

Denník Nový Čas a týždenník Nový Čas Nedeľa

 1. Základný princíp súťaže:

V termíne konania súťaže bude každý deň na titulnej strane denníka Nový Čas a týždenníka Nový Čas Nedeľa nalepená súťažná samolepka s perforáciou. Po odtrhnutí perforovanej časti samolepky bude čitateľ okamžite informovaný, či získal výhru. Výhernou je každá samolepka, na ktorej sú uvedené tri zhodné peňažné sumy (napr. trikrát suma 50 EUR). POZOR! Výherca okamžitej výhry na samolepke je povinný telefonicky oznámiť výhru organizátorovi súťaže najneskôr v nasledujúci deň po uverejnení výhernej samolepky v denníku Nový Čas. Ak výherca včas neoznámi výhru organizátorovi, zaniká mu nárok na vyplatenie peňažnej výhry. Výhry je možné nahlasovať denne v čase medzi 9:00 a 16:00 hod. na mobilnom telefónnom čísle 0918 700 899.

Okrem okamžitých samolepkových výhier sa môžu čitatelia zapojiť do žrebovania o hlavnú výhru, Jackpot. Každý, kto nazbiera dvadsať (20) nevýherných ústrižkov zo samolepiek z titulnej strany denníka Nový Čas alebo týždenníka Nový Čas Nedeľa a odošle ich na adresu Trhacia mánia, P. O. BOX 38, 828 51 Bratislava 24 v termíne do 8. 6. 2018, sa stáva účastníkom žrebovania o Jackpot. Zásielka musí obsahovať minimálne dvadsať (20) nevýherných ústrižkov zo samolepiek a kontaktné údaje súťažiaceho (meno, priezvisko, bydlisko a telefónne číslo).

Žrebovanie jedného (1) výhercu hlavnej výhry – Jackpotu, prebehne dňa 15. 6. 2018. Do tohto žrebovania budú zaradené všetky zásielky s nevýhernými ústrižkami zo samolepiek odoslané na vyššie uvedenú adresu od začiatku súťaže do 8. 6. 2018.

Pre zaradenie do žrebovania je rozhodujúci dátum odoslania zásielky na poštovú prepravu, uvedený na odtlačku dátumovej pečiatky poštového prepravcu na obálke.

Organizátor si vyhradzuje právo v prípade predĺženia konania súťaže termín vyžrebovania hlavnej výhry zmeniť.           

Účastníkom súťaže bude k dispozícii infolinka na tel. čísle: 0918 700 899 v pracovných dňoch od 9.00 do 16.00 hod. Cena hovoru zodpovedá obvyklým cenám telefonických hovorov podľa tarify jednotlivých  mobilných operátorov.

 1. Podmienka pre účasť v súťaži:

Súťaže sa môže zúčastniť každá plnoletá fyzická osoba, ktorá najneskôr v deň začatia súťaže dovŕšila osemnásty (18.) rok veku.

Zapojením sa do súťaže vyjadruje zároveň účastník súťaže svoj súhlas s týmito pravidlami súťaže. 

 1. Výherca:
  • 1 Výherca samolepkovej výhry

Výhercom samolepkovej peňažnej výhry sa stáva osoba, ktorá najneskôr v nasledujúci deň po uverejnení samolepky, v čase od 9:00 do 16:00 hod., nahlási na mobilné telefónne číslo 0918 700 899 hodnotu výhry zobrazenú na spodnej strane perforovanej časti samolepky a preukáže sa výtlačkom denníka Nový Čas alebo týždenníka Nový Čas Nedeľa, na ktorom bola výherná samolepka umiestnená.

 • 2 Výherca hlavnej výhry – Jackpot

Výhercom hlavnej výhry sa stáva osoba vyžrebovaná spomedzi všetkých osôb, ktoré zaslali dvadsať (20) nevýherných ústrižkov zo samolepiek na základe podmienok uvedených v bode 5. a správne uviedla všetky kontaktné údaje (meno, priezvisko, bydlisko a telefónne číslo).

Všetci výhercovia budú postupne zverejňovaní na stránke www.cas.sk/trhaciamania

 1. Výhry v súťaži:

Organizátor poskytuje do súťaže peňažné výhry v celkovej hodnote 40 000 EUR.

 1. a) Výhry na samolepkách:

  28 x   50 EUR

  16 x   100 EUR

  28 x   250 EUR

  20 x   500 EUR

  20 x 1 000 EUR

 1. b) Hlavná výhra - Jackpot:

Hodnota Jackpotu predstavuje súčet všetkých výhier, ktoré neboli nahlásené do 2. 6. 2018 do 16. hodiny.

8.1 Odovzdanie samolepkových výhier

Podmienkou pre odovzdanie výhry zo samolepky je zaslanie titulnej strany denníka Nový Čas alebo týždenníka Nový Čas Nedeľa, na ktorom je nalepená výherná samolepka so symbolom danej výhry, pričom výherca musí titulnú stranu zaslať organizátorovi na oznámenú adresu v lehote troch (3) dní. Lehota začína plynúť v deň nasledujúci po nahlásení výhry výhercom na tel. čísle 0918 700 899. Lehota je zachovaná v prípade, ak bola zásielka v posledný deň lehoty odoslaná na poštovú prepravu (rozhodujúci je dátum uvedený na odtlačku pečiatky poštového prepravcu). Ak vznikne pochybnosť o doručení zásielky s titulnou stránkou, zásielka sa považuje za doručenú aj v prípade, ak bolo jej včasné doručenie zmarené z dôvodov na strane organizátora. Organizátor odporúča výhercom zabezpečiť si vyhotovenie fotokópie titulnej strany pred jej odoslaním.

Výhry organizátor uhradí výhercom prostredníctvom poštovej poukážky, prípadne bankovým prevodom na bankový účet oznámený výhercom, najneskôr do dvoch (2) mesiacov od ukončenia súťaže. Nárok na uplatnenie výhry zaniká uplynutím troch (3) mesiacov od ukončenia súťaže.

Všetky samolepkové výhry, ktoré účastníci súťaže nenahlásia podľa týchto pravidiel, budú automaticky vložené do Jackpotu – hlavnej výhry. 

8.2 Odovzdanie hlavnej výhry                                                                 

Hlavnou výhrou v súťaži „Vyhrajte Vianoce na jar! – Trhacia mánia“ je peňažná suma  – Jackpot. Jackpot bude tvorený súčtom všetkých nenahlásených výhier, uvedených  na výherných samolepkách. Finálna výška hlavnej výhry (Jackpotu) bude známa až po ukončení posledného hracieho dňa a uplynutí  lehoty určenej k nahlasovaniu výhier z posledného hracieho dňa. Organizátor ako platiteľ dane odvedie daň z hlavnej výhry v zákonnej výške. Výhra po zdanení bude výhercovi Jackpotu uhradená bankovým prevodom, na bankový účet oznámený výhercom, najneskôr do dvoch (2) mesiacov od vyžrebovania výhercu.

 1. Informovanie výhercov súťaže o získaní výhry a podmienkach jej uplatnenia:

Oboznámenie vyžrebovaného výhercu súťaže o získaní hlavnej výhry - Jackpotu, prebieha telefonickým oznámením. Po vyžrebovaní výhercu bude organizátor kontaktovať výhercu na telefónnom čísle, uvedenom vo vyžrebovanej zásielke s nevýhernými ústrižkami zo samolepiek. Organizátor vyzve výhercu na súčinnosť za účelom realizácie reportáže o výhre, pozostávajúcej z rozhovoru s výhercom a vyhotovenia potrebného množstva fotografií.

Hlavnú výhru (Jackpot) po zdanení uhradí organizátor výhercovi prostredníctvom bankového prevodu na bankový účet oznámený výhercom, najneskôr do dvoch (2) mesiacov od vyžrebovania výhercu.

9.1 Všeobecné podmienky odovzdania výhier:  

      Podmienkami odovzdania výhier jednotlivým výhercom v súťaži sú:

 1. a) v prípade výhry z výherných samolepiek – doručenie/preukázanie sa titulnou stranou denníka Nový Čas alebo týždenníka Nový Čas Nedeľa, na ktorej sa nachádza samolepka so symbolom, ktorý sa zhoduje s oznámenou výhrou v lehote uvedenej v čl., 8 bod 8.1,
 2. b) umožnenie overenia totožnosti výhercu organizátorom súťaže,
 3. c) poskytnutie súčinnosti zo strany výhercu organizátorovi súťaže, najmä umožnenie spracovania reportáže pre potreby organizátora, vyhotovenia potrebného množstva fotografií výhercu prípadne krátkeho rozhovoru s výhercom a udelenie súhlasu výhercu s uverejnením reportáže a zverejnením mena, priezviska a fotografií zachytávajúcich podobu výhercu a ostatné prejavy osobnej povahy v denníku Nový Čas a týždenníku Nový Čas Nedeľa, prípadne v iných printových a online tituloch organizátora, ako aj súhlasu na ich použitie na účely prezentácie súťaže, prezentácie a propagácie organizátora, na organizovanie ďalších súťaží, aj iné reklamné a propagačné aktivity organizátora.

V prípade, ak výherca odmietne zhotovenie fotografie a/alebo nedá súhlas s bezodplatným zverejnením reportáže v denníku Nový Čas, týždenníku Nový Čas Nedeľa, prípadne použitie reportážnych materiálov v ďalších printových a elektronických médiách prináležiacich organizátorovi, a/alebo nebude možné vierohodne overiť jeho totožnosť, stráca nárok na výhru.

 1. Náhradný výherca a vznik nároku náhradného výhercu na výhru:
 • 21
 • 22

10.1 Organizátor ustanovuje systém žrebovania náhradných výhercov pri žrebovaní   hlavnej ceny Jackpot. Následne po vyžrebovaní výhercu, pristúpi rovnako náhodným výberom k vyžrebovaniu druhej (2.) osoby a následne aj tretej (3.) osoby tzv. náhradného výhercu. Druhú (2) vyžrebovanú osobu ustanoví za náhradného výhercu v prvom rade a tretiu (3) vyžrebovanú osobu ustanoví za náhradného výhercu v druhom rade.

10.2 Vznik nároku náhradného výhercu na prevzatie výhry je podmienený nasledovnými skutočnosťami:

 1. a) výherca odmietne prevzatie výhry,
 2. b) výherca nespĺňa podmienky účasti v súťaži, napr. ide o osobu vylúčenú zo súťaže,
 3. c) výherca nebude do troch (3) dní od dátumu určenia výhercu na ním uvedenom

kontaktnom telefónnom čísle, napriek opakovaným pokusom organizátora, zastihnuteľný,

 1. d) výherca nedá organizátorovi preukázateľný súhlas so zverejnením osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko,
 2. e) výherca nesúhlasí s rozhovorom, a/alebo nesúhlasí s vyhotovením a uverejnením fotografie,
 3. f) v prípade dohody o dodaní vlastných fotografií k spracovanej reportáži, výherca tieto nedodá do redakcie Nového Času v určený deň do 16.00 hod.,
 4. g) výhercom, je osoba mladšia ako osemnásť (18) rokov a na strane zákonného zástupcu nastali skutočnosti uvedené pod písm. a) až f).

10.3 Vznik niektorej okolnosti uvedenej v bode 10.2 na strane výhercu, zakladá pre

organizátora možnosť osloviť náhradného výhercu v prvom rade za účelom oznámenia

a prevzatia výhry. Ak okolnosti uvedené v bode 10.2 nastanú aj na strane náhradného

výhercu v prvom rade, organizátor je oprávnený rovnako postupovať u náhradného

výhercu v druhom rade.

10.4 Ustanovenia bodu 10.3 sa použijú v prípade nevyhnutnosti osloviť vždy ďalšieho náhradného výhercu, a to v prípade že nastane situácia uvedená v bode 10.2, pričom po vyčerpaní možnosti náhradného výhercu v druhom rade môže organizátor uskutočniť nové žrebovanie zo skupiny tých istých súťažiacich.

 1. Vylúčenie zamestnancov organizátora z účasti na súťaži:

Z účasti na súťaži sú vylúčení zamestnanci spoločnosti Ringier Axel Springer Slovakia, a.s., Prievozská 14, 821 09 Bratislava a ich blízke osoby v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka.

 1. Použitie osobných údajov účastníka súťaže:

Zapojením sa do súťaže a odoslaním kontaktných údajov účastník súťaže dáva organizátorovi ako prevádzkovateľovi  dobrovoľne svoj  súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení nesk. predpisov v rozsahu meno, priezvisko, adresa, a telefónne číslo na účely realizácie tejto súťaže, identifikácie výhercu a odosielanie výhier  na dobu  konania súťaže a 6 mesiacov po jej skončení. Účastník súťaže  ako dotknutá osoba zároveň súhlasí s tým, aby organizátor ako prevádzkovateľ tieto údaje spracovával a nakladal s nimi v súlade s ust. zákona o ochrane osobných údajov za uvedeným účelom. Takto daný súhlas môže dotknutá osoba kedykoľvek písomne odvolať. Organizátor je oprávnený spracúvať poskytnuté údaje na uvedené účely, až kým súhlas nebude odvolaný. V prípade, ak účastník súťaže, ktorý organizátorovi poskytol osobné údaje, nesúhlasí so spracúvaním svojich osobných údajov, môže podať námietky proti spracúvaniu osobných údajov alebo domáhať sa svojich práv podľa § 28 a nasl. zákona č. 122/2013  Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

V zmysle §16 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov je účastník súťaže povinný uvádzať len pravdivé osobné údaje.

Účastníci súťaže sa zároveň v prípade získania výhry zaväzujú poskytnúť organizátorovi súhlas s bezodplatným vyhotovením a zverejnením potrebného množstva fotografií s podobizňou účastníka (výhercu), resp. s vyhotovením a zverejnením reportáže o výhercovi a zverejnením jeho prejavov osobnej povahy, na účely prezentácie súťaže a propagácie organizátora súťaže v denníku Nový Čas, prípadne v iných printových médiách organizátora a na webových portáloch prevádzkovaných organizátorom, participujúcich na súťaži.

 1. Súdne vymáhanie výhier v súťaži:

V zmysle ustanovenia § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, výhry z tejto súťaže nie je možné vymáhať súdnou cestou a pravidlá ich uplatňovania sa riadia podmienkami upravenými týmto štatútom. V prípade, ak nastanú pochybnosti o splnení týchto podmienok a pravidiel, rozhodne o ich splnení, resp. nesplnení organizátor.

 1. Úprava a zmena pravidiel súťaže:

Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek pred začiatkom súťaže aj počas trvania súťaže pozmeniť alebo upraviť tieto pravidlá súťaže, ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť, a to aj bez uvedenia dôvodu a poskytnutia náhrady.

Zmenu alebo úpravu pravidiel sa organizátor zaväzuje zverejniť rovnakým spôsobom, akým došlo k vyhláseniu súťaže. V prípade rozporu medzi týmito pravidlami súťaže a pravidlami uvedenými v propagačných alebo iných materiáloch určených spotrebiteľom má vždy prednosť znenie pravidiel uverejnené na internetovej stránke www.cas.sk/trhaciamania

 1. Zverejnenie pravidiel súťaže:

Tieto pravidlá súťaže budú uverejnené na internetovej stránke www.cas.sk/trhaciamania počnúc dňom 21.4.2018 a budú zo stránky odstránené najneskôr do pätnástich (15) dní od ukončenia súťaže. Tieto pravidlá súťaže budú zároveň k dispozícii na nahliadnutie v priestoroch sídla organizátora.

 1. Daňová povinnosť:

Výhry z tejto propagačnej súťaže v sume nad 350 € (slovom: tristopäťdesiat eur) sú predmetom dane z príjmov v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Oslobodené od dane sú prijaté výhry neprevyšujúce hodnotu 350 € (slovom: tristopäťdesiat eur). 

Daň z peňažnej výhry je v zmysle § 8 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z. z. povinný zraziť a odviesť organizátor súťaže, ktorý následne vyplatí výhercovi peňažnej výhry príslušnú sumu výhry po zdanení.

 1. Zodpovednosť za škodu:

Zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti so súťažou sa bude posudzovať podľa príslušných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. Ak v dôsledku zavineného konania účastníka súťaže vznikne organizátorovi alebo účastníkom, prípadne tretím osobám akákoľvek ujma, je účastník, ktorý ujmu spôsobil, povinný v plnom rozsahu ju nahradiť.

Organizátor neposkytuje účastníkom súťaže náhradu žiadnych nákladov, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži.

Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody zapríčinené poskytnutím  nesprávnych údajov zo strany účastníkov súťaže alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, nedoručením alebo odmietnutím výhry.

Organizátor nie je zodpovedný za funkčnosť telefónnych liniek a zariadení, za prepravné a doručovacie služby ani za žiadne výkony, ktoré neprevádzkuje alebo neposkytuje priamo sám.

 1. Všeobecné ustanovenie:

Táto súťaž je organizovaná ako propagačná spotrebiteľská súťaž, ktorá v zmysle ustanovenia § 3 ods.5 zákona č.171/2005 Z.z. o hazardných hrách a zmene a doplnení niektorých zákonov nie je hazardnou hrou.

 V Bratislave, dňa 20. 4. 2018

 Za Ringier Axel Springer Slovakia, a. s.:

 Milan Dubec, predseda predstavenstva

Peter Hollý, člen predstavenstva

 

 

Výhercovia, ktorí si trhli 3 rovnaké sumy:

Výhra Výherca
50 € Pavol Rizinger, Košice
500 € Terezia Hurbanová, Šaštín - Stráže
100 € Emília Szőkeová, Rimavská Sobota
1 000 € Dušan Bázlik, Banská Bystrica
50 € Katarína Vargová, 903 01 Senec
100 € Tibor Hlaváč, Košice
1 000 € Martin Krčula, Liptovský Mikuláš
100 € Jozef Sabo, Vrbové
500 € Jozef Slávik, Lada 
1 000 € Jozef Smatana, Prievidza
50 € František Farkašovský, Rožňava
500 € Daniela Badániová, Lučenec
1 000 € Nadežda Šimová, Bratislava
50 € Adriana Flaškarová, Bratislava
100 € Iveta Bieľáková, Rabča
500 € Ján Leštinský, Krivá 
1 000 € Hana Lázniková, Zálesie
50 € Peter Balogh, Trenčín
50 € Tomáš Pilát, Bratislava
50 € Beáta Mrňová, Bratislava
1 000 € Stanislav Zubčák, Bučany 
250 € Daniela Kajanová, Partizánske
500 € Pavel Lenhart, Modrý Kameň
50 € Anna Pastierovičová, Fiľakovo
250 € Ján Orolin, Spišské Bystré
50 € Rozália Kozárová, Chrenovec - Brusno
100 € Marián Machač, Bratislava
250 € Juraj Chromý, Nitra
50 € Anna Rajňaková, Vyšný Hrušov
250 € Jaroslav Bunčák, Dolná Streda 
500 € Viera Sochuľáková, Novoť
50 € Ivan Chovanec, Michalovce
500 € Katarína Vričanová, Lukavica
100 € Ivan Harazin, Bratislava
50 € Karol Holota, Šaľa
250 € Robert Kužlík, Bratislava
500 € Anton Debnárik, Ružomberok
50 € Ida Majerníková, Vrbové
250 € Mária Hrnčárová, Trenčín
500 € Robert Lauko, Svidník
50 € Erika Dendisová, Lokca
100 € Jana Ďuriášová, Bratislava
1 000 € Helena Dobrodenková, Lednické Rovne
50 € Pavel Štiftner, Kúty
500 € Oľga Vojteková, Bratislava
50 € Vendelín Degro, Trebišov
250 € Sofia Múthová, Nové Sady 
1 000 € Róbert Chomič, Medzibrod
250 € Helena Janíková, Dlhá nad Oravou 
500 € Anna Sotáková, Nižný Hrušov
250 € Peter Hajdúk, Senec
1 000 € Vladimír Reho, Ratkovce 
250 € František Andraško, Komjatice
500 € Viliam Hrčka, Bratislava
250 € Mária Lišková, Poprad
250 € Peter Kravec, Prešov
500 € Juraj Virdzek, Žilina
500 € Jozef Kučera, Trenčín
250 € Peter Podoba, Kuraľany
20 750 €  
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Diskusia / 3
Autor: Čas.sk
X

Vami zadané údaje do kontaktného formulára sú spracúvané spoločnosťou Ringier Axel Springer Slovakia, a.s., so sídlom Prievozská 14, 821 09 Bratislava, IČO: 00 678 155, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sa, vložka č. 19/B na účely spätného kontaktovania ... Viac informácií k ochrane osobných údajov nájdete tu.

Súvisiace články:
Súvisiace články:
Aktuality.sk Správy Prezidentské voľby 2019 Šport TV program Počasie Horoskopy
Drahé autá
Škoda viac ako Kočner a Bašternák dohromady? Aktuality.sk
Rýchle správy
01:10
Za obrovským nárastom bohatstva nestojí kapitalizmus (rozhovor) Aktuality.sk
Západ, vrátane Slovenska, zbohatol za posledné dve storočia o približne 2-tisíc percent. Nikdy sme nežili v lepšej dobe.
00:10
Vlak jazdí tak pomaly, že si z toho ľudia uťahujú Aktuality.sk
Koľko by mohla stáť renovácia trate, sa dozvieme až v búdúcnosti. Možno.
10.12. 21:50
Británia minula 96-tisíc libier na facebookové reklamy podporujúce Mayovej návrh Aktuality.sk
Britská vláda minula za uplynulý týždeň vyše 96-tisíc libier (106.400 eur) za reklamy na sociálnej sieti Facebook, vyzývajúce ľudí na podporu dohody o tzv. brexite, ktorú presadzuje premiérka Theresa Mayová.
Finančná
Zatknutá riaditeľka Huawei čaká na rozhodnutie súdu: Obavy z porušenia pravidiel?
Arménsky premiér
Úradujúci premiér Arménska v tom má jasno: Krajina sa nebude usilovať o vstup do NATO
Predseda
Predseda Európskej rady Donald Tusk: EÚ nebude s Britániou znova prerokúvať dohodu o brexite
Kim Čong-un
USA potrestali troch vysokopostavených činiteľov KĽDR: Pykať bude aj muž blízky Kimovi
Marinu Erakovic
Novozélandská tenistka ukončila kariéru: Fanúšikom to oznámila zábavným spôsobom
Tupolev Tu-160 je
Pýcha ruského letectva vo Venezuele: Najväčšie bombardéry na svete privítali s otvorenou náručou
Francúzsky
Veľké víťazstvo protestujúcich: Macron oznámil zvýšenie minimálnej mzdy a daňové úľavy
Spaletti si
Škriniarov tréner Spalletti: Najdôležitejší duel od môjho príchodu do Milána
(ilustračné foto)
Rodina hľadá niekoho, kto ich bude na luxusných dovolenkách fotiť: Práca za 90-tisíc má však háčik
Režisér Juraj
Foto
Neviete si Vianoce predstaviť bez Perinbaby? Pozrite, čo si pre vás Jakubisko prichystal
Dembélé už druhý
Ďalší trapas francúzskeho majstra sveta: Dembélé opäť zaspal na tréning
Dcéra
Dcéra najbohatšieho muža Indie sa vydávala: Pozrite, ktorá celebrita na svadbe miliardárov zažiarila viac ako nevesta