Vaše tipy Máte tip na článok, zaujímavé fotografie alebo video? Pošlite nám ich! Poslať tip
26.11.2011 08:17 | Správy | Domáce správy

Posledná ponuka vlády lekárom: Premiérka vydala toto memorandum

Prečítajte si v plnom znení Memorandum o úprave pomerov v zdravotníctve podpísané premiérkou SR Ivetou Radičovou.

Preambula uznávajúc, že život a zdravie človeka je jednou z najvýznamnejších hodnôt, ktorú treba chrániť a ich ochrana je spoločným cieľom a záujmom Vlády Slovenskej republiky, ako aj lekárov sa Vláda Slovenskej republiky, ako reprezentant výkonnej moci v štáte (ďalej len „vláda") a Lekárske odborové združenie, so sídlom Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, 851 07 Bratislava, IČO: 35 992 620, ako najväčší reprezentant lekárov, združených v odborových organizáciách (ďalej len „LOZ") (spoločne aj „zmluvné strany") rozhodli uzatvoriť nasledovné memorandum o úprave pomerov v zdravotníctve (ďalej aj „memorandum") v nasledovnom znení:

1. Zabezpečenie dodržiavania Zákonníka práce a Vyhlášky tykajúcej sa minimálneho materiálneho a personálneho zabezpečenia bez rozdielu vo všetkých zdravotníckych zariadeniach na Slovensku

1.1 Vláda sa zaväzuje vykonať organizačné a ekonomické opatrenia, ktoré vytvoria predpoklady na dôsledné dodržiavanie Zákonníka práce a Výnosu Ministerstva zdravotníctva SR z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení (ďalej aj „personálne normatívy").

1.2 Vláda zabezpečí dôsledný a verejný výkon kontroly príslušnými štátnymi orgánmi a uplatnenie sankcií voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorí v tejto lehote nezabezpečia dôsledné dodržiavanie vyššie uvedených právnych predpisov.

1.3 V súvislosti s porušovaním Zákonníka práce a personálneho normatívu sa vláda zaväzuje, že bude prostredníctvom svojich orgánov pravidelne a sústavne, najmenej však raz za 3 roky kontrolovať dodržiavanie Zákonníka práce a personálnych normatívov vo všetkých zariadeniach ústavnej starostlivosti vymedzených v § 7 ods. 4 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zariadenia ústavnej starostlivosti") a v prípade porušenia Zákonníka práce alebo personálnych normatívov zabezpečí nápravu stavu do 4 mesiacov od zistenia nedostatkov.

1.4 Ak porušovanie Zákonníka práce a personálneho normatívu bude naďalej pretrvávať vláda zabezpečí, aby boli zamestnanci u ktorých sa zistilo porušovanie Zákonníka práce a personálnych normatívov okrem zákonných nárokov podľa Zákonníka práce odškodnení najmä poskytnutím pracovného voľna na štúdium a vzdelávanie a preplatením vzdelávania bez podmienky zotrvania v pracovnom pomere.

1.5 V prípade, ak bol podaný konkrétny podnet zo strany LOZ, pre porušovanie Zákonníka práce a personálnych normatívov v zariadení ústavnej starostlivosti sa vláda Slovenskej republiky zaväzuje, že Ministerstvo zdravotníctva SR vykoná kontrolu v zariadení ústavnej starostlivosti do 30 dní od doručenia podnetu a výsledok kontroly oznámi LOZ v lehote 60 dní od doručenia podnetu a v rovnakej lehote prijme opatrenia na odstránenie zistených porušení a nedostatkov.

1.6 Vláda sa zaväzuje, že v spolupráci s Lekárskym odborovým združením a inými odbornými stavovskými organizáciami pripraví návrh novely Zákonníka práce, ktorá bude zabezpečovať prijatie materiálnych podmienok vyjadrených v bode 1.1 až 1.5 tohto memoranda. Vláda poverí ministra práce, sociálnych vecí a rodiny, aby prostredníctvom poslancov NR SR predložil poslanecký návrh novely Zákonníka práce do 16.12.2011.

2. Zmena systému financovania zdravotníckych zariadení tak, aby platby zdravotných poisťovní odzrkadľovali reálne náklady na zdravotnú starostlivosť vrátane zohľadnenia ceny práce zdravotníckych pracovníkov

2.1. Vláda Slovenskej republiky sa zaväzuje najneskôr do 31.12.2012, zabezpečiť prijatie takých legislatívnych a organizačných opatrení, aby sa najneskôr do konca roku 2013 reálne v praxi uplatňoval klasifikačný systém spolu so stanovením výšky úhrady za jednotlivé výkony poskytnutej zdravotnej starostlivosti v súlade so zákonom 18/1996 Z.z. o cenách. Vláda Slovenskej republiky sa zaväzuje uskutočniť zmenu financovania systému zdravotnej starostlivosti, ktorá bude založená na štandardných diagnostických a terapeutických postupoch stanovených Ministerstvom zdravotníctva SR v spolupráci so stavovskými, odbornými a odborovými organizáciami (najmä Slovenská lekárska komora a LOZ) a bude zohľadňovať reálne náklady (vrátane ceny práce zdravotníckych pracovníkov) na liečbu konkrétnej diagnózy. Vláda sa zaväzuje zabezpečiť zákonnú povinnosť zdravotných poisťovní tieto náklady nemocnici uhradiť.

2.2. Pri tvorbe nového systému opísaného v bode 2.1 budú súčasťou expertných skupín pre prípravu príslušných právnych predpisov zástupcovia stavovských, odborných a odborových organizácií. Zástupcovia Slovenskej lekárskej komory a LOZ budú mať v expertných skupinách spolurozhodovaciu právomoc.

3. Zastavenie transformácie nemocníc na akciové spoločností

3.1 Vláda poverí ministra zdravotníctva SR, aby požiadal poslancov NR SR do 16.12.2011 predložiť na schválenie Národnej rade Slovenskej republiky návrh novelizácie zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti v znení zmien a doplnkov, ktorým navrhne zrušenie § 84 až 91 zákona. Vláda SR za zaväzuje nerealizovať predmetné ustanovenia zákona, teda nerealizovať zmenu štátnych organizácií poskytujúcich zdravotnú starostlivosť na akciové spoločnosti až do rozhodnutia NR SR o vyššie uvedenom návrhu.

3.2 Vláda sa zaväzuje zabezpečiť transparentné a verejne kontrolovateľné fungovanie zdravotníckych zariadení v systéme štátnych príspevkových organizácií. Ministerstvo zdravotníctva SR pripraví príkaz ministra pre riaditeľov nemocníc, ktorým boli pridelené finančné prostriedky na finančnú stabilizáciu zo štátnych finančných aktív v súvislosti s transformáciou nemocníc na štátne akciové spoločnosti, na základe ktorého sa súčinnosťou od 1.1.2012 sprísnia podmienky hospodárenia s cieľom efektívnejšieho a transparentnejšieho chodu nemocníc.

4. Legislatívna garancia navýšenia základných platov lekárov v závislosti od dosiahnutého vzdelania a dĺžky praxe

4.1. Vláda sa zaväzuje zabezpečiť v zariadeniach ústavnej starostlivosti Slovenskej republiky zvýšenie základných platov zdravotníckych pracovníkov v povolaní lekár na úroveň: (i) K 1.1.2012 na úroveň minimálne 1,05 - 1,60 násobku priemernej mzdy v národnom hospodárstve podľa dosiahnutého vzdelania a dĺžky praxe. (ii) K 1.4.2012 na úroveň minimálne 1,17 - 1,73 násobku priemernej mzdy v národnom hospodárstve podľa dosiahnutého vzdelania a dĺžky praxe. 4.2. Vláda sa zaväzuje prostredníctvom poslancov NR SR do 31.1.2012 predložiť na schválenie Národnej rade Slovenskej republiky pozměňovací návrh k zákonu o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek, ktorý bude obsahovať legislatívnu garanciu navýšenia platov lekárov k 1.4.2012 podľa písm. (ii) bodu 4.1. 4.3. Vláda sa zaväzuje vytvoriť finančné predpoklady pre zabezpečenie zvýšených nákladov v spojitosti s realizáciou navýšenia platov lekárov prostredníctvom Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj rokovaním a nájdením vhodného riešenia (vrátane uzatvorenia potrebných dohôd) dofinancovania s ostatnými zdravotnými poisťovňami.

5. Zabezpečenie prijatia všetkých lekárov, ktorí podali výpoveď

5.1 Vláda sa zaväzuje uložiť riaditeľom zdravotníckych zariadeniach v zriad'ovateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, aby v záujme obnovenia stability systému poskytovania zdravotnej starostlivosti súhlasili so späťvzatím výpovede z pracovného pomeru všetkých lekárov, ktorí podali výpoveď a požiadajú o späťvzatie výpovede do 30.11.2011, a to so zachovaním ich pracovného zaradenia pred podaním výpovede.

5.2 Vláda sa zaväzuje vyzvať všetkých zriaďovateľov zdravotníckych organizácii, ktoré nie sú v zriad'ovateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, aby v záujme stability systému poskytovania zdravotnej starostlivosti uložili štatutárnym orgánom zdravotníckych zariadení, aby súhlasili so späťvzatím výpovede z pracovného pomeru všetkých lekárov, ktorí podali výpoveď a výpoveď zoberú späť do 30.11.2011, a to so zachovaním ich pracovného zaradenia pred podaním výpovede.

6. Odstránenie všetkých negatívnych krokov vykonaných voči lekárom v súvislosti s podaním výpovedí lekárov

6.1 Vláda zabezpečí, aby všetci lekári v zdravotníckych zariadeniach a v zriad'ovateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, Ministerstva obrany Slovenskej republiky vrátane zdravotníckych zariadení vlastnených Slovenskou republikou, ktorí boli preradení, odvolaní zo svojej riadiacej či inej pozície z dôvodu, že podali výpoveď a stiahli ju do 30.11.2011 boli opätovne uvedení do svojich funkcií a na svoje pracovné pozície, a aby sa voči nim pre ich presvedčenie nevyvodzovali žiadne negatívne dôsledky a sankcie. Vláda zabezpečí, aby im nebol znížený plat oproti ich platu, ktorý dosahovali pred podaním výpovede.

6.2 Vláda vyzve všetkých zriaďovateľov zdravotníckych organizácii, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, aby všetci lekári, ktorí boli preradení, odvolaní zo svojej riadiacej či inej pozície z dôvodu, že podali výpoveď a stiahli ju do 30.11.2011 boli opätovne uvedení do svojich funkcií a na svoje pracovné pozície, a aby sa voči nim pre ich presvedčenie nevyvodzovali žiadne negatívne dôsledky a sankcie. Súčasne ich vyzve, aby im nebol znížený plat oproti ich platu, ktorý dosahovali pred podaním výpovede.

6.3 Vláda zabezpečí, aby najmä lekári uvedení v prílohe 1 tohto memoranda boli uvedení do svojich funkcií minimálne za rovnakých podmienok, v akých pracovali pred podaním výpovede, ak stiahnu výpovede do 30.11.2011, a aby sa voči nim pre ich presvedčenie nevyvodzovali žiadne negatívne dôsledky a sankcie. Vláda zabezpečí, aby im nebol znížený plat oproti ich platu, ktorý dosahovali pred podaním výpovede.

7. Úprava pracovných zmlúv

7.1 V prípade, ak sa do 30. novembra 2011 nepodarí schváliť návrh zákona opísaný v čl. 4 tohto memoranda sa vláda zaväzuje zabezpečiť potrebné finančné a materiálne podmienky opísané v čl. 4 pre všetky zariadenia ústavnej starostlivosti tak, aby bolo možné materiálne realizovať návrh zákona opísaný v čl. 4 a zároveň v zariadeniach ústavnej starostlivosti zriadených či vlastnených štátom, či jeho organizáciou zabezpečiť, aby zamestnávatelia uzatvorili minimálne s lekármi, ktorí podali výpovede dodatky k pracovným zmluvám v ktorých bude výslovne uvedené a dohodnuté zvýšenie základnej zložky platu najmenej vo rozsahu opísanom v bode 4.1.(i) tohto memoranda a to súčinnosťou od 1.1.2012 a v rozsahu opísanom v bode 4.1.(ii) a to súčinnosťou od 1.4.2012. Dodatky k zmluvám budú uzavreté do 30.11.2011 a pri lekároch, ktorí podali výpoveď, budú tiež obsahovať ustanovenie o späťvzatí výpovede lekárom a súhlas zamestnávateľa so späťvzatím výpovede. Dodatky budú uzatvorené na rovnakú dobu, ako je uzatvorená pracovná zmluva.

7.2 Vláda sa zaväzuje, že v zariadeniach ústavnej starostlivosti zriadených či vlastnených štátom, či jeho organizáciou, príkazom ministra zdravotníctva zabezpečí, aby sa zvýšenie základnej zložky platu nepremietlo do zníženia nenárokovateľných zložiek platov lekárov. 7.3 Vláda vyzve aj ostatné zariadenia ústavnej starostlivosti, ktoré sú zriadené alebo vlastnené inými subjektami, aby postupovali obdobným spôsobom ako je uvedené v bodoch 7.1 a 7.2. tohto memoranda.

8. Protikorupčné opatrenia

8.1 LOZ sa zaväzuje aktívne spolupracovať pri uplatňovaní protikorupčných opatrení v súlade s podmienkami výkonu lekárskej praxe ustanovenými platnou právnou úpravou. V prípade preukázaného porušenia zákona členom LOZ, začne LOZ disciplinárne konanie proti členovi v súlade so Stanovami LOZ.

8.2 LOZ sa zaväzuje predložiť, za aktívnej spolupráce s riaditeľmi nemocníc, do konca februára 2012 na verejnú diskusiu návrh protikorupčných opatrení v nemocniciach.

9. Kódex vzťahu lekára k pacientovi

9.1 LOZ sa zaväzuje, že do konca februára 2012 vypracuje Kódex vzťahu lekára k pacientovi, ktorý bude obsahovať sankcie voči členom LOZ za porušenie ustanovení a povinností lekárov, ktoré im z kódexu vyplývajú.

10. Ukončenie akcie Lekárskeho odborového združenia

10.1 LOZ sa zaväzuje do piatich dní po podpise tohto memoranda nie však skôr ako po splnení záväzkov čl. 5, 6 a 7 tohto memoranda zabezpečiť späťvzatie výpovedí lekárov, ktorí podali výpoveď a splnomocnili Lekárske odborové združenie na zastupovanie pri späťvzatí výpovedí.

10.2 Ak budú existovať dostatočné záruky na prijatie návrhov zákonov opísaných v článku 3 a 4 a v prípade, ak dôjde k zmene pracovných zmlúv u všetkých lekárov, ktorí podali výpovede spôsobom uvedeným v čl. 6 a čl. 7 tohto memoranda bude akcia ukončená uzatvorením dodatkov pracovných zmlúv v súlade s čl. 7.

11. Riešenie sporov

11.1 Spory zmluvných strán týkajúce sa obsahu tohto memoranda, alebo súvisiace s týmto memorandom budú riešiť zmluvné strany vzájomným rokovaním.

11.2 Na dohľad nad vykonávaním tohto memoranda zmluvné strany zriadia spoločnú komisiu. Spoločná komisia bude mať paritné zloženie po štyroch zástupcoch z každej zmluvnej strany a bude sa schádzať kedykoľvek o to požiada niektorá zo zmluvných strán. Členov spoločnej komisie za vládu Slovenskej republiky menuje predseda vlády Slovenskej republiky.

12. Záverečné ustanovenia

12.1 Memorandum sa uzatvára na neurčitý čas a jeho platnosť sa skončí na základe dohody zmluvných strán.

12.2 Memorandum sa môže meniť a dopĺňať o skutočnosti, ktoré nie sú obsahom memoranda na základe vzájomnej dohody zmluvných strán písomnou formou.

12.3 Memorandum nadobúda platnosť a účinnosť podpisom oboch zmluvných strán.

Diskusia /
Súvisiace články:
Autor: © Nový Čas

Vami zadané údaje do kontaktného formulára sú spracúvané spoločnosťou FPD Media, a.s., so sídlom Prievozská 14, 821 09 Bratislava, IČO: 47 237 601, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sa, vložka č. 6882/B na účely spätného kontaktovania. Prečítajte si viac informácií k ochrane osobných údajov viac informácií k ochrane osobných údajov.

Odporúčame z TIVI.sk


Slovenskí hokejisti absolvovali ďalší prípravný duel pred MS v Česku.
Foto
Víťazná šnúra sa skončila: Slovenskí hokejisti vysoko podľahli Nemecku
Na archívnej snímke z 12. marca 2024 poľský premiér Donald Tusk.
Poľský premiér predpovedá: Najbližšie týždne môžu rozhodnúť vojnu na Ukrajine
Legendárny český hokejový útočník Jaromír Jágr.
Foto
Fenomenálny Jaromír Jágr neprestáva udivovať: V českej baráži prepísal svetový rekord!
Airplane cabin during flight. Shallow DOF, selective focus.
HOROR na palube lietadla! Tehotná žena netušila, že jej manžel zomiera: Smutný záver
Klimatická zmena je veľký problém ľudstva (ilustračná fotografia).
Nádrže s vodou v Barcelone sú poloprázdne: Krajina bije na poplach, chcú zabrániť najhoršiemu
Tragický prípad Émila († 2) vyvoláva mnoho otázok.
Smrť malého Émila († 2) šokovala krajinu: Vynárajú sa ďalšie otázky! Mrazivé, ako mohlo dôjsť k tragédii
Hasiči zasahujú po utorňajšom požiari historickej budovy burzy v centre dánskej metropoly Kodaň v stredu 17. apríla 2024.
Foto
Najhoršie obavy sa naplnili: Historická budova v Kodani sa rúca, pozrite si FOTO
Legendárny britský prírodovedec a moderátor David Attenborough.
Foto
Na záchranu planéty máme POSLEDNÚ šancu! Prírodovedec to videl na vlastné oči: Desivé svedectvo
Na snímke šarvátka hokejistov Slovenska (modré dresy) a Švajčiarska (biele dresy) pred striedačkou Slovenska v prípravnom zápase na májový svetový šampionát Slovensko - Švajčiarsko v Humennom.
Nemecko - Slovensko ONLINE: Sledujte prípravný hokejový zápas pred MS
Na snímke poslanec Národnej rady SR Peter Kotlár (SNS)
Finančná správa si posvieti na MOMky: Kotlár má vážne podozrenie, že počas pandémie sa niečo zanedbalo
Medzi Izraelom a Iránom je napätá situáacia (ilustračná fotografia).
V hre sú jadrové zbrane! Irán sa vyhráža Izraelu: Hrozné, čo majú v pláne urobiť
Europol
Europol hlási úspech: Klepli po prstoch globálnym podvodníkom, pozrite sa, čo majú na rováši