Utorok 7. 12.
Ambróz
Vaše tipy Máte tip na článok, zaujímavé fotografie alebo video? Pošlite nám ich! Poslať tip
24.11.2021 12:00 | Správy | Domáce správy

Nový Čas, Štedrý Čas! Vyhrajte vianočné nákupy za 30 000 eur!

Fantastická vianočná hra je tu opäť! Každý týždeň až 100 výhercov!

Už v pondelok začíname kupónovú hru, počas ktorej máte šancu vyhrať nákup v hodnote 100 eur v predajniach Lidl po celom Slovensku. Kupujte Nový Čas a Nový Čas Nedeľa, zbierajte a posielajte kupóny a ste v hre. 300 výhercov sa môže tešiť na nákupnú poukážku spoločnosti Lidl.

Súťaž trvá od 29. 11. do 19. 12. 2021.

Viac informácií nájdete v štatúte hry nižšie. Infolinka: v pracovných dňoch od 9.00 do 14.00 hod. na telefónnom čísle 0918 700 899.

 

                                             PRAVIDLÁ HRY

                                      „Nový Čas, Štedrý Čas!“

Tento dokument upravuje pravidlá propagačnej hry s názvom „Nový Čas, Štedrý Čas!“. Pravidlá uvedené v tomto dokumente sú záväzné a platné pre všetkých účastníkov hry. Zmena pravidiel je účinná dňom zverejnenia pozmeneného znenia na www.cas.sk/sutazvianoce.

1. Názov hry: „Nový Čas, Štedrý Čas!“

2. Organizátor hry:

Organizátorom hry je spoločnosť FPD Media, a. s., so sídlom: Palisády 29/A, 811 06 Bratislava, korešpondenčná adresa: Prievozská 14, 821 09 Bratislava, IČO: 47 237 601, IČ DPH: SK 2023453124, zapísaná  v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I., Oddiel: Sa, vložka č.: 6882/B (ďalej len „Organizátor“). Organizátor je vydavateľom tlačových titulov Nový Čas, Nový Čas víkend, Nový Čas Nedeľa, Nový Čas Magazín Relax a prevádzkovateľom online portálu Cas.sk.

3. Termín a miesto konania hry:

Začiatok hry: 29. 11. 2021. Koniec hry: 19. 12. 2021.

Hracích dní je 21.

Miestom konania hry je územie Slovenskej republiky.

4. Tlačový titul určený pre hru:

Denník Nový Čas a Nový Čas Nedeľa

5. Základný princíp hry:

Princíp hry spočíva v nazbieraní 5 zhodných kupónov uverejnených v prebiehajúcom hracom týždni vo vydaniach denníka Nový Čas a Nový Čas Nedeľa. Kupóny z prebiehajúceho hracieho týždňa zasiela účastník hry do žrebovania o zverejnené výhry na adresu: Nový Čas - súťaž, P. O. BOX 38/a, 830 00 Bratislava. Zásielka musí obsahovať minimálne 5 zhodných kupónov, minimálne 1x podpísaný súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý sa nachádza na každom kupóne a kontaktné údaje účastníka hry (meno, priezvisko, bydlisko a telefónne číslo).

Po doručení zásielky s kupónmi, podpísaným súhlasom so spracovaním osobných údajov a kontaktnými údajmi, sa účastník hry stáva účastníkom žrebovania výhier špecifikovaných v tomto štatúte v bode 7.

Žrebovanie výhercov týždenných výhier bude prebiehať nasledovne:

Číslo hracieho týždňa

Dátum od

Dátum do

Počet vyžrebovaných výhercov

Dátum žrebovania

1

29.11.2021

5.12.2021

100

  9.12.2021

2

6.12.2021

12.12.2021

100

16.12.2021

3

13.12.2021

19.12.2021

100

27.12.2021

Všetci výhercovia budú zverejnení na stránke www.cas.sk/sutazvianoce.

Viac informácií o hre nájdu účastníci hry na stránke www.cas.sk/sutazvianoce. Účastníkom hry bude v pracovných dňoch v čase medzi 9:00 a 14:00 hod. k dispozícii infolinka na mobilnom telefónnom čísle 0918 700 899. Cena hovoru zodpovedá obvyklým cenám telefonických hovorov podľa tarify jednotlivých  mobilných operátorov.

6. Podmienka pre účasť v hre:

Hry sa môže zúčastniť každá plnoletá fyzická osoba, ktorá najneskôr v deň začatia hry dovŕšila osemnásty (18.) rok veku.

Zapojením sa do hry vyjadruje zároveň účastník hry svoj súhlas s týmito pravidlami hry.

7. Výhry v hre:

Výhry zabezpečuje a odovzdáva výhercom Organizátor hry.

Výhrou v hre denníka Nový Čas a Nový Čas Nedeľa je 300 x nákupná poukážka spoločnosti Lidl v hodnote 100 €, t.j. v celkovej hodnote 30 000 €.

8. Výhercovia:

8.1 Organizátor hry vyžrebuje spomedzi všetkých doručených zásielok 300 výhercov (slovom: tristo), ktorí získajú jednu z výhier špecifikovanú v tomto štatúte v bode 7. Žrebovanie výhercov sa uskutoční po skončení každého hracieho týždňa. V každom hracom týždni bude vyžrebovaných 100 (slovom: sto) výhercov.

8.2  Výhercom sa stáva fyzická osoba, ktorá v čase konania hry súčasne:

a) splnila všetky podmienky účasti v hre stanovené v pravidlách tejto hry,

b) bola náhodným výberom vyžrebovaná spomedzi všetkých, ktorí sa v jednotlivých hracích týždňoch riadne zapojili do hry.

9. Informovanie účastníkov hry o získaní výhry a odovzdávanie výhier:

9.1 Oboznámenie vyžrebovaných výhercov hry o získaní výhier špecifikovaných v bode 7 prebieha ich uverejnením na stránke www.cas.sk/sutazvianoce. Po vyžrebovaní výhercov bude Organizátor kontaktovať niekoľkých vybraných výhercov na telefónnom čísle, uvedenom vo vyžrebovanej zásielke. Organizátor vyzve výhercu na súčinnosť za účelom realizácie reportáže o výhre, pozostávajúcej z rozhovoru s výhercom a vyhotovenia potrebného množstva fotografií.

9.2 Výhry doručí Organizátor hry výhercom prostredníctvom doporučenej listovej zásielky najneskôr do dvoch (2) mesiacov od ukončenia hry. V prípade, ak sa výhra z akýchkoľvek dôvodov vráti Organizátorovi ako nedoručená, Organizátor nevykonáva opätovné doručovanie a výherca je oprávnený prevziať si výhru na adrese Prievozská 14, 821 09 Bratislava v pracovných dňoch medzi 9:00 - 16:00 hod. Nárok výhercu na uplatnenie výhry zaniká uplynutím troch (3) mesiacov od ukončenia hry.

10. Náhradný výherca a vznik nároku náhradného výhercu na výhru:

10.1 Organizátor ustanovuje systém žrebovania náhradných výhercov. Po každom vyžrebovaní výhercu, pristúpi rovnako náhodným výberom k vyžrebovaniu druhej (2.) osoby. Druhú (2.) vyžrebovanú osobu ustanoví za náhradného výhercu v prvom rade.

10.2 Vznik nároku náhradného výhercu na prevzatie výhry je podmienený nasledovnými skutočnosťami:

a) niektorý z výhercov uplatní právo odmietnuť výhru,

b) výherca nespĺňa podmienky účasti v hre, napr. ide o osobu vylúčenú z hry.

10.3 Vznik niektorej okolnosti uvedenej v bode 10.2 na strane výhercu, zakladá pre Organizátora možnosť osloviť náhradného výhercu v prvom rade za účelom oznámenia a doručenia výhry.

11. Informačná povinnosť dotknutej osoby k spracúvaniu osobných údajov a súhlas so spracúvaním fotografie (reportáže):

Prevádzkovateľ:  spoločnosť FPD Media, a. s., so sídlom Palisády 29/A, 811 06 Bratislava, korešpondenčná adresa Prievozská 14, 821 09 Bratislava, IČO: 47 237 601, zapísaná: Obchodný register SR vedený Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo: 6882/B, zastúpená: Ing. Peter Šveda – predseda predstavenstva, bude spracúvať osobné údaje účastníkov hry na základe nižšie uvedených právnych základov:

V súlade s ustanovením čl. 6 ods.1 písm. f) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej tiež ako „zákon o OOÚ“) oznamuje prevádzkovateľ, že osobné údaje účastníkov hry bude spracúvať na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa, a to v rozsahu meno, priezvisko, bydlisko, telefónne číslo. Keďže spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na identifikáciu výhercu a na doručenie výhry, osobné údaje bude prevádzkovateľ spracúvať na základe podpísaného súhlasu so spracovaním osobných údajov na zaslanom kupóne účastníkom hry. Prevádzkovateľ bude osobné údaje spracúvať len po dobu splnenia účelu.

Test proporcionality:

Účelom spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom je samotná realizácia hry, ktorá spočíva v nazbieraní 5 zhodných kupónov uverejnených v prebiehajúcom hracom týždni vo vydaniach denníka Nový Čas a Nový Čas Nedeľa a možnosť odovzdania výhier na základe výsledkov hry. Pre účasť v hre je nevyhnutné poskytnutie osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, bydlisko, telefónne číslo. Účasť v hre je dobrovoľná a prihlásenie sa do hry je podmienené oboznámením sa s jej pravidlami.

Prevádzkovateľ v súlade so zásadou proporcionality dospel k záveru o tom, že spracúvanie uvedených osobných údajov účastníkov hry je:

- vhodné, keďže len spracúvaním uvedených osobných údajov sa dosiahne zamýšľaný cieľ,

- potrebné, keďže zamýšľaný účel spracúvania osobných údajov nemožno dosiahnuť iným spôsobom,

- primerané, keďže oprávnený záujem prevádzkovateľa na spracúvaní osobných údajov je vyvážený voči dôsledkom, ktoré môže mať pre osoby zapojené do hry.

V súlade s ustanovením čl. 6 ods.1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) a § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej tiež ako „zákon o OOÚ“) poskytne účastník hry súhlas so spracúvaním fotografie (reportáže) na účely jej zverejnenia v denníku Novy Čas, prípadne v iných printových médiách prevádzkovateľa a na online portáli Cas.sk, a to po dobu konania hry a 6 mesiacov po jej skončení. Súhlas účastník hry poskytne tak, že ústne vyjadrí svoj jednoznačný, slobodný, konkrétny súhlas s vyhotovením a uverejnením fotografie (reportáže) telefonicky, keď ho bude prevádzkovateľ informovať o získaní výhry alebo pošle prevádzkovateľovi fotografiu na adresu Nový Čas – súťaž, P. O. Box č. 38/a, 830 00 Bratislava spolu so súhlasom s uverejnením fotografie (reportáže) a podmienkami uvedenými v tomto štatúte.       

Práva dotknutej osoby:  Dotknutá osoba má právo:

a) požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,

Ako dotknutá osoba máte právo na poskytnutie zoznamu osobných údajov, ktoré od Vás máme k dispozícii ako aj informácie o tom ako Vaše osobné údaje spracúvame.

b) na opravu osobných údajov,

Prijali sme opatrenia, aby sme uchovávali Vaše presné, úplné a aktuálne osobné údaje. Ak si myslíte, že Vaše osobné údaje, ktoré uchovávame nie sú presné, úplné a aktuálne, prosím informujte nás o tom.

c) na vymazanie osobných údajov,

Ako dotknutá osoba nás môžete požiadať aj o vymazanie Vašich osobných údajov, ak sú na to splnené zákonom uvedené dôvody, napr. ak už účel spracúvania skončil.

d) na obmedzenie spracúvania osobných údajov,

Ako dotknutá osoba nás môžete pri splnení zákonných podmienok požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje, napr. za situácie ak si myslíte, že Vaše osobné údaje, ktoré uchovávame, sú nepresné a pod.

e) namietať spracúvanie osobných údajov,

Ako dotknutá osoba máte právo namietať spracúvanie Vašich údajov, v prípade, ak ste nadobudli presvedčenie, že na spracúvanie osobných údajov nemáme právny dôvod; napr. ak naše oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov neprevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby.

f) na prenosnosť osobných údajov,

Ako dotknutá osoba máte za určitých okolností právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli. Toto právo na prenosnosť sa však týka len tých osobných údajov, ktoré ste nám poskytli na základe Vášho súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

g) odvolať súhlas,

Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek odvolať Váš súhlas v prípadoch, keď Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu.

h) podať návrh na začatie konania resp. sťažnosť na dozorný orgán,

Ako dotknutá osoba máte právo podať návrh resp. sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Dotknutá osoba môže požadovať výkon vyššie uvedených práv kedykoľvek, a to prostredníctvom emailu advokat@banos.sk, alebo písomne na korešpondenčnú adresu prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ vybaví žiadosť dotknutej osoby v súvislosti s vyššie uvedenými právami v zákonných lehotách.  Dotknutá osoba potvrdzuje, že prevádzkovateľ splnil oznamovaciu povinnosť v súlade s čl. 13 Nariadenia a § 19 zákon o OOÚ. Dotknutá osoba týmto čestne prehlasuje, že dáva prevádzkovateľovi svoj výslovný a bezvýhradný súhlas so spracúvaním a zverejnením vyššie uvedených osobných údajov aj v súlade s ustanovením § 11 zákona a § 12 Občianskeho zákonníka.

12. Vylúčenie zamestnancov Organizátora z účasti v hre:

Z účasti v hre sú vylúčení zamestnanci spoločnosti FPD Media, a. s., so sídlom Palisády 29/A, 811 06 Bratislava a osoby spolupracujúce na organizácii hry, vrátane im blízkych osôb v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka.

13. Súdne vymáhanie výhier v hre:

V zmysle ustanovenia § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, výhry z tejto hry nie je možné vymáhať súdnou cestou a pravidlá ich uplatňovania sa riadia podmienkami upravenými týmto štatútom. V prípade, ak nastanú pochybnosti o splnení týchto podmienok a pravidiel, rozhodne o ich splnení, resp. nesplnení Organizátor.

14. Úprava a zmena pravidiel hry:  

Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek pred začiatkom hry aj počas trvania hry pozmeniť alebo upraviť tieto pravidlá hry, ako aj právo hru skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť, a to aj bez uvedenia dôvodu a poskytnutia náhrady.

Zmenu alebo úpravu pravidiel sa Organizátor zaväzuje zverejniť rovnakým spôsobom, akým došlo k vyhláseniu hry. V prípade rozporu medzi týmito pravidlami hry a pravidlami uvedenými v propagačných alebo iných materiáloch určených spotrebiteľom má vždy prednosť znenie pravidiel uverejnené na internetovej stránke www.cas.sk/sutazvianoce.

15. Zverejnenie pravidiel hry:

Tieto pravidlá hry budú uverejnené na internetovej stránke www.cas.sk/sutazvianoce počnúc dňom 23. 11. 2021 a budú zo stránky odstránené najneskôr do pätnástich (15) dní od ukončenia hry. Tieto pravidlá hry budú zároveň k dispozícii na nahliadnutie v priestoroch sídla Organizátora.

16. Daňová povinnosť:

Výhry v hodnote nad  350 € (slovom: tristopäťdesiat eur) sú predmetom dane z príjmov v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a predmetom odvodovej povinnosti v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení. Oslobodené od dane sú výhry, ktorých hodnota neprevyšuje 350 €. Výhercovia v celom rozsahu zodpovedajú za splnenie daňovej a odvodovej povinnosti, prípadne ďalších povinností, ktoré im vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

17. Zodpovednosť za škodu:

Zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s hrou sa bude posudzovať podľa príslušných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. Ak v dôsledku zavineného konania účastníka hry vznikne Organizátorovi alebo účastníkom, prípadne tretím osobám akákoľvek ujma, je účastník, ktorý ujmu spôsobil, povinný v plnom rozsahu ju nahradiť.

Organizátor neposkytuje účastníkom hry náhradu žiadnych nákladov, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v hre.

Organizátor hry nezodpovedá za žiadne škody zapríčinené poskytnutím  nesprávnych údajov zo strany účastníkov hry alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, nedoručením alebo odmietnutím výhry.

Organizátor nie je zodpovedný za funkčnosť telefónnych liniek a zariadení, za prepravné a doručovacie služby ani za žiadne výkony, ktoré neprevádzkuje alebo neposkytuje priamo sám.

18. Všeobecné ustanovenie:

Táto hra je organizovaná ako propagačná spotrebiteľská hra, ktorá v zmysle ustanovenia § 3 ods.5 zákona č.171/2005 Z.z. o hazardných hrách a zmene a doplnení niektorých zákonov nie je hazardnou hrou.

 

Súvisiace články:
Autor: red, Nový Čas

Vami zadané údaje do kontaktného formulára sú spracúvané spoločnosťou FPD Media, a.s., so sídlom Prievozská 14, 821 09 Bratislava, IČO: 47 237 601, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sa, vložka č. 6882/B na účely spätného kontaktovania. Prečítajte si viac informácií k ochrane osobných údajov viac informácií k ochrane osobných údajov.


Kralevich hodila čiernu stavbu na mamu: Vypočítavý ťah škandalóznej missky?!
Škandál v Maďarsku: Štátny tajomník rezortu spravodlivosti čelí podozreniu z korupcie
Foto
TOTO sme tu nemali niekoľko rokov: Nevídaný záver sezóny F1!
Biden a Putin budú rokovať cez videohovor: Jednou z hlavných tém bude Ukrajina
V Rakúsku sa pre očkovaných skončí lockdown: Ohlásili dátum otvorenia krajiny!
Zmenou zákona chce Sme rodina uľahčiť výstavbu nájomných bytov: Jeden bod poteší rodiny s maloletým dieťaťom
O mobilné očkovanie je značný záujem: Slová šéfa komory záchranárov vlievajú nádej
Hypermarkety predávajú všetko, malí podnikatelia živoria: Zabíjajú nás ľudia, ktorých sme volili!
Kristián Pospíšil sa sťahuje z Fínska: V novom tíme má nahradiť lídra produktivity
Šéfka klubu SaS: O predlžovaní lockdownu sa v koalícii stále rokuje, strana má dve ambície
Už sa to blíži: Štvrtý okruh RTVS začal skúšobne vysielať
Mohutná explózia v Iraku: O život prišli štyria ľudia