Utorok 24. 5.
Ela
Vaše tipy Máte tip na článok, zaujímavé fotografie alebo video? Pošlite nám ich! Poslať tip

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky („VOP“) sú záväzné pre všetky objednávky na printovú a vkladanú inzerciu v denníku Nový Čas, Nový Čas Víkend, Nový Čas Nedeľa a na kampaň internetovom portály www.cas.sk a www.tivi.sk spoločnosti FPD Media, a.s. Podmienky tu ustanovené je možno meniť len vo forme písomnej zmluvy medzi objednávateľom a poskytovateľom reklamnej kampane alebo potvrdením objednávky.

1 Všeobecné ustanovenia

1.1

Spoločnosť FPD Media, a.s. (ďalej len „ vydavateľ“) je vydavateľom denníka Nový Čas, Nový Čas Nedeľa a Nový čas Víkend a prevádzkovateľom internetových portálov www.cas.sk, www.tivi.sk. Je oprávnená poskytovať reklamu v tlačených produktoch a na jednotlivých www stránkach týchto portálov podľa platnej ponuky.

1.2

Objednávateľ reklamnej kampane (ďalej len "objednávateľ") je fyzická alebo právnická osoba, priamy zákazník alebo sprostredkovateľská reklamná či mediálna agentúra, objednávajúca reklamu z mediálneho portfólia FPD Media, a.s.

2 Zadávanie reklamy

2.1 Objednávanie

Reklama sa objednáva na základe písomnej objednávky so všetkými náležitosťami. Objednávka nadobúda právnu záväznosť až vo chvíli písomného potvrdenia vydavateľom. Za písomný prejav vôle sa považuje aj úkon zmluvných strán urobený elektronickými prostriedkami v zmysle § 40 ods. 4 zákona č. 40/1964 ZB. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Objednávka reklamy, ktorá musí byť vyhotovená písomne alebo vo forme e-mailu, musí obsahovať náležitosti ako obchodné meno, sídlo firmy, IČO, DIČ, IČ DPH, meno pracovníka zodpovedného za objednávku, titul periodika, druh inzerátu, umiestnenie, rubriku, značku, farebnosť, región a pod a musí byť doručená vydavateľovi.

Objednávku doručí objednávateľ kontaktnej osobe vydavateľa prostredníctvom e-mailu, kuriérskou službou, faxom alebo prostredníctvom doporučeného listu najmenej 4 pracovné dni pred plánovaným začiatkom uverejnenia reklamy, inak sa na ňu neprihliada, ibaže by s tým vydavateľ súhlasil.

Vydavateľ vyznačí prijatie objednávky v písomnom vyhotovení, a potvrdí objednávku tým spôsobom, že pripojí podpis kontaktnej osoby s uvedením dátumu a doručí kópiu takejto objednávky späť objednávateľovi. V prípade objednávky doručenej prostredníctvom e-mailu na adresu kontaktnej osoby vydavateľa, ten bezodkladne vykoná potvrdenie prostredníctvom e-mailu. Momentom potvrdenia objednávky kontaktnou osobou vydavateľa nadobúda objednávka právnu záväznosť. V prípade objednávky doručenej prostredníctvom faxu, vydavateľ bezodkladne vykoná potvrdenie prostredníctvom zaslania podpísanej objednávky späť na faxové číslo objednávateľa.

Za potvrdenie písomnej objednávky na účely spustenia reklamnej kampane sa rozumejú podpisy kontaktných osôb. Za potvrdenie objednávky doručenej e-mailom alebo faxom na účely spustenia reklamnej kampane sa rozumie potvrdenie kontaktnými osobami vydavateľa a objednávateľa prostredníctvom e-mailu alebo faxu.


2.2 Zodpovednosť za obsah inzercie

2.2.1 Objednávateľ zodpovedá za obsahovú stránku reklamy a zbavuje vydavateľa povinností vyplývajúcich z nárokov akejkoľvek povahy uplatňovaných voči nemu tretími osobami, a to hlavne nárokov uplatňovaných v súvislosti s porušením zákonov upravujúcich nekalú súťaž, autorské právo, ochranu spotrebiteľa, reklamu ako aj iných právnych predpisov. Objednávateľ sa zaväzuje nahradiť vydavateľovi prípadnú škodu, ktorá vydavateľovi vznikla v súvislosti s alebo ako následok porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov, a to najmä z oblasti hospodárskej súťaže a ochrany spotrebiteľov.

2.2.2 V prípade, že objednávateľ dodáva prevádzkovateľovi už vyhotovenú reklamu na použitie, nezodpovedá vydavateľ za obsahovú stránku a kvalitu textového a grafického zobrazenia reklamy, ako aj za iné vady reklamy vzniknuté z dôvodu nevyhovujúcej kvality reklamy.

2.3 Práva vydavateľa

2.3.1 Vydavateľ si vyhradzuje právo realizáciu reklamy odmietnuť aj po potvrdení objednávky najmä, ak:
a) reklamný nosič nie je v súlade s Technickými požiadavkami
b) reklama je v rozpore so zákonmi alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v SR
c) reklama nie je v súlade s dobrými mravmi, prípadne ohrozuje verejný poriadok
d) reklama svojou kvalitou alebo obsahom nezodpovedá záujmom vydavateľa
e) cena za reklamu je nižšia ako minimálna výška objednávky
f) objednávateľ nedoplní alebo nezmení objednávku ani po výzve vydavateľa podľa bodu 2.3.2 a 2.3.4. týchto VOP

V prípade výskytu skutočností, oprávňujúcich vydavateľa odmietnuť reklamu, bude prevádzkovateľ o tomto informovať objednávateľa bez zbytočného meškania.

2.3.2 Vydavateľ si vyhradzuje právo nezverejniť reklamu z nasledovných dôvodov:
a) technické prerušenie prevádzky
b) vznesenie nároku alebo námietky tretej strany voči obsahu reklamy
c) vis maior
d) omeškanie s platením vystavenej a splatnej faktúry, a to aj zálohovej faktúry, o viac ako 15 kalendárnych dní
e) rozpor so zákonmi alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v SR
f) je v rozpore s technickými požiadavkami

2.3.3 V prípade, že objednávka nie je úplná, alebo objednaná reklama nevyhovuje čo do rozsahu, veľkosti alebo formy reklamy možnostiam vydavateľa alebo dodané reklamné podklady nespĺňajú požadované technické parametre, vráti vydavateľ objednávku objednávateľovi s odôvodnením a požiada ho o doplnenie chýbajúcich potrebných údajov alebo o zmenu rozsahu, veľkosti alebo formy reklamy. Ak objednávateľ v čase stanovenom na doplnenie reklamné podklady nedoplní, prevádzkovateľ je oprávnený na základe vlastného uváženia :
a) zverejnenie reklamy odmietnuť. Vydavateľ má nárok na náhradu nákladov za úkony, ktoré už boli vykonané.
b) reklamu objednanú objednávateľom zverejniť, pričom vydavateľ nezodpovedá za možné chyby reklamy vzniknuté v dôsledku nedoplnenia chybných reklamných podkladov.

2.3.4 V prípade, ak všetky reklamné podklady nebudú dodané v požadovanom časovom predstihu v zmysle týchto Všeobecných obchodných podmienok, vydavateľ si vyhradzuje právo začať objednanú reklamnú kampaň s primeraným omeškaním zodpovedajúcim omeškaniu objednávateľa a reklamná kampaň bude končiť v čase pôvodne dojednanom, t.j. vyznačenom na objednávke. Platnosť ostatných ustanovení týchto Všeobecných obchodných podmienok tým nie je dotknutá.

2.3.5. Inzercia, ktorá sa týka médií, a to predovšetkým konkurenčných, alebo má charakter propagovania iných médií, resp. ide o politickú inzerciu vo forme bežnej inzercie alebo vo forme vkladanej inzercie, musí bezpodmienečne prejsť schválením štatutárov vydavateľstva alebo šéfredaktora a môže byť uverejnená až po odsúhlasení. Vydavateľ si vyhradzuje právo odmietnuť takúto inzerciu podľa bodu 3) ods. b) Obchodných podmienok.

2.3.6 Printová inzercia s erotickou tematikou môže mať maximálny rozmer 38 x 65 mm, pričom ju možno v denníku umiestniť len na redakčnej strane v zmysle platného cenníka alebo na inzertných stranách. Prirážka za audiotextovú erotickú inzerciu je 100 %. Cena inzercie je daná platným cenníkom inzercie. Inzercia audiotextového charakteru môže mať rozmer väčší ako 38 x 65 mm, ale musí spĺňať pravidlá etického kódexu (pozri Etické zásady pre obsah inzerátov, prípadne vkladaných príloh). Vydavateľstvo si vyhradzuje právo schvaľovať obsah a veľkosť audiotextovej a erotickej inzercie, resp. odmietnuť ju. Prirážka za audiotext je 75 %.

2.4 Náležitosti

Všetky reklamné podklady a ďalšie náležitosti objednávky musí objednávateľ poskytnúť najneskôr tri pracovné dni pred dátumom začiatku reklamnej kampane. Grafické reklamné prvky prijímané vydavateľom pre printovú a internetovú reklamu musia spĺňať tieto podmienky:

• technické parametre podľa stanovenej Technickej špecifikácie reklamných formátov

• pri plánovaní a objednávaní online kampaní, v ktorých sú zahrnuté agresívne neštandardné reklamné formáty si obchodné oddelenie vyhradzuje právo na schválenie vizuálu, technických parametrov ako aj špecifikáciu kampane (capping / obmedzenie zobrazenia reklamného formátu užívateľovi)

• podklady pre nasadenie reklamných prvkov musia byť doladené pre konkrétne stránky, kde sa predpokladá ich nasadenie. Objednávateľ je povinný si vopred overiť funkčnosť dodávaných prvkov. Všetky reklamné podklady dodané objednávateľom musia spĺňať pravidlá pre technickú realizáciu stanovené prevádzkovateľom v časti Technická špecifikácia reklamných formátov. V prípade, že reklamné prvky nespĺňajú vyššie uvedené kritériá, prevádzkovateľ nie je povinný ich prijať a nezodpovedá za škodu takto vzniknutú.

2.5 Zmeny v reklamných kampaniach

Všetky podklady potrebné na zmenu online reklamnej kampane musí objednávateľ doručiť najneskôr jeden pracovný deň pred dátumom zmeny. Inak vydavateľ nezodpovedá za včasnú zmenu, ktorá bude zrealizovaná v najbližšom možnom termíne.

3 Finančné podmienky

3.1 Cena

Cena je kalkulovaná podľa Cenníka platného v čase objednania reklamy, t.j. záväzného potvrdenia objednávky vydavateľom. Ceny sú v Cenníku uvádzané bez DPH. Cenu za uverejnenie reklamy platí objednávateľ na základe vydavateľom vystavených a jemu doručených faktúr.

3.2 Fakturácia a platobné podmienky

3.2.1 Objednávateľ – priamy klient.
Priamy klient uhrádza všetky objednané reklamné kampane alikvotne mesačne, na základe vydavateľom vystavenej faktúry.

3.2.2 Objednávateľ – agentúra.
Agentúra uhrádza všetky objednané reklamné kampane alikvotne mesačne, na základe prevádzkovateľom vystavenej faktúry. Výnimkou môže byť fakturácia inak, len na základe podmienok dohodnutých v individuálnej zmluve medzi agentúrou a vydavateľom. Faktúry (daňové doklady) sa vystavujú do 15 dní po skončení kampane, prípadne do 15 dní po konci kalendárneho mesiaca podľa uváženia vydavateľa. Pokiaľ reklamná kampaň prebieha v niekoľkých mesiacoch, sú na konci každého mesiaca vystavené čiastkové faktúry na pomernú časť kampane. Splatnosť každej faktúry je 14 dní od jej doručenia objednávateľovi, ibaže by bola vo faktúre uvedená lehota splatnosti dlhšia.

3.2.3 Objednávateľ – zahraničný klient.
V záujme optimalizácie zahraničného platobného styku (minimalizácia nákladov spojených so zahraničným prevodom) bude spôsob fakturácie stanovený dohodou s obchodným oddelením.

3.2.4 V prípade, že faktúra nebude riadne a včas zaplatená, je vydavateľ oprávnený účtovať objednávateľovi za každý deň omeškania úrok z omeškania vo výške 0,1% za každý aj začatý deň omeškania z dlžnej sumy, a za týmto účelom vystaviť penalizačnú faktúru.

Za riadnu úhradu sa považuje úhrada obsahujúca správne uvedené všetky hlavné identifikačné znaky, ktoré sú uvedené na faktúre, a to najmä variabilný symbol, číslo účtu a čiastku. Bez uvedenia správneho variabilného symbolu nie je možné platbu priradiť, a teda záväzok objednávateľa nemožno považovať za splnený. Za včasnú úhradu sa považuje úhrada pripísaná na účet vydavateľa najneskôr v deň splatnosti uvedený na faktúre. V prípade nepripísania platenej sumy v prospech účtu vydavateľa je objednávateľ povinný úhradu reklamovať u subjektu, prostredníctvom ktorého úhradu vykonal.

V odôvodnených prípadoch (hlavne v prípade nových klientov) je vydavateľ oprávnený žiadať zálohu alebo platbu vopred na základe vystavenej faktúry s dátumom splatnosti v deň zahájenia reklamnej kampane. V prípade, že platba nebude pripísaná na účet vydavateľa v deň začatia reklamnej kampane, nie je vydavateľ povinný kampaň vykonať. Záloha poskytnutá pred začiatkom reklamnej kampane bude započítaná v celkovej sume uvedenej na poslednej vystavenej faktúre.

3.2.5 Prevádzkovateľ má právo prerušiť kampaň, ak:

• u príslušného súdu bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok objednávateľa alebo návrh na povolenie reštrukturalizácie, bolo prijaté rozhodnutie o likvidácii objednávateľa, voči objednávateľovi sa začne konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie alebo bol nariadený výkon rozhodnutia týkajúci sa (i) podstatnej časti majetku objednávateľa alebo (i) majetku objednávateľa

• na majetok objednávateľa bol vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia, alebo bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku objednávateľa

• objednávateľ je v úpadku alebo písomne prehlási nemožnosť riadneho splnenia dlhu

• objednávateľ bol zrušený alebo predal alebo inak naložil s celým alebo s podstatnou časťou svojho majetku, alebo sa prestal v prevažnej časti zaoberať pôvodnou činnosťou

• objednávateľ (i) splynie alebo sa zlúči s iným subjektom, alebo (ii) rozdelí sa, alebo (iii) prevedie celé alebo podstatnú časť svojho obchodného imania na iný subjekt a v dobe splynutia, zlúčenia, rozdelenia alebo prevodu hlavný nástupnícky alebo nadobúdajúci subjekt neprevezme, podľa zákona alebo podľa zmluvy, primerane uspokojivo pre prevádzkovateľa, všetky záväzky objednávateľa z tejto Zmluvy.

• je objednávateľ v omeškaní s plnením svojho splatného záväzku voči prevádzkovateľovi o viac ako 15 dní. Ak objednávateľ uhradí svoje záväzky v plnom rozsahu do 15 dní od prerušenia, kampaň sa obnoví a objednávateľ má právo vyčerpať zostávajúci nevyčerpaný čas. V prípade, že je daná reklamná plocha medzi časom obsadená iným klientom, prevádzkovateľ navrhne objednávateľovi náhradné riešenie na dokončenie reklamnej kampane.

Ak je objednávateľ v omeškaní o viac ako 15 dní, prevádzkovateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške časti odmeny za neprečerpaný čas a právo odstúpiť od tejto zmluvy.

3.3 Storno podmienky

V prípade, že sa objednávateľ rozhodne z akéhokoľvek dôvodu zrušiť už potvrdenú objednávku, je povinný o tom informovať prevádzkovateľa písomne. V prípade zrušenia objednávky reklamných formátov v čase dlhšom ako 2 týždne pred spustením objednanej kampane prevádzkovateľ účtuje storno poplatok 30% z celkovej hodnoty reklamnej kampane.

V prípade zrušenia objednávky reklamných formátov v čase kratšom ako 2 týždne pred spustením objednanej kampane prevádzkovateľ účtuje storno poplatok vo výške 100% z celkovej hodnoty reklamnej kampane.

4 Štatistiky

Online štatistiky reklamných formátov klient dostane na vyžiadanie od obchodného oddelenia. Pre účel prípadnej reklamácie sú záväzné len hodnoty počtu impresií. Zmluvné strany týmto potvrdzujú, že štatistiky sú pre obe zmluvné strany záväzným a konečným dokladom, a že plnenie bolo poskytnuté v súlade s objednávkou a týmito podmienkami.

5 Reklamácie

5.1

V prípade chyby výlučne zavinenej vydavateľom je objednávateľ oprávnený požadovať primeranú zľavu z ceny reklamy. Objednávateľ je povinný uplatniť si reklamáciu do 14 dní od momentu, kedy sa preukázateľne stala chyba zo strany vydavateľa , inak nárok z reklamácie zaniká. Chybou vydavateľa sa rozumie pre účely tejto zmluvy chybne uverejnený vizuál v printovej inzercii, prípadne nefunkčnosť jeho online služieb, ktoré sa týkajú prebiehajúcej reklamnej kampane objednávateľa, dlhšie ako 6 hodín za deň a nie sú spôsobené dôvodmi uvedenými v článku 2.3.2 a 3.2.5. Toto sa nevzťahuje na časový interval, v ktorom je reklama automaticky zobrazovaná reklamným systémom podľa objednaného objemu reklamy.

Za chybu na strane vydavateľa sa nepovažujú výkyvy v návštevnosti internetových portálov z mediálneho portfólia spoločnosti FPD Media, a.s., ak bude splnený rozsah reklamy podľa záväznej objednávky.

5.2

Lehota pre uplatnenie reklamácie je 14 dní odo dňa, kedy objednávateľ zistil alebo mohol zistiť chybu.

5.3

Zľava z ceny sa uplatňuje formou dobropisu.

5.4

Námietky voči vystaveným faktúram je povinný objednávateľ písomne uplatniť u vydavateľa do 7 kalendárnych dní po doručení faktúry, inak sa na námietku neprihliada. Námietka nespôsobuje prerušenie alebo spočívanie plynutia lehoty splatnosti, ibaže je takáto námietka uznaná pred uplynutím lehoty splatnosti prevádzkovateľom alebo príslušným súdom.

6 Záverečné ustanovenia

6.1

Objednávateľ aj vydavateľ sa zaväzujú dodržiavať mlčanlivosť o všetkých údajoch a informáciách, získaných v rámci spolupráce voči tretím osobám. Tieto údaje predstavujú predmet Obchodného tajomstva a podľa toho požívajú aj náležitú ochranu v zmysle platných zákonov.

6.2

Objednávateľ uznáva záväzky založené voči vydavateľovi čo do dôvodu a výšky, dňom potvrdenia objednávky a dodaním štatistiky podľa čl. 4. Objednávateľ a vydavateľ sa dohodli, že miestne príslušným súdom pre spory vzniknuté z tejto zmluvy je všeobecný súd prevádzkovateľa. Rozhodné právo pre túto zmluvu je právo SR.

6.3

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy uzatvorenej medzi vydavateľom a objednávateľom. Vydavateľ je oprávnený tieto Všeobecné obchodné podmienky jednostranne meniť, pričom pre platne uzatvorený zmluvný vzťah medzi prevádzkovateľom a objednávateľom sú záväzné aktuálne Všeobecné obchodné podmienky. V zmysle ustanovenie § 273 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, odchylné dojednania v zmluve uzatvorenej medzi vydavateľom a objednávateľom majú prednosť pred znením týchto Všeobecných obchodných podmienok. Súčasťou zmluvy uzatvorenej medzi objednávateľom a vydavateľom je Cenník reklamy, zverejnený na stránke vydavateľa. Vydavateľ je oprávnený Cenník jednostranne meniť a aktualizovať.

Všeobecné podmienky sú platné od 1.7.2018

Podmienky pre príjem inzertných podkladov

Súvisiace články:
Autor: © Nový Čas

Vami zadané údaje do kontaktného formulára sú spracúvané spoločnosťou FPD Media, a.s., so sídlom Prievozská 14, 821 09 Bratislava, IČO: 47 237 601, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sa, vložka č. 6882/B na účely spätného kontaktovania. Prečítajte si viac informácií k ochrane osobných údajov viac informácií k ochrane osobných údajov.

Odporúčame z TIVI.sk
Moskva zvažuje obnovu vzťahov so Západom: Zaujala ju krajina, ktorá neskáče, ako ostatní pískajú
5 vecí, o ktorých ste nevedeli, že Google Mapy dokážu
Automobilka zo Slovenska posilnila zdieľanie áut
Inteligentné hodinky menia život hendikepovaným ľuďom
Rusko prehodnotilo svoje požiadavky týkajúce sa rubľov: Čo je za tým?
Pekarík pomohol Herthe k záchrannému obratu: Berlínčania ostávajú v Bundeslige!
Po mesiacoch obnovia prevádzku charkovského metra, intervaly však nebudú rovnaké
Litva stiahne svojho veľvyslanca z Ruska, náhradu zatiaľ nevymenovala
Rakúšania sa zachránili skvelým obratom: Veľkú Britániu odsúdili k zostupu
Historické víťazstvo Dánov: Kanadu obrali o všetky body!
Foto
Alžbeta II. navštívila kvetinovú výstavu v Londýne: Panovníčka doslova žiari! Pozrite sa
Buček mieri do NHL! Potvrdil to generálny manažér zámorského klubu