Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
nedeľa 22. 4.
Slavomír
26°C  Slnečno  |  Bratislava
Vaše tipy Máte tip na článok, zaujímavé fotografie alebo video? Pošlite nám ich! Poslať tip
26.05.2008, 14:01

Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

5.10.2011

Všeobecné obchodné podmienky („VOP“) sú záväzné pre všetky objednávky na reklamnú kampaň na internetových portáloch www.cas.sk, www.adam.sk, www.lesk.sk, www.zivot.sk, www.tivi.sk ako aj na ostatných portáloch prevádzkovaných Ringier Axel Springer Slovakia, a.s. Podmienky tu ustanovené je možno meniť len vo forme písomnej zmluvy medzi objednávateľom a poskytovateľom reklamnej kampane alebo potvrdením objednávky.

1 Všeobecné ustanovenia

1.1
Spoločnosť Ringier Axel Springer Slovakia, a.s. (ďalej len „prevádzkovateľ“) je prevádzkovateľom internetových portálov www.cas.sk, www.adam.sk, www.lesk.sk, www.zivot.sk, www.tivi.sk. Je oprávnená poskytovať reklamu na jednotlivých www stránkach týchto portálov a ďalších www stránkach z mediálneho portfólia podľa platnej ponuky.

1.2
Objednávateľ reklamnej kampane (ďalej len "objednávateľ") je fyzická alebo právnická osoba, priamy zákazník alebo sprostredkovateľská reklamná či mediálna agentúra, objednávajúca reklamu na stránkach z mediálneho portfólia Ringier Axel Springer Slovakia, a.s.

2 Zadávanie reklamy

2.1 Objednávanie
Reklama na www stránkach prevádzkovateľa sa objednáva na základe písomnej objednávky so všetkými náležitosťami. Objednávka nadobúda právnu záväznosť až vo chvíli písomného potvrdenia prevádzkovateľom. Za písomný prejav vôle sa považuje aj úkon zmluvných strán urobený elektronickými prostriedkami v zmysle § 40 ods. 4 zákona č. 40/1964 ZB. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Objednávka reklamy, ktorá musí byť vyhotovená písomne alebo vo forme e-mailu, musí obsahovať náležitosti uvedené v časti „Formulár objednávky“ a musí byť doručená prevádzkovateľovi.

Objednávku doručí objednávateľ kontaktnej osobe prevádzkovateľa prostredníctvom e-mailu, kuriérskou službou, faxom alebo prostredníctvom doporučeného listu najmenej 4 pracovné dni pred plánovaným začiatkom uverejnenia reklamy, inak sa na ňu neprihliada, ibaže by s tým prevádzkovateľ súhlasil.

Prevádzkovateľ vyznačí prijatie objednávky v písomnom vyhotovení, a potvrdí objednávku tým spôsobom, že pripojí podpis kontaktnej osoby s uvedením dátumu a doručí kópiu takejto objednávky späť objednávateľovi. V prípade objednávky doručenej prostredníctvom e-mailu na adresu kontaktnej osoby prevádzkovateľa, prevádzkovateľ bezodkladne vykoná potvrdenie prostredníctvom e-mailu. Momentom potvrdenia objednávky kontaktnou osobou prevádzkovateľa nadobúda objednávka právnu záväznosť. V prípade objednávky doručenej prostredníctvom faxu, prevádzkovateľ bezodkladne vykoná potvrdenie prostredníctvom zaslania podpísanej objednávky späť na faxové číslo objednávateľa.

Za potvrdenie písomnej objednávky na účely spustenia reklamnej kampane sa rozumejú podpisy kontaktných osôb. Za potvrdenie objednávky doručenej e-mailom alebo faxom na účely spustenia reklamnej kampane sa rozumie potvrdenie kontaktnými osobami prevádzkovateľa a objednávateľa prostredníctvom e-mailu alebo faxu.

2.2 Zodpovednosť za obsah inzercie
2.2.1 Objednávateľ zodpovedá za obsahovú stránku internetovej reklamy a zbavuje prevádzkovateľa povinností vyplývajúcich z nárokov akejkoľvek povahy uplatňovaných voči nemu tretími osobami, a to hlavne nárokov uplatňovaných v súvislosti s porušením zákonov upravujúcich nekalú súťaž, autorské právo, ochranu spotrebiteľa, reklamu ako aj iných právnych predpisov. Objednávateľ sa zaväzuje nahradiť prevádzkovateľovi prípadnú škodu, ktorá prevádzkovateľovi vznikla v súvislosti s alebo ako následok porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov, a to najmä z oblasti hospodárskej súťaže a ochrany spotrebiteľov.

2.2.2 V prípade, že objednávateľ dodáva prevádzkovateľovi už vyhotovenú reklamu na použitie, nezodpovedá prevádzkovateľ za obsahovú stránku a kvalitu textového a grafického zobrazenia reklamy, ako aj za iné vady reklamy vzniknuté z dôvodu nevyhovujúcej kvality reklamy.

2.3 Práva prevádzkovateľa
2.3.1 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo realizáciu reklamy odmietnuť aj po potvrdení objednávky najmä, ak:
a) reklamný nosič nie je v súlade s Technickými požiadavkami uverejnenými na http://www.cas.sk/technickaspecifikacia
b) jedná sa o reklamu priameho konkurenta už existujúceho objednávateľa reklamy na portáloch Ringier Axel Springer Slovakia, a.s.
c) reklama je v rozpore so zákonmi alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v SR
d) reklama nie je v súlade s dobrými mravmi, prípadne ohrozuje verejný poriadok
e) reklama svojou kvalitou alebo obsahom nezodpovedá záujmom prevádzkovateľa
f) cena za reklamu je nižšia ako minimálna výška objednávky
g) prevádzkovateľ už má objednaný reklamný priestor špecifikovaný v objednávke iným objednávateľom
h) objednávateľ nedoplní alebo nezmení objednávku ani po výzve prevádzkovateľa podľa bodu 2.3.2 a 2.3.4. týchto VOP
V prípade výskytu skutočností, oprávňujúcich prevádzkovateľa odmietnuť reklamu, bude prevádzkovateľ o tomto informovať objednávateľa bez zbytočného meškania.

2.3.2 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo nezverejniť reklamu z nasledovných dôvodov:
a) technické prerušenie prevádzky
b) vznesenie nároku alebo námietky tretej strany voči obsahu reklamy

c) vis maior
d) omeškanie s platením vystavenej a splatnej faktúry, a to aj zálohovej faktúry, o viac ako 15 kalendárnych dní
e) rozpor so zákonmi alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v SR

f) je v rozpore s technickými požiadavkami uvedenými na http://www.cas.sk/technickaspecifikacia

2.3.3 V prípade, že objednávka nie je úplná, alebo objednaná reklama nevyhovuje čo do rozsahu, veľkosti alebo formy reklamy možnostiam prevádzkovateľa, alebo dodané reklamné podklady nespĺňajú požadované technické parametre stanovené v časti Technická špecifikácia reklamných formátov, vráti prevádzkovateľ objednávku objednávateľovi s odôvodnením a požiada ho o doplnenie chýbajúcich potrebných údajov alebo o zmenu rozsahu, veľkosti alebo formy reklamy. Ak objednávateľ v čase stanovenom na doplnenie reklamné podklady nedoplní, prevádzkovateľ je oprávnený na základe vlastného uváženia :
a) zverejnenie reklamy odmietnuť. Prevádzkovateľ má nárok na náhradu nákladov za úkony, ktoré už boli vykonané.
b) reklamu objednanú objednávateľom zverejniť, pričom prevádzkovateľ nezodpovedá za možné chyby reklamy vzniknuté v dôsledku nedoplnenia chybných reklamných podkladov.

2.3.4 V prípade, ak všetky reklamné podklady nebudú dodané v požadovanom časovom predstihu v zmysle týchto Všeobecných obchodných podmienok, prevádzkovateľ si vyhradzuje právo začať objednanú reklamnú kampaň s primeraným omeškaním zodpovedajúcim omeškaniu objednávateľa a reklamná kampaň bude končiť v čase pôvodne dojednanom, t.j. vyznačenom na objednávke. Platnosť ostatných ustanovení týchto Všeobecných obchodných podmienok tým nie je dotknutá.

2.4 Náležitosti
Všetky reklamné podklady a ďalšie náležitosti objednávky musí objednávateľ poskytnúť najneskôr tri pracovné dni pred dátumom začiatku reklamnej kampane. Grafické reklamné prvky prijímané prevádzkovateľom pre internetovú reklamu musia spĺňať tieto podmienky:

 

 • pri plánovaní a objednávaní kampaní, v ktorých sú zahrnuté agresívne neštandardné reklamné formáty si obchodné oddelenie vyhradzuje právo na schválenie vizuálu, technických parametrov ako aj špecifikáciu kampane (capping / obmedzenie zobrazenia reklamného formátu užívateľovi)

 

 • podklady pre nasadenie reklamných prvkov musia byť doladené pre konkrétne stránky, kde sa predpokladá ich nasadenie. Objednávateľ je povinný si vopred overiť funkčnosť dodávaných prvkov. Všetky reklamné podklady dodané objednávateľom musia spĺňať pravidlá pre technickú realizáciu stanovené prevádzkovateľom v časti Technická špecifikácia reklamných formátov. V prípade, že reklamné prvky nespĺňajú vyššie uvedené kritériá, prevádzkovateľ nie je povinný ich prijať a nezodpovedá za škodu takto vzniknutú.

2.5 Zmeny v reklamných kampaniach
Všetky podklady potrebné na zmenu reklamnej kampane musí objednávateľ doručiť najneskôr jeden pracovný deň pred dátumom zmeny. Inak prevádzkovateľ nezodpovedá za včasnú zmenu, ktorá bude zrealizovaná v najbližšom možnom termíne.

3 Finančné podmienky

3.1 Cena
Cena je kalkulovaná podľa Cenníka platného v čase objednania reklamy, t.j. záväzného potvrdenia objednávky prevádzkovateľom. Ceny sú v Cenníku uvádzané bez DPH. Cenu za uverejnenie reklamy platí objednávateľ na základe prevádzkovateľom vystavených a jemu doručených faktúr.

3.2 Fakturácia a platobné podmienky
3.2.1 Objednávateľ – priamy klient.
Priamy klient uhrádza všetky objednané reklamné kampane alikvotne mesačne, na základe prevádzkovateľom vystavenej faktúry.

3.2.2 Objednávateľ – agentúra.
Agentúra uhrádza všetky objednané reklamné kampane alikvotne mesačne, na základe prevádzkovateľom vystavenej faktúry. Výnimkou môže byť fakturácia inak, len na základe podmienok dohodnutých v individuálnej zmluve medzi agentúrou a prevádzkovateľom. Faktúry (daňové doklady) sa vystavujú do 15 dní po skončení kampane, prípadne do 15 dní po konci kalendárneho mesiaca podľa uváženia prevádzkovateľa. Pokiaľ reklamná kampaň prebieha v niekoľkých mesiacoch, sú na konci každého mesiaca vystavené čiastkové faktúry na pomernú časť kampane. Splatnosť každej faktúry je 14 dní od jej doručenia objednávateľovi, ibaže by bola vo faktúre uvedená lehota splatnosti dlhšia.

3.2.3 Objednávateľ – zahraničný klient.
V záujme optimalizácie zahraničného platobného styku (minimalizácia nákladov spojených so zahraničným prevodom) bude spôsob fakturácie stanovený dohodou s obchodným oddelením.

3.2.4 V prípade, že faktúra nebude riadne a včas zaplatená, je prevádzkovateľ oprávnený účtovať objednávateľovi za každý deň omeškania úrok z omeškania vo výške 0,1% za každý aj začatý deň omeškania z dlžnej sumy, a za týmto účelom vystaviť penalizačnú faktúru.

Za riadnu úhradu sa považuje úhrada obsahujúca správne uvedené všetky hlavné identifikačné znaky, ktoré sú uvedené na faktúre, a to najmä variabilný symbol, číslo účtu a čiastku. Bez uvedenia správneho variabilného symbolu nie je možné platbu priradiť, a teda záväzok objednávateľa nemožno považovať za splnený. Za včasnú úhradu sa považuje úhrada pripísaná na účet prevádzkovateľa najneskôr v deň splatnosti uvedený na faktúre. V prípade nepripísania platenej sumy v prospech účtu prevádzkovateľa je objednávateľ povinný úhradu reklamovať u subjektu, prostredníctvom ktorého úhradu vykonal.

V odôvodnených prípadoch (hlavne v prípade nových klientov) je prevádzkovateľ oprávnený žiadať zálohu alebo platbu vopred na základe vystavenej faktúry s dátumom splatnosti v deň zahájenia reklamnej kampane. V prípade, že platba nebude pripísaná na účet prevádzkovateľa v deň začatia reklamnej kampane, nie je prevádzkovateľ povinný kampaň vykonať. Záloha poskytnutá pred začiatkom reklamnej kampane bude započítaná v celkovej sume uvedenej na poslednej vystavenej faktúre.

3.2.5 Prevádzkovateľ má právo prerušiť kampaň, ak:

 • u príslušného súdu bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok objednávateľa alebo návrh na povolenie reštrukturalizácie, bolo prijaté rozhodnutie o likvidácii objednávateľa, voči objednávateľovi sa začne konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie alebo bol nariadený výkon rozhodnutia týkajúci sa (i) podstatnej časti majetku objednávateľa alebo (i) majetku objednávateľa
 • na majetok objednávateľa bol vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia, alebo bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku objednávateľa
 • objednávateľ je v úpadku alebo písomne prehlási nemožnosť riadneho splnenia dlhu
 • objednávateľ bol zrušený alebo predal alebo inak naložil s celým alebo s podstatnou časťou svojho majetku, alebo sa prestal v prevažnej časti zaoberať pôvodnou činnosťou
 • objednávateľ (i) splynie alebo sa zlúči s iným subjektom, alebo (ii) rozdelí sa, alebo (iii) prevedie celé alebo podstatnú časť svojho obchodného imania na iný subjekt a v dobe splynutia, zlúčenia, rozdelenia alebo prevodu hlavný nástupnícky alebo nadobúdajúci subjekt neprevezme, podľa zákona alebo podľa zmluvy, primerane uspokojivo pre prevádzkovateľa, všetky záväzky objednávateľa z tejto Zmluvy.
 • je objednávateľ v omeškaní s plnením svojho splatného záväzku voči prevádzkovateľovi o viac ako 15 dní. Ak objednávateľ uhradí svoje záväzky v plnom rozsahu do 15 dní od prerušenia, kampaň sa obnoví a objednávateľ má právo vyčerpať zostávajúci nevyčerpaný čas. V prípade, že je daná reklamná plocha medzi časom obsadená iným klientom, prevádzkovateľ navrhne objednávateľovi náhradné riešenie na dokončenie reklamnej kampane.

Ak je objednávateľ v omeškaní o viac ako 15 dní, prevádzkovateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške časti odmeny za neprečerpaný čas a právo odstúpiť od tejto zmluvy.

3.3 Storno podmienky
V prípade, že sa objednávateľ rozhodne z akéhokoľvek dôvodu zrušiť už potvrdenú objednávku, je povinný o tom informovať prevádzkovateľa písomne. V prípade zrušenia objednávky reklamných formátov v čase dlhšom ako 2 týždne pred spustením objednanej kampane prevádzkovateľ účtuje storno poplatok 30% z celkovej hodnoty reklamnej kampane.
V prípade zrušenia objednávky reklamných formátov v čase kratšom ako 2 týždne pred spustením objednanej kampane prevádzkovateľ účtuje storno poplatok vo výške 100% z celkovej hodnoty reklamnej kampane.

3.4 Minimálna výška objednávky
Minimálna výška objednávky je 200 EUR za mesiac bez DPH. Nižší objem kampane nebude realizovaný.

4 Štatistiky

Štatistiky reklamných formátov klient dostane na vyžiadanie od obchodného oddelenia. Pre účel prípadnej reklamácie sú záväzné len hodnoty počtu impresií. Zmluvné strany týmto potvrdzujú, že štatistiky sú pre obe zmluvné strany záväzným a konečným dokladom, a že plnenie bolo poskytnuté v súlade s objednávkou a týmito podmienkami.

5 Reklamácie

5.1
V prípade chyby výlučne zavinenej prevádzkovateľom je objednávateľ oprávnený požadovať primeranú zľavu z ceny reklamy. Objednávateľ je povinný uplatniť si reklamáciu do 14 dní od momentu, kedy sa preukázateľne stala chyba zo strany prevádzkovateľa, inak nárok z reklamácie zaniká. Chybou prevádzkovateľa sa rozumie pre účely tejto zmluvy nefunkčnosť jeho služieb, ktoré sa týkajú prebiehajúcej reklamnej kampane objednávateľa, dlhšie ako 6 hodín za deň a nie sú spôsobené dôvodmi uvedenými v článku 2.3.2 a 3.2.5. Toto sa nevzťahuje na časový interval, v ktorom je reklama automaticky zobrazovaná reklamným systémom podľa objednaného objemu reklamy.
Za chybu na strane prevádzkovateľa sa nepovažujú výkyvy v návštevnosti internetových portálov z mediálneho portfólia spoločnosti Ringier Axel Springer Slovakia, a.s., ak bude splnený rozsah reklamy podľa záväznej objednávky.

5.2
Lehota pre uplatnenie reklamácie je 14 dní odo dňa, kedy objednávateľ zistil alebo mohol zistiť chybu.

5.3
Zľava z ceny sa uplatňuje formou dobropisu.

5.4
Námietky voči vystaveným faktúram je povinný objednávateľ písomne uplatniť u prevádzkovateľa do 7 kalendárnych dní po doručení faktúry, inak sa na námietku neprihliada. Námietka nespôsobuje prerušenie alebo spočívanie plynutia lehoty splatnosti, ibaže je takáto námietka uznaná pred uplynutím lehoty splatnosti prevádzkovateľom alebo príslušným súdom.

6 Záverečné ustanovenia

6.1
Objednávateľ aj prevádzkovateľ sa zaväzujú dodržiavať mlčanlivosť o všetkých údajoch a informáciách, získaných v rámci spolupráce voči tretím osobám. Tieto údaje predstavujú predmet Obchodného tajomstva a podľa toho požívajú aj náležitú ochranu v zmysle platných zákonov.

6.2
Objednávateľ uznáva záväzky založené touto zmluvou voči prevádzkovateľovi čo do dôvodu a výšky, dňom potvrdenia objednávky a dodaním štatistiky podľa čl. 4. Objednávateľ a prevádzkovateľ sa dohodli, že miestne príslušným súdom pre spory vzniknuté z tejto zmluvy je všeobecný súd prevádzkovateľa. Rozhodné právo pre túto zmluvu je právo SR.

6.3
Objednávateľ a prevádzkovateľ týmto potvrdzujú, že zmluvné pokuty a úroky z omeškania dohodnuté v tejto zmluve sú vecne opodstatnené a primerané.

6.4
Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a objednávateľom. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto Všeobecné obchodné podmienky jednostranne meniť, pričom pre platne uzatvorený zmluvný vzťah medzi prevádzkovateľom a objednávateľom sú záväzné aktuálne Všeobecné obchodné podmienky. V zmysle ustanovenie § 273 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, odchylné dojednania v zmluve uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a objednávateľom majú prednosť pred znením týchto Všeobecných obchodných podmienok. Súčasťou zmluvy uzatvorenej medzi objednávateľom a prevádzkovateľom je Cenník bannerovej reklamy, zverejnený na stránke prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ je oprávnený Cenník jednostranne meniť a aktualizovať.

Všeobecné podmienky sú platné od 1.4.2008.

7 Formulár objednávky

Technické podklady

 • Reklamný formát v správnej veľkosti
 • Click Through URL (adresa kam bude smerovať kliknutie na banner vo forme http:// )
 • Alt text

Technická špecifikácia reklamných formátov TU.


Fakturačné údaje
Obchodné meno, sídlo alebo bydlisko zadávateľa

 • IČO
 • IČ-DPH
 • DIČ

 

Fakturačná adresa – adresa, kam má byť faktúra zaslaná

 • Kontakt
 • Kontaktná osoba
 • Telefón, fax
 • E-mailInzertné špecifikácie

 • Názov kampane
 • Termín kampane
 • Objem inzercie
 • Agentúrna provízia (týka sa len agentúr)
 • Cena požadovaný termín spustenia kampane
 • Špecifikácia objednávaných služieb
 • Spôsob fakturácie
Diskusia / 0
Autor: Čas.sk
X
Súvisiace články:
Súvisiace články:
Aktuality.sk Správy Ekonomika Šport Život TV program Počasie Horoskopy Fair Play M. Kovačiča
Po vážnej nehode vrtuľník previezol chlapca v kritickom stave do nemocnice Aktuality.sk
Rýchle správy
pred 4 min
Nemeckí sociálni demokrati majú novú predsedníčku, Andreu Nahlesovú Aktuality.sk
Nahlesová vstúpila do SPD ako 18-ročná v roku 1988. V rokoch 1993-1995 bola šéfkou mládežníckej organizácie SPD (Jusos) v spolkovej krajine Porýnie-Falcko, v rokoch 1995-1999 viedla Jusos na spolkovej úrovni.
pred 24 min
Pri dopravnej nehode pri Stropkove sa zranili štyria ľudia Aktuality.sk
TASR o tom informoval operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Prešove.
pred 46 min
Danko a SNS budú chrániť osobnosť Aktuality.sk
Podľa jeho slov keď človek niekoho obviní vo virtuálnom priestore alebo na tlačovej besede zo spáchania trestného činu, ak nepredloží dôkazy, bude ho to veľmi mrzieť.
Avery už v 11
Foto
Dievčatko (4) vyhralo boj nad leukémiou: Po vyzdravení dostalo krutú ranu, odvtedy trpí ešte viac
V novom roku sa
Pred letom počet žiadostí o pas výrazne stúpa: Vybavte si ho včas!
Na snímke
Senzácia sa nekoná: Slovenky do svetovej skupiny nepostúpili!
Hrôzostrašné video: Kamera zachytila tínedžerku, ktorá svoju kamarátku takmer pripavila o život!
Osobné auto
Osobné auto nabúralo v okrese Krupina do stromu: Zraneného chlapčeka (4) ratovali leteckí záchranári
KATKA a HANKA sa
Za úspechom seriálu Oteckovia stoja dve dcéry slávnych rodičov: Aké bolo detstvo v rodinách prominentov?
České tenistky
České tenistky sú opäť na nezastavenie: Tím snov je vo finále Fed Cupu!
Päť sezón: Schumi
Bývalý tímový kolega zostal ako obarený: Chcel vidieť Schumachera, dostal tvrdý odkaz!
Dominik († 23)
1022
Paťka čaká dvojičky, snúbenec jej tragicky zahynul: Veľké gesto od kamarátov motorkárov!
Mohutný požiar v okrese Brezno: Pri likvidácii ohňa zasahovali desiatky hasičov
Na snímke vľavo
O postupe rozhodne štvorhra: Kužmová zvládla jeden z najdôležitejších zápasov kariéry!
Štátny tajomník
Manažér Smeru Stromček o novom ministrovi vnútra: Aj keby strana navrhla anjela, bol by predmetom kritiky