Pondelok 14. 6.
Vasil
Vaše tipy Máte tip na článok, zaujímavé fotografie alebo video? Pošlite nám ich! Poslať tip
10.06.2021 13:55 | Správy | Servis

Môže vás mestský policajt zadržať? Právomoci mestskej a obecnej polície musíte poznať spamäti!

Môže si mestský policajt vypýtať občiansky preukaz alebo ma predviesť na stanicu s putami? A môže zastaviť auto, ktoré nestavilo na stopke?

Medzi mestskou (obecnou) políciou a štátnou políciou sú rozdiely, ktoré musí poznať každý motorista, aby vedel svoje práva, ale aj povinnosti. Od 1. decembra 2019 je v platnosti novela zákona o obecnej polícii, ktorou sa rozširovali jej právomoci. Aké právomoci má teda mestský policajt?

ČÍTAJE VIAC: Čo robiť, ak ste náhodou vyšli na diaľnicu alebo nestihli včas odbočiť?

V nasledujúcom článku odpovedáme na nasledovné otázky:

  • Môže mi dať mestská/obecná polícia pokutu za parkovanie?
  • Môže ma mestská/obecná polícia zastaviť?
  • Môže odo mňa príslušník mestskej/obecnej polície vyžadovať občiansky preukaz?
  • Môže odo mňa príslušník mestskej/obecnej polície vyžadovať spoluprácu, vysvetľovanie?
  • Môže ma príslušník mestskej/obecnej polície podrobiť osobnej kontrole?
  • Môže mestská/obecná polícia používať donucovacie prostriedky, zdržiavať osobu alebo použiť putá?

Na začiatok pripomínam, že právomoci obecnej/mestskej polície určuje zákon - konkrétne Zákon o obecnej polícii č. 564/1991 (znenie účinné od 01.04.2020 do 31.12.2023). Dôrazne odporúčam, aby si každý motorista tento zákon naštudoval, pretože ako vodič motorového vozidla, ale aj používateľ bicykla či kolobežky, má nielen svoje práva, ale aj povinnosti. Neznalosť zákona neospravedlňuje, preto považujme za samozrejmosť, že zákonom súvisiacim s dopravou venuje motorista dostatočne veľa času a pozornosti.

Uvedený zákon explicitne uvádza, aké sú právomoci mestskej/obecnej polície v paragrafoch § 8 Všeobecné oprávnenia§ 9 Oprávnenie požadovať preukázanie totožnosti§ 10 Oprávnenie požadovať vysvetlenie§ 10a Oprávnenie predviesť osobu na základe dožiadania§ 11 Oprávnenie otvoriť byt§ 12 Oprávnenie odňať vec a § 12a Oprávnenie zastavovať vozidlá, ale aj v § 7 Základné povinnosti. V jednotlivých odsekoch sú potom právomoci rozoberané podrobne, v tomto článku nájdete ich stručné vysvetlenie.

Tieto právomoci sa rozširovali na základe novely zákona s nadobudnutím platnosti 1. decembra 2019, v skratke jedná sa o zavedenie možnosti zastavovať vozidlá a riešiť priestupky aj za jazdu na červenú či nezastavenie na stopke.

Pripomínam, že tento článok neobsahuje prípadné rozšírenia právomocí, ktoré môžu vyplývať z § 3 ods. 2 Obec môže vymedziť obecnej polícii aj ďalšie úlohy, ak to ustanovujú osobitné zákony; a tiež v prípade núdzového stavu a podobne.

Všeobecné oprávnenia a právomoci mestskej/obecnej polície

Zákon o obecnej polícii uvádza, že príslušníci obecnej polície môžu zakročiť, ak je ohrozený život, zdravie alebo hrozí škoda na majetku, ak tým neohrozia samých seba. Toto svojím spôsobom platí pre kohokoľvek z nás s tým rozdielom, že príslušník polície má aj zákonný nárok prípadnú situáciu riešiť, a teda účastníci situácie musia akceptovať právomoci, ktoré policajt má.

Vo všeobecnosti môže mestská polícia udeľovať a vyberať pokuty v blokovom konaní za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané porušením príkazu, zákazu alebo obmedzenia vjazdu, jazdy, odbočenia, otáčania, cúvania, zastavenia alebo státia vyplývajúceho zo všeobecnej úpravy cestnej premávky alebo z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia (to podľa § 3 ods. 1 písm. f). Teda vás mestský policajt môže pokutovať za to, že ste zastavili na zákaze zastavenia, popri žltej čiare, nezastavili na stopke, prešli na červenú alebo nacúvali do zákazu vjazdu alebo bez oprávnenia vošli autom do pešej zóny. Rozsah týchto priestupkov, ktoré môže mestská/obecná polícia riešiť, je väčší. Pre motoristu stačí vedieť, že obecná polícia prejednáva priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky všeobecne.

Popri tom mestská/obecná polícia dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, dbá o ochranu životného prostredia, vykonáva všeobecne záväzné nariadenia obce, oznamuje obci porušenie zákazu požitia alkoholických nápojov či doručuje písomnosti, ak tak určí súd.
Obecná polícia je tiež oprávnená využívať zvukové, obrazové alebo iné záznamy na zaznamenávanie priebehu jej činnosti.

Môže mi dať mestská/obecná polícia pokutu za parkovanie?

Áno, to na základe § 8 ods. 1 písm. b). V praxi vám môže mestský policajt udeliť a vybrať od vás blokovú pokutu za nesprávne parkovanie, ale aj za iné priestupky v doprave.

Môže ma mestská/obecná polícia zastaviť?

Áno, to na základe § 12a Oprávnenie zastavovať vozidlá. Môže tak spraviť, ak ste napríklad prešli na červenú, nezastavili na stopke, prešli cez plnú čiaru či spravili iný podobný priestupok. Mestská polícia má právomoc zastavovať vozidlá v tzv. dynamickej doprave od decembra 2019, dovtedy riešila iba tzv. statickú dopravu. Okrem toho môže obecná polícia zastavovať aj vozidlá, ktoré sa priestupku nedopustili, a to v prípade, že je dané vozidlo v pátraní.

Môže odo mňa príslušník mestskej/obecnej polície vyžadovať občiansky preukaz?

Áno, na základe paragrafu 9 Zákona o obecnej polícii. Príslušník obecnej polície je oprávnený požadovať preukázanie totožnosti osobu pristihnutú pri spáchaní priestupku, ďalej osobu, od ktorej je požadované vysvetlenie nejakej situácie (hoci aj svedka) a tiež osobu, ktorá je hľadaná. Vždy to ale musí súvisieť s plnením služobných úloh - a to sa netýka len dopravy!
Ak dopytovaná osoba nie je ochotná preukázať svoju totožnosť (napríklad občianskym preukazom), má policajt právo previesť ju na stanicu.

Môže odo mňa príslušník mestskej/obecnej polície vyžadovať spoluprácu, vysvetľovanie?

Áno, to na základe § 10 Oprávnenie požadovať vysvetlenie. Príslušník obecnej polície je oprávnený požadovať potrebné vysvetlenie od osoby, ktorá môže prispieť k objasneniu skutočností dôležitých pre odhalenie priestupku a zistenie jeho páchateľa. Ak táto osoba bez vážnych dôvodov nevyhovie, môže od nej policajt vyžadovať doklad totožnosti alebo ju predvolať na stanicu, prípade ju môže predviesť. Na účel predvedenia môže príslušník obecnej polície, ak je to nevyhnutné, použiť aj donucovacie prostriedky. Je dôležité pripomenúť, že táto osoba môže odmietnuť vysvetlenie, ak by sebe alebo blízkej osobe spôsobila trestné stíhanie alebo ak je v rámci kontextu viazaná mlčanlivosťou - o tomto má policajt povinnosť osobu informovať (§ 10 ods. 6).

Môže ma príslušník mestskej/obecnej polície podrobiť osobnej kontrole?

Áno, a to so zámerom odhalenia prípadnej zbrane podľa § 8 ods. 1 písm. d. Príslušník obecnej polície pri plnení úloh je oprávnený presvedčiť sa, či ten, koho zadržiavajú alebo predvádzajú, nie je ozbrojený alebo či nemá pri sebe inú vec, ktorou by mohol ohroziť život alebo zdravie, prípadne takú vec odobrať. Fakticky to znamená, že mestský policajt vás môže kontrolovať len preto, aby sa presvedčil, že pri sebe nemáte zbraň. Aj to len v prípade, že vás už zadržal alebo predvádza. Zbraňou sa v tomto prípade podľa rovnakého paragrafu rozumie prakticky čokoľvek, čím je možné urobiť útok proti telu dôraznejším. Mestský policajt by vás ale podľa zákona nemal podrobovať osobnej prehliadke/kontrole s účelom nachádzania napríklad drog či preto, aby vám našiel vo vrecku občiansky preukaz.

Zároveň ale platí aj paragraf 12 Oprávnenie odňať vec, príslušník obecnej polície je oprávnený odňať vec, o ktorej sa možno dôvodne domnievať, že v konaní o priestupku môže byť vyslovené jej prepadnutie alebo môže byť zhabaná alebo môže súvisieť s trestným činom alebo ak ide o hľadanú vec. To, ako to policajt spraví, už zákon neupresňuje, musí ale o odňatí veci spísať úradný záznam a odovzdať ju ďalej Policajnému zboru či inému kompetentnému orgánu.

Môže mestská/obecná polícia používať donucovacie prostriedky, zdržiavať osobu alebo použiť putá?

Áno, to na základe § 13 Donucovacie prostriedky. Môže tak spraviť vlastnými rukami hmatmi, kopmi či chvatmi, slzným sprejom, obuškom či putami, ale aj psom či inými technickými prostriedkami. Donucovanie prostriedky má právo použiť, aby

  • zaistil bezpečnosť inej osoby alebo vlastnej pred protiprávnym útokom, ak sa po výzve od útoku neupustí, útok bezprostredne hrozí, trvá alebo podľa všetkých známok bude pokračovať,
  • zabránil výtržnosti, ruvačke, úmyselnému poškodzovaniu majetku alebo inému hrubému správaniu, ktorým je porušovaný verejný poriadok,
  • zabránil násilnému vstupu nepovolaných osôb do chránených objektov alebo na miesta, kde je vstup zakázaný,
  • zadržal a predviedol osobu, ktorá kladie aktívny odpor.

Pozor, podľa § 18 pri zákroku proti tehotnej žene, osobe vysokého veku, osobe so zjavnou telesnou vadou alebo chorobou a osobe mladšej ako 15 rokov nesmie príslušník obecnej polície použiť údery a kopy sebaobrany, slzotvorné prostriedky, obušok a služobného psa, okrem prípadov, keď útok týchto osôb bezprostredne ohrozuje životy a zdravie iných osôb alebo príslušníka obecnej polície alebo hrozí väčšia škoda na majetku a nebezpečenstvo nemožno odvrátiť inak.

Putá je príslušník obecnej polície oprávnený použiť na spútanie zadržanej osoby, ktorá kladie aktívny odpor alebo napadá iné osoby alebo príslušníka obecnej polície alebo poškodzuje majetok, po márnej výzve, aby od takéhoto konania upustila, ale aj vtedy, keď sú obavy, že táto osoba utečie.

Pripomínam, že príslušník obecnej polície nosí pri pracovnej činnosti zbraň, je oprávnený použiť úder zbraňou v prípade nutnej obrany alebo ju priamo použiť s predchádzajúcim varovným výstrelom (§ 19).

Môže mi mestská polícia vojsť do bytu?

Áno, to na základe § 11 Oprávnenie otvoriť byt. Ak je dôvodná obava, že je ohrozený život alebo je vážne ohrozené zdravie osoby, alebo ak hrozí závažná škoda na majetku a hrozí nebezpečenstvo z omeškania, je príslušník obecnej polície oprávnený otvoriť byt, vstúpiť doňho a vykonať potrebné opatrenia na odvrátenie hroziaceho nebezpečenstva.

Na otvorenie bytu a na vykonanie úkonov podľa je príslušník obecnej polície povinný zabezpečiť prítomnosť nezúčastnenej osoby (ak nie je ohrozený účel).

O otvorení bytu a vykonaných opatreniach spíše príslušník obecnej polície úradný záznam a okamžite o tom oboznámi príslušný útvar Policajného zboru a prokurátora.

Diskusia /
Súvisiace články:
Autor: AUTOVINY.SK

Vami zadané údaje do kontaktného formulára sú spracúvané spoločnosťou FPD Media, a.s., so sídlom Prievozská 14, 821 09 Bratislava, IČO: 47 237 601, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sa, vložka č. 6882/B na účely spätného kontaktovania. Prečítajte si viac informácií k ochrane osobných údajov viac informácií k ochrane osobných údajov.


Dobré správy pre Slovákov: Do Česka budú môcť cestovať bez testu aj po očkovaní vakcínou Sputnik V
Slováci si vo veľkom vybavujú cestovné doklady: Padol šesťročný rekord
Najkrvavejší incident v moderných dejinách Egypta má dohru: Súd potvrdil rozsudky smrti pre 12 členov Moslimského bratstva
Zabil muža na Liptove medveď? Enviroministerstvo vydalo jasné stanovisko
Foto
Prehltla ho veľryba, no predtým... Šokujúce odhalenie o mužovi, ktorý ušiel hrobárovi z lopaty
Reakcia prezidentky Čaputovej na Summit NATO: Aká je budúcnosti Aliancie v kontexte spoločenských zmien?
Foto
Slováci sú po výhre šťastím bez seba: Nedá sa opísať, čo prežívame, vraví Hamšík
Briti si slobodu ešte dlho neužijú: Johnson odložil uvoľňovanie pandemických opatrení
Foto
Šialené, kam je niekto ochotný zájsť! Odpadnete, čo všetko si nechal tento mladík upraviť na svojom tele
Foto
Slovenská senzácia! Tarkovičova družina zvládla zápas s Poľskom a oslavuje veľký triumf
Klasické príznaky koronavírusu sa už neobjavujú tak často: Na čo si teraz musia ľudia dávať viac pozor?
Čaputová na summite: Americký prezident Biden ocenil pokrok Slovenska