Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Pravidlá súťaže „Miss leta 2017“
1. Názov súťaže: „Miss leta 2017“
2. Organizátor súťaže:

Ringier Axel Springer Slovakia, a.s.
Prievozská 14, 821 09 Bratislava
IČO: 00 678 155
IČ DPH: SK2020299424
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IBAN: SK18 1111 0000 0014 2310 9002
Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka číslo:19/B

3. Trvanie súťaže a miesto konania súťaže:

Začiatok súťaže: 6. júna 2017. Koniec súťaže: 29. septembra 2017. Miestom konania súťaže je územie Slovenskej republiky.

4. Tlačový titul a webový portál určený pre súťaž:

Denník Nový Čas a webový portál www.cas.sk.

5. Základný princíp súťaže:

V termíne od 6. 6. do 24. 8. 2017 sa dievčatá a ženy vo veku 15 – 28 rokov môžu prihlásiť do súťaže o titul „Miss Leta 2017“ prostredníctvom najpredávanejšieho a najčítanejšieho denníka na Slovensku – Nový Čas a jeho webovej stránky www.cas.sk. Do súťaže je možné prihlásiť sa na webe prostredníctvom prihlasovacieho formulára uverejneného na www.missleta.sk. Zároveň bude možné zapojiť sa do súťaže v hlasovaní formou online hlasovania alebo hlasovania prostredníctvom SMS a súťažiť o vecné výhry. Súťažiaci svojím zapojením sa do súťaže niektorým z vyššie uvedených spôsobov prejavia súhlas s Pravidlami súťaže a zároveň tým potvrdzujú, že boli s ich celým obsahom riadne oboznámení a zaväzujú sa ich riadne plniť a dodržiavať.

6. Podmienky účasti v súťaži o titul „Miss leta 2017“:

Súťaže o Miss leta 2017 sa môže osobne zúčastniť dievča/žena vo veku 15 – 28 rokov (v čase prihlásenia do súťaže), vrátane dievčat a žien, ktoré nemajú slovenské občianstvo, s výnimkou zamestnankýň organizátora alebo osôb blízkych zamestnancom organizátora (príbuzné v priamom rade, manželky, družky). Prihlásením sa do súťaže účastník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito pravidlami súťaže a s uvedenými podmienkami súhlasí.

Do súťaže budú zaradené všetky prihlásené ženy alebo dievčatá, ktoré splnia podmienky súťaže uvedené v týchto pravidlách. Podmienkami pre zaradenie do súťaže sú:

 1. Správne vyplnenie všetkých registračných údajov a odoslanie online prihlasovacieho formulára na http://www.cas.sk/miss-leta/registracia/ súťažiaca je povinná uvádzať len pravdivé údaje.
 2. Uverejnenie (nahratie) súťažnej fotografie/fotografií na určenom mieste.
 3. Potvrdenie súhlasu s pravidlami súťaže a spracovaním osobných údajov odklikom príslušnej ikony. Súťažiaca je povinná vyplniť pravdivé a úplné údaje o svojej osobe.

O tom, či prihlásené fotografie vyhovujú podmienkam súťaže rozhoduje organizátor. Organizátor je oprávnený bez udania dôvodu zo súťaže kedykoľvek vyradiť fotografie súťažiacich, ktoré:

 • a) nezodpovedajú téme súťaže,
 • b) mohli by poškodiť dobré meno organizátora alebo dobré meno tlačených a internetových médií vydávaných organizátorom a spoluorganizátorom,
 • c) zobrazujú viac ako jednu osobu (na fotografii môže byť zobrazená výhradne súťažiaca),
 • d) obsahujú reklamnú informáciu (url, názov fotoštúdia a pod.),
 • e) u ktorých bol zistený podvod pri hlasovaní alebo nedodržanie iných podmienok súťaže.

Súťažiaca zodpovedá za to, že použitím fotografií podľa týchto pravidiel nebudú žiadnym spôsobom porušené ani ohrozené práva tretích osôb a zaväzuje sa organizátora aj spoluorganizátora súťaže odškodniť z prípadných nárokov týchto osôb vznesených proti organizátorovi.

Súťažiaca umiestnením svojej fotografie na súťažný profil zároveň dáva organizátorovi dobrovoľný súhlas so zverejnením fotografií so svojou podobizňou na webovej stránke www.cas.sk a v denníku Nový Čas bez nároku na odmenu.

Organizátor je oprávnený vylúčiť súťažiacu, ktorá porušuje pravidlá súťaže tým, že:

 • a) prihlási do súťaže duplicitne pod rôznymi identifikačnými údajmi,
 • b) uvedie pri prihlasovaní nepravdivé informácie,
 • c) neudelí organizátorovi súhlas so zhotovením fotografií pre potreby organizátora, súhlas na rozhovor alebo na zhotovenie zvukovoobrazového záznamu pre potreby organizátora a na účely realizácie súťaže a jej propagácie,
 • d) neudelí organizátorovi súťaže súhlas so zhotovením, uverejnením a šírením redakčných materiálov, najmä, ale nie výlučne, fotografií s jej podobizňou, v denníku Nový Čas alebo zvukovoobrazových záznamov zhotovených zo súťaže na webe www.cas.sk, prípadne aj v ďalších printových a elektronických médiách, ktoré vydáva a spravuje organizátor,
 • e) napriek udelenému súhlasu bez vážneho dôvodu odmietne realizáciu niektorých z vyššie uvedených spôsobov zhotovenia fotografických a zvukovobrazových záznamov na účely dokumentácie súťaže a pre publicistické a propagačné potreby organizátora,
 • f) porušuje iným spôsobom súťažné pravidlá

Organizátor si vyhradzuje právo overiť platnosť hlasovania a vylúčiť súťažiace v prípade viacnásobného hlasovania z jedného zariadenia, pravidelného a neúmerného hlasovania prostredníctvom scriptov. Organizátor bude overovať platnosť hlasovania v prípade súťažiacich, ktoré v priebehu jedného dňa získajú viac ako 240 (slovom dvestoštyridsať) hlasov.

Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť súťažiacu zo súťaže aj bez uvedenia dôvodu.

7. Pravidlá súťaže o titul „Miss leta 2017“
 • Súťažiace sa prihlasujú v termíne od 6.6.2017 – 24.8. 2017 prostredníctvom online prihlasovacieho formulára uverejneného na microsite na http://www.cas.sk/miss-leta/registracia/
 • Súťažiace, ktoré sa prihlásia v termíne od 6.6. – 30.6. 2017 získavajú okamžite 100 bonusových bodov, ktoré sa im pripočítajú k hlasom udeleným od hlasujúcich účastníkov 1 bod predstavuje 1 hlas pre súťažiacu..
 • Údaje do prihlasovacieho formulára je možné stiahnuť z FB profilu, z Azet.sk alebo vyplniť online.
 • Prihlasovací formulár obsahuje osobné údaje súťažiacej v rozsahu: meno, priezvisko, telefón, email, mesto, vek, výška, hmotnosť, znamenie a „niečo o tebe“.
 • Súťažiaca musí nahrať jednu hlavnú profilovú fotografiu tváre spredu. Profilová fotografia je povinná a  počas súťaže ju nie je možné meniť. Profilová fotografia je nesúťažná, nehlasuje sa za ňu.
 • Súťaž pozostáva z troch súťažných kategórii: Miss Selfie, Miss Fit a Miss Crazy. Súťažiaca sa musí prihlásiť minimálne do jednej kategórie, alebo môže súťažiť v dvoch kategóriách, poprípade vo všetkých troch kategóriách.
 • Registráciou sa vytvára hlavný profil súťažiacej, ktorý zastrešuje profily z kategórií, do ktorých súťažiaca nahrala svoje fotografie.
 • Do každej kategórie (Miss Selfie,Miss Fit, Miss Crazy) môže súťažiaca nahrať 1 – 3 fotografie. Predtým, ako bude pridaná fotografia zverejnená v profile súťažiacej, podlieha schváleniu organizátorom súťaže. V prípade, ak je pridaná fotografia v súlade s pravidlami súťaže, organizátor ju uverejní v profile súťažiacej do 24 hodín. Fotografie do jednotlivých kategórií môže súťažiaca pridávať, avšak nie je možné ich meniť počas trvania súťaže (6.6.2017 – 24.8.2017).
 • Po odoslaní formulára a schválení fotografií organizátorom súťaže dostane súťažiaca do 24 hodín potvrdzujúci email o vytvorení súťažného profilu. Súčasťou potvrdzovacieho emailu bude kupón na zľavu v internetovom obchode ZOOT.sk.

Základný princíp súťaže je získavať čo najviac hlasov v jednotlivých kategóriách. Hlasy z jednotlivých kategórií sa následne každej súťažiacej sčítavajú. Súťažiaca tak súťaží o najvyšší počet hlasov v kategórii a  najvyšší celkový počet hlasov. Hlasy získané v jednotlivých kategóriach (Miss Selfie,Miss Fit, Miss Crazy) určujú poradie súťažiacej v konkrétnej kategórii. Celkový počet hlasov (t.j. súčet hlasov z kategórií) určujú priebežné poradie súťažiacej v hlavnej súťaži o titul Miss leta 2017.

8. Pravidlá súťaže pre hlasujúcich účastníkov

Okrem súťažiacich dievčat a žien sa do súťaže o vecné ceny môže zapojiť každý, kto bude posielať hlasy jednotlivým súťažiacim, spôsobom uvedeným v týchto pravidlách. Za jednotlivé profily súťažiacich bude možné hlasovať online a prostredníctvom SMS.

 • Hlasovanie sa uskutoční v dvoch kolách, v dňoch 6.6.2017 – 24.8.2017 a v dňoch 8.9.2017 - 28.9.2017.Na hlasovanie online sa vyžaduje odkliknutie ikonky „hlasuj“ pri profile konkrétnej súťažiacej v rámci danej kategórie. Hlasovanie je anonymné. Hlasovať online je možné 1-krát za dve hodiny, za jednu súťažiacu, v rámci jednej kategórie. Súťažiaca môže takto získať až tri online hlasy za dve hodiny a to v  prípade, že súťaží vo všetkých troch kategóriách a hlasujúci sa ju rozhodne podporiť vo všetkých. Do súťaže o vecné ceny bude zaradený hlasujúci, ktorý vyplní kontaktný formulár. Ten sa zobrazí používateľovi každých 7 dní. Po vyplnení kontaktného formulára bude hlasujúcemu zaslaný spätný email, ktorého súčasťou bude zľavový kupón do internetového obchodu ZOOT.sk. Hlasovanie prostredníctvom SMS je neobmedzené a je spoplatnené, hlasujúci môže odoslať SMS v hodnote 0,20 EUR s DPH na číslo 6661, ktorá predstavuje 3 hlasy pre súťažiacu alebo v hodnote 1 EUR s DPH na číslo 6667, ktorá predstavuje 20 hlasov pre súťažiacu. V SMS hlasujúci uvádza ID súťažiacej, ktorej posiela svoje hlasy.
 • Na platné hlasovanie prostredníctvom SMS sa vyžaduje odoslanie SMS v správnom tvare LETO (medzera) ID súťažiacej, na určené telefónne číslo. Aktuálny stav hlasov získaných v online a v SMS hlasovaní, bude zobrazený v profile súťažiacej. Dňa 28. 9. 2017 o 23:59 hod. bude hlasovanie uzatvorené.

Z hlasujúcich účastníkov súťaže organizátor vyžrebuje celkom 6 (slovom: šiestich) výhercov vecných výhier a 6 náhradníkov. Žrebovanie sa uskutoční 29.9.2017 a výhercovia budú následne kontaktovaní emailom a telefonicky na adrese a telefónnom čísle uvedenom v kontaktnom formulári.

9. Vyhlásenie výsledkov Miss leta 2017, žrebovanie hlasujúcich a výhry pre súťažiacich
1. Vyhodnotenie súťaže Miss leta

Po uzavretí prvého kola súťaže, ktoré trvá v termíne od 6.6.2017 – 24.8.2017 budú dňa 25.8. 2017 vyhlásené víťazky kategórií Miss Selfie, Miss Fit a Miss Crazy. Víťazkou kategórie sa stane súťažiaca s najvyšším počtom hlasov v danej kategórii.

Z päťdesiat (50) súťažiacich s najvyšším celkovým počtom hlasov a z desať (10) súťažiacich, ktoré postúpia ako držiteľky divokých kariet udelených redakciou Nového Času, vyberie odborná porota a zástupcovia redakcie Nového Času desať (10) finalistiek a dve (2) náhradníčky, ktoré postúpia do finále. Zasadnutie poroty sa uskutoční dňa 30.8.2017. Mená finalistiek budú zverejnené na www.missleta.sk dňa 30.8.2017.

Finalistky následne absolvujú sústredenie (miesto určí organizátor priebežne), ktoré sa uskutoční v dňoch 7.9.2017 – 10.9.2017.

Od 8.9.2017 do 28.9.2017 sa uskutoční druhé súťažné kolo hlasovania, kde bude desať (10) finálových dievčat súťažiť vo finálovom kole súťaže o titul Miss leta 2017, 1. Vicemiss a 2. Vicemiss. Dňa 28. 9. 2017 o 23:59 hod. bude hlasovanie uzatvorené a dňa 29.9.2017 budú vyhlásené výsledky súťaže. Všetky víťazky Miss leta 2017 budú uverejnené na stránke www.missleta.sk a v denníku Nový Čas.

Dňa 29.9.2017 po ukončení hlasovania, zároveň agentúra Forza, ktorá organizuje súťaž Miss Slovensko 2018, v zastúpení riaditeľkou Miss Slovensko Karolínou Chomistekovou, vyberie jednu súťažiacu, ktorá získa postup do predfinálovej zostavy súťaže krásy Miss Slovensko 2018. Vybraná súťažiaca Z Miss leta do Miss Slovensko absolvuje prípravu, v rámci ktorej agentúra vyberie 12 najkrajších dievčat Slovenska súťažiacich o Miss Slovensko 2018. Podmienkou pre výber súťažiacej je vek 18-24 rokov, výška nad 170cm, osobný status: slobodná, bezdetná, slovenská štátna príslušnosť, bez tetovania a plastických operačných zákrokov.

2. Výhry pre súťažiace o titul „Miss leta 2017“

Víťazkám súťaže Miss leta 2017 budú ceny odovzdané po vyhlásení výsledkov Miss leta 2017 po 2.10.2017.

Celková víťazka Miss leta 2017 získava výhry:

 • Zapožičanie nového auta Fiat 500 (1.2 8v 69 k Plus) na jeden rok.
 • Nákupné poukážky do online internetového obchodu ZOOT.sk v hodnote 1 000 EUR.
 • Ošetrenie na klinike plastickej a estetickej chirurgie OPERA CLINIC v hodnote 500 EUR.
 • Značkové hodinky Marc Jacobs od Klenoty AURUM v hodnote 340 EUR.
 • Kozmetický balíček REVLON v hodnote 150 EUR a profesionálne vizážistické školenie v hodnote 300 EUR.
 • Profesionálny modelingový book od profesionálnej fotografky Stanislavy Hricovej, ktorý zahŕňa 8 profesionálnych fotografií v celkovej hodnote 500 EUR. Pri realizácii bude zabezpečený vizážista a kaderník.

Prvá vicemiss leta 2017 získava výhry:

 • Nákupné poukážky do online internetového obchodu ZOOT.sk v hodnote 800 EUR.
 • Ošetrenie na klinike plastickej a estetickej chirurgie OPERA CLINIC v hodnote 400 EUR.
 • Značkové hodinky Marc Jacobs od Klenoty AURUM v hodnote 249 EUR.
 • Kozmetický balíček REVLON v hodnote 150 EUR a profesionálne vizážistické školenie v hodnote 300 EUR.

Druhá vicemiss leta 2017 získava výhry:

 • Nákupné poukážky do online internetového obchodu ZOOT.sk v hodnote 500 EUR.
 • Ošetrenie na klinike plastickej a estetickej chirurgie OPERA CLINIC v hodnote 300 EUR.
 • Značkové hodinky Marc Jacobs od Klenoty AURUM v hodnote 249 EUR.
 • Kozmetický balíček REVLON v hodnote 150 EUR a profesionálne vizážistické školenie v hodnote 300 EUR.
Víťazky jednotlivých kategórií

Miss Selfie získava výhry:

 • Nákupné poukážky do online internetového obchodu ZOOT.sk v hodnote 300 EUR.
 • Ošetrenie na klinike plastickej a estetickej chirurgie OPERA CLINIC v hodnote 300 EUR.
 • Značkové hodinky Marc Jacobs od Klenoty AURUM v hodnote 340 EUR.
 • Kozmetický balíček REVLON v hodnote 150 EUR.

Miss Fit získava výhry:

 • Nákupné poukážky do online internetového obchodu ZOOT.sk v hodnote 300 EUR.
 • Ošetrenie na klinike plastickej a estetickej chirurgie OPERA CLINIC v hodnote 300 EUR.
 • Značkové hodinky Marc Jacobs od Klenoty AURUM v hodnote 340 EUR.
 • Kozmetický balíček REVLON v hodnote 150 EUR.

Miss Crazy získava výhry:

 • Nákupné poukážky do online internetového obchodu ZOOT.sk v hodnote 300 EUR.
 • Ošetrenie na klinike plastickej a estetickej chirurgie OPERA CLINIC v hodnote 300 EUR.
 • Značkové hodinky Marc Jacobs od Klenoty AURUM v hodnote 340 EUR.
 • Kozmetický balíček REVLON v hodnote 150 EUR.

Postup zo súťaže „Miss leta 2017“ do predkola súťaže Miss Slovensko 2018

Súťažiaca, ktorú vyberie riaditeľka súťaže Miss Slovensko Karolína Chomisteková, získa postup do predfinálovej zostavy súťaže krásy Miss Slovensko 2018 a absolvuje sústredenie, na ktorom organizátor súťaže Miss Slovensko vyberie 12 najkrajších dievčat Slovenska súťažiacich o titul Miss Slovensko.

3. Žrebovanie a výhry pre hlasujúcich

Organizátor zároveň po ukončení hlasovania vyžrebuje šiestich (6) výhercov a šiestich (6) náhradníkov zo všetkých účastníkov internetového hlasovania a SMS hlasovania. Žrebovanie sa uskutoční na pracovisku organizátora na Prievozskej ul. 14 v Bratislave, dňa 29.9.2017. V prípade, ak výherca odmietne prevziať výhru, alebo výhercu nebude možné z dôvodov na jeho strane kontaktovať, osloví organizátor náhradného výhercu. Nárok na výhru výhercovi resp. náhradnému výhercovi zaniká, ak výhru odmietol, ak nebolo možné ho kontaktovať alebo ak sa mu nepodarilo výhru doručiť ani do 30 dní od uskutočnenia žrebovania.

1. Výhra pre prvého vyžrebovaného SMS hlasujúceho:

 • Výherný voucher od SATUR na zájazd z katalógu LETO 2018 podľa vlastného výberu v hodnote 1 800 EUR
 • Nákupné poukážky do online internetového obchodu ZOOT.sk v hodnote 50 EUR.
 • Značkové hodinky Berucci od Klenoty AURUM v hodnote 89 EUR.
 • Kozmetický balíček REVLON v hodnote 150 EUR.

2. Výhra pre druhého vyžrebovaného SMS hlasujúceho:

 • Nákupné poukážky do online internetového obchodu ZOOT.sk v hodnote 50 EUR.
 • Značkové hodinky Berucci od Klenoty AURUM v hodnote 89 EUR.
 • Kozmetický balíček REVLON v hodnote 150 EUR.

3. Výhra pre tretieho vyžrebovaného SMS hlasujúceho:

 • Značkové hodinky Berucci od Klenoty AURUM v hodnote 89 EUR.
 • Kozmetický balíček REVLON v hodnote 150 EUR.

1. Výhra pre prvého vyžrebovaného ONLINE hlasujúceho:

 • Výherný voucher od SATUR na zájazd z katalógu LETO 2018 podľa vlastného výberu v hodnote 700 EUR
 • Nákupné poukážky do online internetového obchodu ZOOT.sk v hodnote 50 EUR.
 • Značkové hodinky Berucci od Klenoty AURUM v hodnote 89 EUR.
 • Kozmetický balíček REVLON v hodnote 150 EUR.

2. Výhra pre druhého vyžrebovaného ONLINE hlasujúceho:

 • Nákupné poukážky do online internetového obchodu ZOOT.sk v hodnote 50 EUR.
 • Značkové hodinky Berucci od Klenoty AURUM v hodnote 89 EUR.
 • Kozmetický balíček REVLON v hodnote 150 EUR.

3. Výhra pre tretieho vyžrebovaného ONLINE hlasujúceho:

 • Značkové hodinky Berucci od Klenoty AURUM v hodnote 89 EUR.
 • Kozmetický balíček REVLON v hodnote 150 EUR.
10. Informovanie účastníkov hlasovania o získaní výhry a odoslanie výhier:

Oboznámenie účastníka súťaže o získaní výhry prebieha bez zbytočného odkladu od vyhlásenia výsledkov súťaže prostredníctvom e-mailu alebo telefonickým oznámením na kontaktné telefónne číslo uvedené v prihlasovacom formulári a vyzve ho na poskytnutie súčinnosti nevyhnutnej k doručeniu výhry. Výhry doručuje organizátor súťaže poštovou zásielkou na kontaktnú adresu výhercu. Po skontaktovaní a overení totožnosti výhercov, ktorí neodmietli výhru, zverejní organizátor mená výhercov na www.missleta.sk. V prípade, ak výherca, ktorého organizátor kontaktoval, odmietne výhru, odmietne poskytnúť súčinnosť nevyhnutnú k odovzdaniu výhry alebo ak sa organizátorovi nepodarilo s výhercom skontaktovať do 48 hodín od odoslania oznámenia na kontaktný e-mail , bude výhra ponúknutá náhradnému výhercovi podľa vyžrebovaného poradia.

11. Vylúčenie zamestnancov organizátora z účasti na súťaži:

Z účasti na súťaži sú vylúčení zamestnanci spoločnosti Ringier Axel Springer Slovakia, a. s., Prievozská 14, 821 09 Bratislava a ich blízke osoby v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka.

12. Súhlas so spracovaním osobných údajov účastníka súťaže a použitie prejavov osobnej povahy:

Zapojením sa do súťaže a odoslaním kontaktných údajov prostredníctvom prostriedkov masovej komunikácie účastník súťaže dáva organizátorovi súťaže dobrovoľne svoj bezvýhradný súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa, a telefónne číslo a kontaktný e-mail na účely realizácie tejto súťaže počas doby trvania súťaže a 1 rok po jej skončení. Takto daný súhlas môže dotknutá osoba kedykoľvek písomne odvolať. Organizátor je oprávnený spracúvať poskytnuté údaje, pokiaľ súhlas nebude odvolaný. V prípade, ak účastník súťaže, ktorý organizátorovi poskytol osobné údaje, nesúhlasí so spracúvaním svojich osobných údajov, môže sa domáhať svojich práv v zmysle § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

Účastník súťaže, ktorý hlasuje prostredníctvom SMS, zároveň súhlasí, aby jeho osobné údaje v rozsahu telefónne číslo, meno, priezvisko, adresa, boli spracované spoločnosťou A SMS, s.r.o. Šulekova 70, 811 03 Bratislava, IČO 35 830 387 po dobu trvania súťaže na účely vykonania hlasovania, spracovania výsledkov súťaže a identifikácie výhercu. Spoločnosť A SMS, s.r.o. zabezpečí ochranu týchto osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, a po skončení účelu ich využitia a uplynutí lehoty pre uloženie vyplývajúcich z iných všeobecne záväzných právnych predpisov vykoná ich likvidáciu.

V zmysle §16 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov je účastník súťaže povinný uvádzať len pravdivé osobné údaje.

Účastníci súťaže sa zároveň v prípade získania výhry zaväzujú poskytnúť organizátorovi súhlas s bezodplatným vyhotovením a zverejnením potrebného množstva fotografií s podobizňou účastníka (výhercu), resp. s vyhotovením a zverejnením reportáže o výhercovi a zverejnením jeho prejavov osobnej povahy, na účely prezentácie súťaže a propagácie organizátora a spoluorganizátora súťaže v denníku Nový Čas a na webových portáloch prevádzkovaných organizátorom a/alebo spoluorganizátorom.

13. Informovanie účastníkov hlasovania o získaní výhry a odoslanie výhier:

Výhry v súťaži nie sú vymáhateľné súdnou cestou, ani žiadnou inou právnou cestou. V prípade, ak nastanú pochybnosti o splnení týchto súťažných podmienok a pravidiel súťaže, rozhodne organizátor súťaže.

14. Úprava a zmena pravidiel súťaže:

Organizátor si vyhradzuje právo v prípade potreby alebo z dôvodov zmeny právnych predpisov kedykoľvek pred aj počas trvania súťaže zmeniť alebo upraviť tieto pravidlá súťaže, ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť, a to aj bez uvedenia dôvodu a poskytnutia náhrady. Zmena je účinná zverejnením nového znenia pravidiel súťaže namiesto pôvodného znenia na „www.missleta.sk." V prípade rozporu medzi týmto znením pravidiel súťaže a pravidlami súťaže uvedenými v propagačných materiáloch alebo iných materiáloch určených spotrebiteľom je záväzné znenie pravidiel uverejnených na www.missleta.sk.

15. Zverejnenie pravidiel súťaže:

Tieto pravidlá súťaže budú uverejnené na internetovej stránke http://www.cas.sk/miss-leta/ odo dňa 6. 6. 2017. Pravidlá budú zo stránky odstránené najneskôr do desiatich (10) dní od ukončenia súťaže. Pravidlá súťaže budú tiež k dispozícii na nahliadnutie v priestoroch sídla organizátora.

16. Daňová povinnosť:

Výhry a ceny zo súťaže v hodnote nad 350 € (slovom: tristopäťdesiat eur) sú predmetom dane z príjmov v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a vecné výhry aj predmetom odvodovej povinnosti v zmysle zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení. Pri zdanení výhry v hodnote vyššej ako 350 € je výherca povinný zdaniť iba sumu, prevyšujúcu hodnotu 350 €. Výhercovia nepeňažných výhier v celom rozsahu zodpovedajú za splnenie daňových a odvodových povinností, ktoré im vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Hodnotu nepeňažnej výhry organizátor výhercovi písomne oznámi.

17. Zodpovednosť za škodu:

Organizátor neposkytuje účastníkom súťaže náhradu žiadnych nákladov, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži. Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody v súvislosti s účasťou v súťaži, nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkom alebo v súvislosti s neprijatím, nedoručením alebo zrieknutím sa výhry. Organizátor nenesie zodpovednosť za funkčnosť telefónnych liniek a zariadení, za prepravné a doručovacie služby ani za žiadne výkony, ktoré neprevádzkuje alebo neposkytuje priamo sám.

18. Všeobecné ustanovenie:

Propagačná spotrebiteľská súťaž je organizovaná ako propagačná súťaž v zmysle ust. § 3 ods. 5 zákona č.171/2005 Z.z. o hazardných hrách a zmene a doplnení niektorých zákonov.

Bratislava, 6.6.2017

Milan Dubec, predseda predstavenstva, Ringier Axel Springer Slovakia, a.s.
Peter Hollý, člen predstavenstva, Ringier Axel Springer Slovakia, a.s.